120/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

120
ZÁKON
zo 14. mája 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 382/2009 Z. z., zákona č. 440/2009 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 128/2011 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z. a zákona č. 300/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
expanzný prístroj a expanzná zbraň neuvedená v písmene d),“.
2.
V § 7 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C,“.
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).
3.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti,12) a ak ide o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej v odseku 1 písm. d), aj preukaz zbrane. Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j) a ods. 4 písm. b).“.
4.
V § 11 ods. 1 sa za slovo „výrobu,“ vkladá slovo „úpravu,“.
5.
Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa miesta pobytu do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37).“.
6.
§ 14a znie:
㤠14a
(1)
Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,15a) ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.
(2)
Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 17 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
úradne osvedčenú kópiu platného poľovného lístka, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,“.
8.
V § 17 ods. 4 sa za slová „zdravotná spôsobilosť“ vkladajú slová „a psychická spôsobilosť“ a slová „spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti“ sa nahrádzajú slovami „spoľahlivosti, zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti“.
9.
V § 19 ods. 2 písmená d) a e) znejú:
„d)
kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
e)
kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku
1.
podľa § 69 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),
2.
na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
3.
proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím, alebo
4.
na úseku poľovníctva a rybárstva alebo“.
10.
V § 26 ods. 1 písm. b) sa za slovo „stratil“ vkladajú slová „odbornú spôsobilosť,“.
11.
V § 26 ods. 1 písm. e) sa za slovo „lístka“ vkladá čiarka a slová „alebo ktorému bol poľovný lístok odňatý“.
12.
V § 28 ods. 1 písm. l) sa slová „zánik členstva v poľovníckej organizácii“ nahrádzajú slovami „zánik platnosti poľovného lístka alebo odňatie poľovného lístka“.
13.
V § 28 ods. 2 písm. f) sa slová „preukaze zbrane alebo“ nahrádzajú slovami „preukaze zbrane,“.
14.
V § 28 ods. 2 písm. g) sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.
15.
Nad § 28a sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Súčinnosť“.
16.
Nadpis pod § 28a sa vypúšťa.
17.
Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý znie:
㤠28b
Slovenská poľovnícka komora je povinná oznámiť policajnému útvaru, že jej člen prestal byť držiteľom platného poľovného lístka alebo mu bol poľovný lístok odňatý do siedmich dní odo dňa, keď nastala niektorá z uvedených skutočností.“.
18.
V § 34 ods. 2 písm. b) časť vety za bodkočiarkou znie: „prebrať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a strelivo do týchto zbraní na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo na úpravu na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) môže iba na základe povolenia policajného útvaru (§ 58).“.
19.
V § 34 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
20.
V § 35 odsek 3 znie:
„(3)
Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie je ďalej povinný
a)
dodržiavať predpísaný technický postup pri znehodnocovaní, ničení, výrobe rezu zbrane alebo streliva alebo úprave zbrane na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d),
b)
označiť znehodnotenú zbraň alebo zbraň, z ktorej bol vyrobený rez kontrolnou znehodnocovacou značkou,
c)
označiť zbraň upravenú na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) kontrolnou expanznou značkou,
d)
vydať vlastníkovi zbrane alebo streliva potvrdenie o znehodnotení, zničení, vyrobení rezu zbrane alebo streliva alebo potvrdenie o úprave zbrane na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d), v ktorom uvedie obchodné meno podnikateľa, ktorý úkon vykonal, dátum a miesto úkonu, druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, výrobné číslo a kaliber zbrane; druhopis potvrdenia je povinný zaslať do siedmich dní od znehodnotenia, zničenia, vyrobenia rezu alebo úpravy policajnému útvaru, ktorý vydal povolenie na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo úpravu.“.
21.
V § 35 ods. 5 sa za slová „postup pri“ vkladajú slová „úprave zbrane na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d),“.
22.
V § 37 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „kategórie C“ sa vkladajú slová „a zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d)“.
23.
V § 37 ods. 2 sa za slová „kategórie C“ vkladajú slová „alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 14 ods. 2) a predložení zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d)“.
24.
V § 37 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
ktorá nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
25.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak policajný útvar pri kontrole zistil, že od posledného overenia uplynula lehota 10 rokov pri krátkej guľovej zbrani, 15 rokov pri dlhej brokovej zbrani a 20 rokov pri dlhej guľovej zbrani alebo kombinovanej zbrani, alebo“.
26.
V § 39 ods. 1 sa slová „§ 54 ods. 3 a § 59“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 3, § 59 a § 60 ods. 1“.
27.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Policajný útvar zoberie do úschovy aj zbraň a strelivo vo vlastníctve držiteľa zbrojného preukazu na základe jeho písomnej žiadosti, o čom vydá potvrdenie, ktorá obsahuje:
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,
b)
číslo zbrojného preukazu, ktorého držiteľom je,
c)
druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber zbrane,
d)
číslo preukazu zbrane,
e)
druh streliva, značku streliva, kaliber streliva a množstvo streliva,
f)
odôvodnenie žiadosti o úschovu zbrane.“.
28.
V § 40 odsek 1 znie:
„(1)
Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu na uskutočnenie trvalého vývozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), na uskutočnenie trvalého dovozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) alebo dočasne doviezť, držať, používať alebo previezť cez územie Slovenskej republiky zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní (ďalej len „prevoz zbrane“). Vzor zbrojného sprievodného listu je uvedený v prílohe č. 5.“.
29.
V § 40 ods. 2 písmená a) až d) znejú:
„a)
osobné údaje a číslo cestovného dokladu fyzickej osoby, ktorá bude zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) prepravovať,
b)
osobné údaje fyzickej osoby, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, pre ktorú je zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d) určená,
c)
miesto, kam má byť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d) prevážaná, ak nie je zhodné s miestom pobytu alebo miestom podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlom právnickej osoby uvedenej v písmene b),
d)
údaje o zbrani kategórie A, zbrani kategórie B, zbrani kategórie C alebo o zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) podľa § 9 ods. 2 písm. c); ak ide o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz, uvedie sa iba druh zbrane,“.
30.
V § 40 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice, cez ktoré zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d) bude vyvezená z územia Slovenskej republiky alebo dovezená na územie Slovenskej republiky,“.
31.
V § 40 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
dátum vývozu alebo dovozu a predpokladaného prevzatia zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C, streliva do týchto zbraní alebo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d).“.
32.
V § 41 ods. 1 a 3 a § 42 ods. 1 sa za slovo „zbraní“ vkladajú slová „a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d)“.
33.
V § 41 ods. 4 sa za slová „kategórie C“ vkladajú slová „a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d)“.
34.
V § 42 odsek 3 znie:
„(3)
Držiteľ zbrojného sprievodného listu na dovoz zbrane alebo streliva je povinný do siedmich dní od nadobudnutia vlastníctva zbrane alebo streliva oznámiť dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie alebo odovzdať do úschovy (§ 39).“.
35.
V § 46 ods. 2 sa slová „písm. a) až f) a v § 6“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f), § 6 a § 7 ods. 1 písm. a) až g) a l)“.
36.
V § 47 ods. 1 sa za slová „týchto zbraní“ vkladajú slová „a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d)“.
37.
V § 48 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „zbraní“ vkladajú slová „a nie je držiteľom európskeho zbrojného pasu alebo vyváža a opätovne dováža zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d)“.
38.
V § 48 ods. 2 písm. b) sa slovo „vyvezené“ nahrádza slovami „a zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. d) vyvezená“.
39.
V § 48 ods. 2 písm. c) sa za slovo „kategórie C“ vkladajú slová „a zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d)“.
40.
§ 53 vrátane nadpisu znie:
㤠53
Predbežné zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a zbrojného sprievodného listu
(1)
Príslušník Policajného zboru je oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list, aby ich držiteľovi zabránil v konaní, ktorým porušuje povinnosť ustanovenú týmto zákonom, alebo u ktorého možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby.
(2)
Príslušník Policajného zboru predbežne zaistenú vec podľa odseku 1 neodkladne odovzdá s uvedením dôvodu zaistenia policajnému útvaru, ktorý rozhodne o jej zaistení podľa § 54, o odňatí zbrojného preukazu podľa § 26 alebo o odňatí zbrojného sprievodného listu podľa § 45; ak nie je dôvod na takýto postup alebo dôvod podľa odseku 3, policajný útvar držiteľovi predbežne zaistenú vec neodkladne vráti, pričom predbežné zaistenie veci môže trvať v takomto prípade najviac 15 dní, a ak ide o zaistenie veci podľa § 54, najviac 30 dní.
(3)
Príslušník Policajného zboru je tiež oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list držiteľovi zbrojného preukazu,
a)
ktorý bol požiadaný o predloženie nového lekárskeho posudku alebo nového psychologického posudku podľa § 20 ods. 7, a to až do jeho predloženia,
b)
ktorému bolo vydané rozhodnutie o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 21 ods. 12 až do jej preskúšania,
c)
voči ktorému bolo začaté konanie o odňatí zbrojného preukazu podľa § 26.
(4)
Príslušník Policajného zboru vydá o predbežnom zaistení veci podľa odsekov 1 a 3 potvrdenie osobe, ktorej bola vec zaistená.“.
41.
V § 55 ods. 10 sa slová „uvedenej v § 7 písm. a), d) a e)“ nahrádzajú slovami „kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), e) a f)“.
42.
V § 55 ods. 11 sa slová „uvedenej v § 7 písm. b), c), f), g) a k)“ nahrádzajú slovami „kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b), c), d), g), h) a l)“.
43.
§ 58 vrátane nadpisu znie:
㤠58
Znehodnotenie, zničenie, výroba rezu zbrane a streliva a úprava zbrane
(1)
Znehodnotiť, zničiť, vyrobiť rez zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C a streliva do týchto zbraní možno na základe povolenia vydaného policajným útvarom, na ktorom je zbraň zaevidovaná, na základe písomnej žiadosti; povolenie sa vyžaduje aj na úpravu týchto zbraní na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d).
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
osobné údaje žiadateľa, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,
b)
dôvod znehodnotenia, zničenia, vyrobenia rezu zbrane a streliva, alebo dôvod úpravy na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d),
c)
údaje o zbrani podľa § 9 ods. 2 písm. c) alebo údaje o strelive podľa § 40 ods. 2 písm. e).
(3)
Ak žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 nemá náležitosti uvedené v odseku 2, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
(4)
Vlastník zbrane uvedenej v odseku 1 je povinný pred jej znehodnotením, zničením, výrobou jej rezu alebo pred jej úpravou na zbraň kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) predložiť zbraň policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje, na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Na skúmanie vlastník zbrane predloží zbraň, preukaz zbrane, ak ide o evidovanú zbraň, a písomný súhlas príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o zbraň, ktorá je kultúrnou pamiatkou; o ich prevzatí vydá policajný útvar na predpísanom tlačive potvrdenie, ktorého náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Policajný útvar žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 rozhodnutím zamietne, ak sa kriminalistickou expertízou zistí, že s touto zbraňou bol spáchaný trestný čin alebo priestupok alebo nebol daný súhlas príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti znehodnotiť, zničiť, vyrobiť rez zbrane alebo na úpravu na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d). Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.
(6)
Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie môže na základe žiadosti vlastníka zbrane, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, v lehote 30 dní od vydania povolenia zbraň alebo strelivo prevziať na policajnom útvare, ktorý zbraň eviduje, na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo úpravu na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d); o prevzatí zbrane alebo streliva je držiteľ skupiny B zbrojnej licencie povinný vydať žiadateľovi potvrdenie. Ak držiteľ skupiny B zbrojnej licencie v uvedenej lehote zbraň neprevezme, platnosť povolenia vydaného žiadateľovi podľa odseku 1 zanikne.
(7)
Vlastník zbrane, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, je povinný policajnému útvaru, ktorý povolenie vydal, predložiť do siedmich dní po znehodnotení, zničení, výrobe rezu zbrane alebo streliva alebo úprave na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) potvrdenie podľa § 35 ods. 3 písm. d).
(8)
Držiteľ znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane nesmie so znehodnotenou zbraňou alebo s rezom zbrane na verejne prístupných miestach viditeľne manipulovať; pri preprave znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane je povinný mať pri sebe potvrdenie o jej znehodnotení alebo o výrobe rezu.“.
44.
V § 60 odsek 1 znie:
„(1)
V prípade úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho35) držiteľa zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní alebo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) je ten, kto s ním žil v čase jeho smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho v spoločnej domácnosti, povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť policajnému útvaru a umožniť prevzatie zbrane a streliva do úschovy policajnému útvaru; to neplatí, ak mu táto okolnosť nebola známa.“.
45.
V § 64 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
lekárskych posudkoch o zdravotnej spôsobilosti (§ 20 ods. 2) a psychologických posudkoch o psychickej spôsobilosti (§ 20 ods. 3) držiteľov zbrojného preukazu,“.
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).
46.
V § 69 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
poruší povinnosť podľa § 11 ods. 6 alebo ods. 7, § 12 ods. 2 alebo ods. 3, § 28 ods. 1 písm. b), m) alebo písm. n) alebo § 28 ods. 4 písm. b) alebo písm. f),“.
47.
Za § 72e sa vkladá § 72f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1)
Držiteľ zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d), ktorú nadobudol do 30. júna 2015 a ktorá podlieha od 1. júla 2015 evidencii na policajnom útvare, je povinný požiadať o zaevidovanie tejto zbrane podľa § 37 do 31. decembra 2015 s tým, že ak zbraň nie je opatrená kontrolnou expanznou značkou, predloží protokol o kusovom overení zbrane, a ak nevie preukázať nadobudnutie vlastníctva zbrane, predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, od koho a kedy nadobudol zbraň.
(2)
Konanie o udelenie skupiny D zbrojného preukazu začaté pred 1. júlom 2015 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2015.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti Vnútorná správa položke 31 písmeno c) znie:
„c)
Žiadosť o vydanie povolenia na znehod-
notenie, zničenie, výrobu rezu zbrane
a streliva a úpravu zbrane podľa § 58 ods. 1
zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných
zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ........................................... 6,50 eura.“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti Vnútorná správa položke 31 časti Poznámky treťom bode sa slová „písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena b)“.
3.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti Vnútorná správa položke 32 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
4.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti Vnútorná správa položke 32 časti Oslobodenie bod 1. sa slová „písmenách a) a b)“ nahrádzajú slovami „písmene a)“.
5.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti Vnútorná správa položke 32 časti Oslobodenie bod 2. znie:
„2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní od ukončenia dedičského konania a úschova odňatej, zaistenej, nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane, jej hlavnej časti alebo streliva.“.
6.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov II. časti Vnútorná správa položke 32 časti Poznámka sa slová „písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena b)“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.