123/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

123
ZÁKON
z 13. mája 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 ods. 2 písm. h) sa slová „podľa § 28 ods. 2 a 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 28 ods. 2 a 4“.
2.
V § 27 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta nemá vo vozidle palubnú jednotku,“.
3.
V § 27 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vznikne tým nedoplatok mýta“.
4.
V § 27 ods. 2 sa suma „2 250 eur“ nahrádza sumou „1 050 eur“ a suma „1 500 eur“ sa nahrádza sumou „700 eur“.
5.
V § 27 ods. 3 sa suma „3 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 eur“ a suma „2 000 eur“ sa nahrádza sumou „1 000 eur“.
6.
V § 27 odsek 4 znie:
„(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 700 eur.“.
7.
V § 27 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške 700 eur.
(6)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. e) sa uloží pokuta vo výške od 20 eur do 100 eur a v blokovom konaní vo výške od 10 eur do 80 eur.“.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 15.
8.
V § 27 ods. 7 sa slová „e) až“ nahrádzajú slovami „f) a“.
9.
V § 27 odsek 8 znie:
„(8)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. h) a i) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 300 eur.“.
10.
V § 27 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. j) sa uloží pokuta vo výške 100 eur a v blokovom konaní vo výške 50 eur, a ak takýmto porušením vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.“.
Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 16.
11.
V § 27 ods. 11 sa slová „2 až 6“ nahrádzajú slovami „2 až 9“.
12.
V § 27 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „Priestupky prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má fyzická osoba bydlisko. Ak je páchateľom priestupku osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o priestupku podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k zisteniu porušenia niektorej z povinností podľa tohto zákona.“.
13.
V § 27 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o priestupku podľa odseku 1 písm. a) až j) vydanom v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja.“.
14.
V § 28 odsek 1 znie:
„(1)
Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, ktorý
a)
užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,
b)
pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta nemá vo vozidle palubnú jednotku,
c)
palubnú jednotku vo vozidle umiestni alebo ju používa v rozpore s § 9 ods. 2 písm. a) alebo b),
d)
neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c).“.
15.
V § 28 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 sa uloží pokuta vo výške od 1 500 eur do 10 000 eur.
(5)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta vo výške od 480 eur do 2 000 eur.“.
16.
V § 28 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta vo výške od 30 eur do 300 eur.
(7)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 150 eur do 400 eur, a ak takýmto porušením vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške od 480 eur do 2 000 eur.“.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 14.
17.
V § 28 odsek 9 znie:
„(9)
Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania, alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k porušeniu povinnosti podľa odseku 1.“.
18.
V § 28 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o správnom delikte podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte podľa odseku 1 vydanom v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja.“.
Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.
19.
V § 29 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom bola splnená povinnosť
a)
úhrady mýta,
b)
užívania vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta s palubnou jednotkou vo vozidle,
c)
správneho a úplného zadania technických údajov o vozidle do palubnej jednotky, ktoré sú potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie,
d)
oznámenia zmeny zaregistrovaných údajov podľa § 9 ods. 2 písm. c).
(2)
Prevádzkovateľ vozidla sa dopustí správneho deliktu, ak poruší povinnosť podľa odseku 1. Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta, osobou poverenou podľa § 12 ods. 2, osobami poverenými výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru podľa odseku 7 porušenie povinnosti prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty podľa odsekov 3 až 6. Pokuta sa zvyšuje o 300 eur tomu, kto sa dopustí porušenia povinností podľa odseku 1 opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozkazu alebo rozhodnutia o uložení pokuty.“.
20.
V § 29 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 1500 eur.
(4)
Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. b) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 480 eur.
(5)
Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. c) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 480 eur, ak takýmto porušením vznikne nedoplatok mýta.
(6)
Za porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. d) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 180 eur. Ak takýmto porušením vznikne nedoplatok mýta, uloží sa v rozkaznom konaní pokuta vo výške 480 eur.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 12.
21.
V § 29 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“ a slová „podľa odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 až 6“.
22.
V § 29 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Na rozkazné konanie o správnom delikte je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania, alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na rozkazné konanie o správnom delikte je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k porušeniu povinnosti podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.
23.
V § 29 ods. 10 a 12 sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 až 6“.
24.
V § 29 ods. 13 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“.
25.
V § 31 ods. 1 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3 až 6“.
26.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015
Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov; neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie.“.
Čl. II
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 388/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Pravidelnú vnútroštátnu dopravu, ktorú vykonáva dopravca so sídlom alebo trvalým pobytom v Slovenskej republike ako časť pravidelnej medzinárodnej autobusovej dopravy, možno povoliť podľa osobitného predpisu32) a len so súhlasom dopravných správnych orgánov v územných obvodoch na trase autobusovej linky. Dotknutý dopravný správny orgán súhlas neudelí, len ak doloží podrobnú analýzu podľa osobitného predpisu.32)“.
2.
Za § 56a sa vkladá § 56b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov, neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre žiadateľa priaznivejšie.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.