135/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 11. júna 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. b) a c) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky č. 361/2008 Z. z. a vyhlášky č. 499/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 26 odsek 5 znie:
„(5)
Návšteva počas výkonu disciplinárneho trestu umiestnenia do samoväzby alebo celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu sa vykoná bez priameho kontaktu; v prípade návštevy obvineného osobou mladšou ako 15 rokov môže riaditeľ ústavu povoliť návštevu priamym kontaktom.“.
2.
V § 35 ods. 2 sa slová "43 cm (17 palcov)" nahrádzajú slovami "58 cm (23 palcov)".
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Tomáš Borec v. r.