134/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júna 2015,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 6 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 285/2008 Z. z. a podľa § 6 ods. 10 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 285/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pozemok, ktorý slúži na výchovu a vzdelávanie žiaka strednej školy1) alebo ktorý užíva na vzdelávanie, výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť vysoká škola alebo právnická osoba založená verejnou vysokou školou podľa osobitného predpisu,2) Slovenský pozemkový fond poskytne ako náhradný pozemok podľa odsekov 1 až 3 po dohode s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou, ktorá tento pozemok užíva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1)
§ 41 až 44 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 39a a § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Robert Fico v. r.