121/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. mája 2015,
ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam rizikových látok je uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 298/2013 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.
Viliam Čislák v. r.
Príloha k vyhláške č. 121/2015 Z. z.
ZOZNAM RIZIKOVÝCH LÁTOK
Poradové

číslo

Názov rizikovej látky
1. AB-FUBINACA, systémový názov N-(1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl)-1-

(4-fluorobenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid

2. AB-CHMINACA, systémový názov N-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-

metylpropyl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid

3. AB-PINACA, systémový názov N-(1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl)-1-

pentyl-1H-indazol-3-karboxamid

4. ADB-PINACA, systémový názov N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-

1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid

5. AKB-48, systémový názov N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid
6. Brefedrón, 4-BMC, 4-BMAP, 4-bromometkatinón, systémový názov (RS)-1-

(4-brómfenyl)-2-metylaminopropán-1-ón

7. AM-1248, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín)-2-yl]-(adamant-1-oyl)indol
8. AM-2233, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín-2-yl)metyl]-3-(2-jódobenzoyl)indol
9. AM694, systémový názov 1-[(5-fluóropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jódofenyl)metanón
10. 3,4 -dimetylmetkatinón (3,4-DMMC), systémový názov 1-(3,4-dimetylfenyl)-

2-(metylamino)propán-1-ón

11. Etylón (bk-MDEA), systémový názov 2-etylamino-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)-propán-1-ón
12. 3-fluorometkatinón (3-FMC), systémový názov 2-metylamino-1-(3-fluórfenyl)propán-1-ón
13. 4-fluorometkatinón, flefedrón, 4-FMC, systémový názov metylamino-1-(4-fluórfenyl)-propán-1-ón
14. 4-HO-MET (Metocín), systémový názov 4-hydroxy-N-metyl-N-etyltryptamín
15. JWH-022, systémový názov naft-1-yl[1-(pent-4-ényl)-1H-indol-3-yl]metanón
16. para-metoxyfenylpiperazín (pMeOPP), systémový názov 1-(4-metoxyfenyl)piperazín
17. 4-MMA, systémový názov 4-metylmetamfetamín
18. 4-metylbufedrón (4-Me-MABP), systémový názov 2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)bután-1-ón
19. N-heptyl analóg UR-144, systémový názov (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-

tetrametylcyklopropyl)-metanón

20. á-MT, systémový názov 2-metyltryptamín
21. á-pyrolidínovalerofenón (á-PVP), systémový názov 1-fenyl-2-(1-pyrolidinyl)-1-pentanón
22. STS-135, systémový názov N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid
23. TFMPP, systémový názov 1-(3-trifluorometylfenyl)-piperazín
24. UR-144, systémový názov (1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanón
25. XLR-11 (5-fluoro-UR-144), systémový názov (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)-

(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanón