117/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
ZÁKON
zo 6. mája 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákon č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z. a zákona č. 39/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4a vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Investičné certifikáty
(1)
Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo na vyrovnanie
a)
prostredníctvom nadobudnutia finančných nástrojov alebo zlata, ktoré sú podkladovým aktívom investičného certifikátu,
b)
v hotovosti,
c)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).
(2)
Emitentom investičného certifikátu môže byť len banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 12, alebo obdobný zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(3)
Investičný certifikát musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo emitenta a identifikátor právneho subjektu (LEI), ak mu bol pridelený,
b)
označenie „investičný certifikát“, formu a podobu investičného certifikátu,
c)
názov investičného certifikátu a ISIN,
d)
menovitú hodnotu investičného certifikátu v eurách alebo v inej mene,
e)
spôsob vyrovnania a určenia jeho hodnoty,
f)
informácie o podkladovom aktíve podľa osobitného predpisu,16ab)
g)
termín alebo termíny vyrovnania,
h)
údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti investičného certifikátu.
(4)
Investičný certifikát môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.
(5)
Emisné podmienky investičných certifikátov sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa investičných certifikátov.
(6)
Za údaje uvedené v emisných podmienkach investičných certifikátov zodpovedá emitent. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4.
(7)
Kto v emisných podmienkach investičných certifikátov uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje v rozpore s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(8)
Emitent môže zmeniť emisné podmienky investičných certifikátov, len ak ide o zmenu označenia emitenta, zmenu sídla emitenta, zmenu platobného miesta alebo o opravu chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností.
(9)
Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr v deň začiatku ich vydávania na
a)
nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok investičných certifikátov v nezmenenej podobe a ich uchovanie tak, aby mohli byť využívané aspoň do splatnosti investičných certifikátov,
b)
webovom sídle emitenta alebo
c)
webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto investičné certifikáty.
(10)
Zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný sprístupniť bezodkladne po ich vykonaní spôsobom, akým boli sprístupnené pôvodné emisné podmienky investičných certifikátov.
(11)
Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi investičných certifikátov na jeho žiadosť úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(12)
Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi emisné podmienky investičných certifikátov do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania. Centrálny depozitár sprístupní na žiadosť majiteľa investičného certifikátu emisné podmienky týchto investičných certifikátov. Pri zmene emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný bezodkladne predložiť centrálnemu depozitárovi zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(13)
Pri investičných certifikátoch, pre ktoré bol vypracovaný na účely verejnej ponuky prospekt cenného papiera podľa ustanovení § 120 až 125h, môže emitent nahradiť emisné podmienky investičných certifikátov samostatnou časťou prospektu cenného papiera, ktorá obsahuje výlučne úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov, pričom Centrálnemu depozitárovi sa v tomto prípade predkladá samostatná časť prospektu cenného papiera obsahujúca emisné podmienky investičných certifikátov; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 5 až 8, 10 a 11.
(14)
Investičný certifikát, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. Práva a záväzky spojené s investičnými certifikátmi, ktoré sú v majetku emitenta, zanikajú v deň splatnosti investičného certifikátu, ak k ich zániku nedošlo skôr na základe rozhodnutia emitenta.
(15)
Emisiu investičných certifikátov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ak je táto možnosť uvedená v emisných podmienkach investičných certifikátov.
(16)
Ak nedôjde k vydaniu investičných certifikátov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty pre upisovanie vrátiť upisovateľovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výške váženého priemeru základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od dátumu splatenia emisného kurzu.
(17)
Práva z investičných certifikátov sa premlčujú za desať rokov odo dňa termínu vyrovnania.
(18)
Investičný certifikát poskytovaný alebo poskytnutý ako zábezpeka na zabezpečenie obchodu Národnej banky Slovenska16ac) musí spĺňať požiadavky a podmienky ustanovené osobitnými predpismi.16ad)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16ab až 16ad znejú:
„16ab)
Bod 4.2.2. prílohy XII nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7; Ú. v. EÚ L 149, 30. 4. 2004) v platnom znení.
16ac)
§ 18 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
16ad)
Kapitoly 4 a 6 prílohy I usmernenia Európskej centrálnej banky č. ECB/2011/14 (2011/817/EÚ) z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 331, 14. 12. 2011) v platnom znení.“.
2.
V § 28 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak ide o emitenta, ktorý má len jedného akcionára alebo jedného majiteľa družstevných podielnických listov“.
3.
V § 47 ods. 1 písm. f) sa slovo „počet“ nahrádza slovami „množstvo alebo objem“.
4.
V § 50 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 99, centrálny depozitár vykoná registráciu zániku záložného práva k tomuto cennému papieru aj bez príkazu. Centrálny depozitár je povinný túto skutočnosť oznámiť záložcovi a záložnému veriteľovi na adresu registrovanú pri záložnom práve.“.
5.
V § 53a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
iná osoba, ako je uvedená v písmenách a) až f), ak sú splnené tieto podmienky:
1.
druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) a f),
2.
záložné právo zabezpečuje pohľadávku zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo pohľadávku z obchodov, ktorých vysporiadanie môže byť predmetom zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát podľa osobitného predpisu.47g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47g znie:
„47g)
§ 180 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2015 Z. z.“.
6.
V § 53a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Zmluvné záložné právo podľa odseku 1 k zaknihovanému cennému papieru v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému47h) vzniká presunom alebo prevodom cenného papiera na účet majiteľa v evidencii centrálneho depozitára, ktorý je vyhradený v prospech záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11; tým nie je dotknutý vznik záložného práva podľa § 45 ods. 6. Zmluvné záložné právo k cenným papierom zaniká presunom alebo prevodom cenných papierov z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa na základe príkazu záložného veriteľa alebo príkazu záložcu a záložného veriteľa, v prospech ktorého je účet majiteľa vyhradený; na základe iného príkazu nie je možný presun ani prevod cenných papierov z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
7.
V § 71b ods. 3 sa vypúšťajú slová „sú priamo podriadení dozornej rade, ktorú“ a za slovo „informujú“ sa vkladajú slová „dozornú radu“.
8.
V § 99 ods. 7 sa za slová „tento zákon“ vkladajú slová „alebo právne záväzný akt Európskej únie upravujúci činnosť centrálnych depozitárov“.
9.
V § 99 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak podáva alebo postupuje príkaz alebo žiadosť centrálnemu depozitárovi jeho člen, nie je centrálny depozitár povinný skúmať pravosť, zákonnosť, správnosť a úplnosť priložených podkladov, pričom za škodu spôsobenú neposkytnutím podkladov, oneskoreným alebo neúplným poskytnutím podkladov, alebo ich poskytnutím v inej ako požadovanej forme a za škodu spôsobenú nepravosťou, nezákonnosťou, nesprávnosťou alebo neúplnosťou poskytnutých podkladov zodpovedá ten člen, ktorý podklady poskytol.“.
10.
V § 101 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „inej osobe ako osobe uvedenej v § 99 ods. 11“.
11.
V § 103 ods. 2 písm. b) sa za slovo „členov“ vkladajú slová „vrátane určenia právnických osôb, ktorým môže centrálny depozitár zriadiť účet majiteľa“ a slovo „odovzdávania“ sa nahrádza slovom „poskytovania“.
12.
V § 103 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „po prerokovaní vo Výbore pre služby alebo v inom poradnom orgáne určenom v prevádzkovom poriadku“.
13.
V § 105 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta a na konci sa pripája táto veta: „Centrálny depozitár môže zriadiť účet majiteľa aj inej právnickej osobe, ak je to uvedené v prevádzkovom poriadku.“.
14.
V § 105 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „na ich žiadosť“ a slová „alebo centrálny depozitár“.
15.
V § 105 ods. 7 prvá a druhá veta znejú: „Centrálny depozitár alebo člen je povinný poskytnúť majiteľovi účtu výpis z tohto účtu bezodkladne po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť majiteľa účtu. Ak centrálny depozitár alebo člen vedie účet majiteľa, je povinný bezplatne poskytnúť majiteľovi účtu výpis z tohto účtu v rozsahu údajov podľa odseku 8 druhej vety aspoň raz ročne na trvanlivom médiu, ak nie je dohodnuté častejšie poskytovanie výpisu; táto povinnosť sa neuplatňuje od smrti majiteľa účtu do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.“.
16.
V § 105 odsek 9 znie:
„(9)
Ak je cenný papier v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, centrálny depozitár alebo člen eviduje cenný papier na účte majiteľa, na držiteľskom účte (§ 105a) alebo na klientskom účte člena (§ 106)
a)
podľa zmluvy,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo
d)
na základe iných právnych skutočností.“.
17.
§ 105 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Centrálny depozitár na žiadosť majiteľa účtu vyhradí účet majiteľa v prospech Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo inej centrálnej banky tvoriacej súčasť Eurosystému,47h) na účel zabezpečovania pohľadávok záložným právom podľa § 53a ods. 1 až 5. Na vyhradený účet majiteľa možno nadobudnúť zaknihované cenné papiere len presunom podľa § 18a alebo prevodom podľa § 19. Vyhradenie účtu majiteľa nie je možné zrušiť, ak sa na účte majiteľa nachádzajú cenné papiere.“.
18.
V § 106 ods. 3 sa slovo „zriadi“ nahrádza slovami „môže zriadiť“.
19.
§ 107 sa dopĺňa odsekmi 14 až 19, ktoré znejú:
„(14)
Emitent môže požiadať o presun emisie cenných papierov z registra emitenta v evidencii centrálneho depozitára do registra emitenta v evidencii iného centrálneho depozitára. Centrálny depozitár, v ktorého evidencii je emisia cenných papierov zaregistrovaná, je povinný na základe zmluvy umožniť emitentovi presun emisie cenných papierov k inému centrálnemu depozitárovi, ktorý povedie pre emitenta evidenciu podľa § 99.
(15)
Presun emisie cenných papierov centrálni depozitári vykonajú tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv súvisiacich s cennými papiermi predmetnej emisie cenných papierov.
(16)
Emitent listinných akcií na meno môže požiadať o presun vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno centrálny depozitár, v ktorom má záujem o vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, a centrálny depozitár, v ktorom má vedený zoznam akcionárov listinných akcií na meno v čase podania tejto žiadosti. Centrálny depozitár, ktorý vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno, je povinný na základe zmluvy umožniť emitentovi zmenu centrálneho depozitára, ktorý povedie pre emitenta evidenciu akcionárov listinných akcií na meno.
(17)
Žiadosť podaná emitentom podľa odseku 16 sa vzťahuje na všetky zoznamy akcionárov listinných akcií na meno daného emitenta, ktoré boli v čase podania žiadosti vedené v evidencii zoznamov majiteľov listinných akcií na meno.
(18)
Za vedenie zoznamu majiteľov listinných akcií na meno zodpovedá ten centrálny depozitár, v ktorého evidencii je zoznam akcionárov listinných akcií na meno vedený podľa ustanovení tohto paragrafu, a to od prvého dňa vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno do dňa ukončenia vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno.
(19)
Centrálny depozitár je povinný v prevádzkovom poriadku upraviť podrobnejšie podmienky zmeny vedenia registra emitenta a zmeny vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno.“.
20.
Za § 107b sa vkladá § 107c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠107c
Agent emisie
(1)
Agent emisie je oprávnený na základe zmluvy s emitentom zastupovať emitenta voči centrálnemu depozitárovi a jeho členom v rozsahu dohodnutom v zmluve vrátane podania žiadosti o zriadenie registra emitenta.
(2)
Centrálny depozitár a člen sú povinní sprístupniť agentovi emisie rovnaké údaje ako emitentovi, ak agenta emisie na ich získavanie splnomocnil emitent.
(3)
Činnosť agenta emisie môže vykonávať člen centrálneho depozitára, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity alebo iná právnická osoba určená v prevádzkovom poriadku.“.
21.
V § 110 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
ministerstvu alebo iným ministerstvám pri riadení a kontrole poskytovania prostriedkov z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a ochrane finančných záujmov Európskej únie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov.96a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 96a znie:
„96a)
Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená h) až l).
22.
V § 110 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Vyžiadanie oprávnených subjektov a podanie správy môže byť aj elektronické, pričom centrálny depozitár upraví podrobné podmienky a postup pri vyžiadaní oprávnených subjektov a podaní správy v prevádzkovom poriadku.“.
23.
§ 110 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je zverejňovanie údajov o emisii zaknihovaných cenných papierov, ktorú vedie centrálny depozitár v registri emitenta, a to v rozsahu údajov podľa § 107 ods. 4 písm. b) a c) okrem rodného čísla fyzickej osoby. Centrálny depozitár je oprávnený zverejňovať obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo emitenta, ktorému vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno.“.
24.
V § 110a ods. 1 prvá veta znie: „Centrálny depozitár môže svoju pohľadávku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe (ďalej len „postupník“) aj bez súhlasu klienta.“.
25.
V § 133 sa vypúšťa odsek 3.
26.
V § 144 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „subjektov,111)“ vkladajú slová „právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich činnosť emitenta alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť emitenta,“.
27.
V § 144 ods. 12 sa za slová „sankcie podľa“ vkladajú slová „odseku 1 písm. d) a“.
28.
V § 146 ods. 2 sa za slová „má obchodník s cennými papiermi“ vkladajú slová „alebo centrálny depozitár“ a za slová „obchodníkovi s cennými papiermi“ sa vkladajú slová „alebo centrálnemu depozitárovi“.
29.
Za § 173u sa vkladá § 173v, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2015
(1)
Účet majiteľa zriadený u centrálneho depozitára do 30. septembra 2015 pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej nie je centrálny depozitár povinný od 1. októbra 2015 podľa § 105 ods. 2 zriadiť na jej žiadosť účet majiteľa, sa považuje za nezaradený účet majiteľa. Na nezaradený účet majiteľa sa vzťahujú ustanovenia o účte majiteľa, ak v odsekoch 2 až 5 nie je ustanovené inak.
(2)
Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera a príkazy na iné zápisy na nezaradený účet majiteľa podáva majiteľ nezaradeného účtu majiteľa od 1. januára 2016 centrálnemu depozitárovi prostredníctvom člena. Na podávanie príkazov podľa prvej vety môže byť ku každému nezaradenému účtu majiteľa určený len jeden člen.
(3)
Nezaradený účet majiteľa zaniká okamihom, keď na ňom nie je evidovaný žiadny zaknihovaný cenný papier.
(4)
Na žiadosť majiteľa nezaradeného účtu majiteľa predloženú členovi sú centrálny depozitár a člen povinní bezplatne previesť zaknihované cenné papiere z tohto účtu na účet majiteľa zriadený u člena.“.
30.
Príloha sa dopĺňa bodom 28, ktorý znie:
„28.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa menia smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nariadenia (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 v súvislosti s právomocami európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014).“.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z. a zákona č. 39/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 151me sa odsek 8 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
iná osoba, ako je uvedená v písmenách a) až f), ak sú splnené tieto podmienky:
1.
druhou zmluvnou stranou je niektorá z osôb uvedených v písmenách a) až d) a f),
2.
záložné právo zabezpečuje pohľadávku zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát alebo pohľadávku z obchodov, ktorých vysporiadanie môže byť predmetom zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát podľa osobitného predpisu.3faa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3faa znie:
„3faa)
§ 180 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 117/2015 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 156 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať zoznam akcionárov centrálnemu depozitárovi cenných papierov.“.
2.
V § 156 ods. 6 štvrtej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vedenom podľa osobitných predpisov“.
3.
V § 156 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vedenom podľa osobitných predpisov“.
Čl. IV
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z. a zákona č. 197/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 47i sa vkladá § 47j, ktorý znie:
㤠47j
(1)
Po uplynutí lehoty podľa § 47h môže fyzická osoba ponúknuť bezodplatne fondu zaknihované cenné papiere podľa § 29 ods. 11 v období od 1. júla 2015 do 30. júna 2016.
(2)
Informáciu o lehote podľa odseku 1 je fond povinný zverejniť v celoštátnej tlači.“.
Čl. V
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 3 písm. f) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.
2.
V § 91 ods. 5 sa za slovo „banke“ vkladajú slová „alebo v pobočke zahraničnej banky“ a za slovo „bankou“ sa vkladajú slová „alebo pobočkou zahraničnej banky“.
3.
Nadpis šiestej časti znie: „KONKURZ FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ A ZÁVEREČNÉ VYROVNANIE ZISKOV A STRÁT“.
4.
Nadpis prvého oddielu šiestej časti znie: „Osobitné ustanovenia pre konkurz finančných inštitúcií a záverečné vyrovnanie ziskov a strát“.
5.
V § 179 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Zabezpečovacie právo vzťahujúce sa na peňažné prostriedky, pohľadávku z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo pohľadávky z úverov, ktoré vzniklo medzi osobami podľa osobitného predpisu32) v deň vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie na majetok jednej z týchto osôb, avšak po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, sa považuje za platne vzniknuté, ak oprávnený zo zabezpečovacieho práva preukáže, že o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie nevedel alebo nemohol vedieť. Ustanovenie prvej vety sa rovnako vzťahuje na pohľadávku zabezpečenú takýmto zabezpečovacím právom.
(5)
Zabezpečovaciemu právu vzťahujúcemu sa na peňažné prostriedky, pohľadávku z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo pohľadávky z úverov, ktoré vzniklo medzi osobami podľa osobitného predpisu,32) nemožno podľa tohto zákona odporovať len z toho dôvodu, že vzniklo neskôr, ako vznikol záväzok, ktorý zabezpečuje.“.
6.
§ 179 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak zmluva o zabezpečovacom práve vzťahujúcom sa na peňažné prostriedky, pohľadávku z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo pohľadávky z úverov medzi osobami podľa osobitného predpisu32) umožňuje alebo požaduje výmenu, náhradu alebo doplnenie predmetu zabezpečovacieho práva, odseky 4 a 5 sa vzťahujú rovnako na výmenu, náhradu alebo doplnenie predmetu zabezpečovacieho práva po jeho vzniku.
(7)
Právo prevádzkovateľa platobného systému alebo prevádzkovateľa systému vyrovnania na zábezpeku, ktorú poskytuje inému prevádzkovateľovi platobného systému alebo prevádzkovateľovi systému vyrovnania v súvislosti s prepojeným systémom, nie je dotknuté vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok prevádzkovateľa platobného systému alebo prevádzkovateľa systému vyrovnania, ktorý zábezpeku prijme.“.
7.
V § 180 odsek 1 znie:
„(1)
Zmluva o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát je zmluva podľa slovenského alebo zahraničného práva uzatvorená medzi osobami podľa osobitného predpisu32) vo vzťahu k jednému alebo viacerým derivátovým obchodom, obchodom o prevode cenných papierov so spätným prevodom, obchodom s finančnými nástrojmi, pôžičkám cenných papierov, obchodom s devízovými hodnotami, obchodom so zabezpečovacími právami k finančným nástrojom, obchodom s komoditami alebo emisnými kvótami alebo iným obdobným obchodom alebo upravujúca také obchody bez ohľadu na povahu podkladového aktíva a bez ohľadu na to, či sú tieto obchody vyrovnané v hotovosti alebo fyzickým dodaním, a ktorá upravuje výpočet výšky jediného čistého záväzku vo vzťahu k skutočným alebo odhadovaným stratám alebo skutočným alebo odhadovaným ziskom, vzniknutým v súvislosti s ukončením alebo zrušením jedného alebo viacerých obchodov uzavretých v súvislosti s takou zmluvou alebo podľa takej zmluvy.“.
8.
V § 180 ods. 3 prvá veta znie: „Vyhlásenie konkurzu, začatie reštrukturalizačného konania ani povolenie reštrukturalizácie nemá žiadne účinky na záverečné vyrovnanie ziskov a strát podľa zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát.“.
9.
V § 180 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Výpočet jediného čistého záväzku môže zohľadňovať zmluvne určenú hodnotu predmetu zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávku z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo pohľadávky z úverov, ktorý poskytla jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane na účely zabezpečenia alebo iného krytia pohľadávok zo zmluvy o záverečnom vyrovnaní ziskov a strát.“.
Čl. VI
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „na ktorej činnosť nie je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska,“.
Čl. VII
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z. a zákona č. 35/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 16 písm. b) sa slová „veriteľov zverejnených v zozname veriteľov podľa § 8a“ nahrádzajú slovami „veriteľov, ktorými sú veritelia podľa § 20 ods. 1 písm. a), ktorí sú zverejnení v zozname veriteľov podľa § 8a, banky, zahraničné banky a pobočky zahraničných bánk,“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 5, 11 až 18, 20 až 22 a bodu 29, čl. II a V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2015, a okrem čl. I bodu 19, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2017.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.