114/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

114
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 11. mája 2015 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 – 2016 z 27. marca 2015 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.