136/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 11. júna 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky č. 500/2013 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 1 písm. a) až d) a u) a ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky č. 500/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 ods. 2 písm. d) štvrtom bode sa za slovo "trestu" vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo "alebo".
2.
V § 26 ods. 2 písm. d) piatom bode sa na konci pripája slovo "alebo".
3.
V § 26 ods. 2 sa písmeno d) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.“.
4.
V § 26 odsek 3 znie:
„(3)
Nový program zaobchádzania sa vypracuje pri zmene stupňa stráženia, umiestnení odsúdeného do oddielu špecializovaného zaobchádzania a do oddielu s bezpečnostným režimom. Pri zmene diferenciačnej skupiny a trvalom premiestnení odsúdeného do iného ústavu v tom istom stupni stráženia sa program zaobchádzania aktualizuje podľa potreby.“.
5.
V § 36 odsek 5 znie:
„(5)
Návšteva počas výkonu disciplinárneho trestu umiestnenia do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase, disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu a disciplinárneho trestu umiestnenia do samoväzby sa vykoná bez priameho kontaktu; v prípade návštevy odsúdeného osobou mladšou ako 15 rokov môže riaditeľ ústavu povoliť návštevu priamym kontaktom.“.
6.
V § 47 ods. 4 sa slová "43 cm (17 palcov)" nahrádzajú slovami "58 cm (23 palcov)".
7.
V § 65 odsek 1 znie:
„(1)
Pri vypracúvaní hodnotenia odsúdeného na účely rozhodovania v konaní o milosť, o upustenie od výkonu zvyšku trestu, zmene spôsobu výkonu trestu, určení spoločného spôsobu výkonu postupne uložených trestov a premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia sa postupuje primerane podľa § 64.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem čl. I bodov 1 až 3 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Tomáš Borec v. r.