141/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. júna 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 27a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev (ďalej len "ulica"), má každá ulica názov.1) Súčasťou názvu ulice je slovo ulica alebo označenie druhu iného verejného priestranstva. V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom; to neplatí, ak ulica pokračuje súvisle z jednej časti obce do druhej časti obce.“.
2.
V § 5 ods. 1 sa za slovo "každému" vkladá slovo "hlavnému".
3.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
predmet žiadosti,
c)
kód druhu stavby6) a termín jej dokončenia,
d)
prílohy, ktorými sú
1.
doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
2.
kolaudačné rozhodnutie;7) pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
3.
zameranie adresného bodu8) a
4.
údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.
(2)
Súpisné číslo a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená podľa odseku 1.
(3)
Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries9) a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením súpisného čísla a orientačného čísla a údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j) a s uvedením informácie o tom, či bolo súpisné číslo a orientačné číslo určené stavbe bez kolaudačného rozhodnutia. Ak ide o budovu, ktorá je stavbou pre obranu štátu, stavbou pre bezpečnosť štátu, alebo budovu, ktorá je stavbou jadrového zariadenia alebo stavbou súvisiacou s jadrovým zariadením, nepostupuje sa podľa prvej vety a o určení súpisného čísla a orientačného čísla vydá obec rozhodnutie s uvedením súpisného čísla a orientačného čísla a údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j).
(4)
Ak obec nevyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, vydá rozhodnutie, ktoré obsahuje
a)
názov obce a jej číselný kód,9a)
b)
názov časti obce, ak sa obec člení na časti, názov ulice a názov katastrálneho územia, v ktorých sa budova nachádza,
c)
parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená; ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov,
d)
kód druhu stavby,6)
e)
dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia7) a názov orgánu, ktorý ho vydal; pri rozostavanej stavbe dátum vydania a číslo stavebného povolenia a názov orgánu, ktorý ho vydal,
f)
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
g)
výrok,
h)
odôvodnenie,
i)
poučenie o opravnom prostriedku,
j)
dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce.
(5)
Žiadosť o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla môže podať vlastník budovy. Žiadosť obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
predmet žiadosti,
c)
odôvodnenie žiadosti,
d)
prílohy, ktorými sú
1.
doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove,
2.
zameranie adresného bodu,8) ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla,
3.
dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti.
(6)
Ak obec žiadosti o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla vyhovie, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries9) a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j) a pôvodného súpisného čísla a orientačného čísla, ak ide o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla, a nového súpisného čísla a orientačného čísla, ak ide o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla.
(7)
Ak obec žiadosti o zmenu alebo o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla nevyhovie, vydá rozhodnutie s uvedením údajov podľa odseku 4 písm. a) až f) a j).
(8)
Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo a orientačné číslo zápisom do registra adries z dôvodu zmeny územného plánu, zmeny názvu ulice alebo prečíslovania budov, oznámi to bezodkladne písomne vlastníkovi budovy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 9a znejú:
„6)
Príloha č. 7 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
8)
§ 3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 5 ods. 1 zákona č. 125/2015 Z. z.
9a)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2011 Z. z.“.
4.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel obsahuje údaje podľa § 6 ods. 4 písm. a) až f) a j).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Robert Kaliňák v. r.