13/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
ZÁKON
z 28. januára 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 34/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby súvisiacich so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie,6af) okrem zákaziek zadávaných podľa § 91 ods. 1 písm. a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6af znie:
„6af)
Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady (2009/908/ EÚ) (Ú. v. EÚ L 322, 9. 12. 2009).“.
2.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Preukazovanie majetkovej účasti
(1)
Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť
a)
právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
b)
právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo
c)
právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.9c)
(2)
Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.
(3)
Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:
„9c)
Čl. 3 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.“.
3.
V § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 sa za slová „§ 26 ods. 1“ vkladajú slová „a § 26a“.
4.
V § 31 ods. 3 sa za slová „osobného postavenia“ vkladajú slová „a preukazovania majetkovej účasti“.
5.
V § 32 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b) ktoré znie:
„b)
preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
6.
V § 32 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b) ktoré znie:
„b)
preukazovania majetkovej účasti podľa § 26a,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
7.
V § 32 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní určiť podmienku účasti podľa § 26a.“.
8.
V § 32 ods. 5 sa slová „písm. b) alebo c)“ nahrádzajú slovami „písm. c) alebo písm. d)“.
9.
V § 33 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 14 sa označujú ako odseky 5 až 13.
10.
V § 33 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
11.
V § 36 ods. 4 písm. b) sa za slová „osobného postavenia“ vkladá čiarka a slová „preukazovanie majetkovej účasti“.
12.
V § 80 ods. 4 sa slová „podľa § 33 ods. 2 a 10“ nahrádzajú slovami „podľa § 33 ods. 2 a 9“.
13.
V § 100 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 26 ods. 2“ vkladajú slová „a § 26a ods. 3“.
14.
V § 149 ods. 3 písm. a) celom texte sa za slová „osobného postavenia“ vkladá čiarka a slová „preukazovanie majetkovej účasti“ v príslušnom tvare.
15.
Za § 155n sa vkladá § 155o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155o
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. marca 2015
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, koncesia, súťaž návrhov alebo postup zadávania podlimitnej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 28. februára 2015, sa dokončia podľa predpisov účinných do 28. februára 2015.
(2)
Priame rokovacie konanie, ktoré sa preukázateľne začalo do 28. februára 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 28. februára 2015.
(3)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začal úrad do 28. februára 2015, sa postupuje podľa predpisov účinných do 28. februára 2015.
(4)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začne úrad po 28. februári 2015 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 a 2, sa postupuje podľa predpisov účinných do 28. februára 2015.
(5)
Konanie o žiadosti o nápravu a konanie o námietkach, ktoré sa vzťahujú na verejné obstarávanie podľa odseku 1 alebo odseku 2, sa dokončia podľa predpisov účinných do 28. februára 2015.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.