143/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 18. júna 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 a) až e), g) až i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 19 ods. 2 písm. c), d) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 tabuľka č. 1 znie:
„Tabuľka č. 1
Technológia výrobz elektriny Primárne palivo Príplatok v Pznit v eurách/MWh
2012 2013 2014 2015 2016
z obnoviteľných zdrojov energie biomasa
biokvapalina 17,75
bioplyn
biometán
vysoko účinnou
kombinovanou
výrobou
zemný plyn 3,77 -2,72 -2,45
vykurovací olej 4,64 4,28 -0,64 -1,35
hnedé uhlie 0,67 -0,39
čierne uhlie -1,16
energeticky využiteľné plyny vznikajúce
pri hútnickej výrobe ocele
".
2.
Nadpis § 10a znie: „Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky v roku 2015“.
3.
V § 10a ods. 1 a 2 sa slová „od 1. januára“ nahrádzajú slovami „v roku“.
4.
Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10b
Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2016
(1)
Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2016 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:
a)
z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny
1. do 100 kW vrátane....................111,27 eura/MWh,
2. nad 100 kW
do 200 kW vrátane....................... 109,17 eura/MWh,
3. nad 200 kW
do 500 kW vrátane .......................106,84 eura/MWh,
4. nad 500 kW
do 1 MW vrátane.......................... 105,15 eura/MWh,
5. nad 1 MW
do 5 MW vrátane............................ 97,98 eura/MWh,
b)
zo slnečnej energie s celkovým
inštalovaným výkonom zariadenia
výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré
je umiestnené na strešnej konštrukcii
alebo obvodovom plášti jednej
budovy spojenej so zemou
pevným základom ...........................88,89 eura/MWh,
c)
z veternej energie........................ 62,49 eura/MWh,
d)
z geotermálnej energie ...............155,13 eura/MWh,
e)
zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou
1. cielene pestovanej biomasy
okrem obilnej slamy ....................92,09 eura/MWh,
2. odpadnej biomasy ostatnej
okrem obilnej slamy ................... 96,90 eura/MWh,
3. obilnej slamy......................... 107,21 eura/MWh,
4. biokvapaliny ............................91,79 eura/MWh,
f)
zo spoluspaľovania biologicky
rozložiteľných zložiek komunálneho
odpadu s fosílnymi palivami
kombinovanou výrobou; ak podiel
biologicky rozložiteľnej zložky
v komunálnom odpade je podľa
osobitného predpisu,49) cena
sa uplatní bez podmienky výroby
elektriny kombinovanou
výrobou .............................................100,49 eura/MWh,
g)
zo spaľovania
1. skládkového plynu alebo plynu
z čističiek odpadových vôd..................70,34 eura/MWh,
2. biometánu získaného z bioplynu
vyrobeného anaeróbnou
fermentačnou technológiou
s celkovým výkonom
zariadenia do 1 MW
vrátane ..............................................107,53 eura/MWh,
3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou
fermentačnou technológiou
s celkovým výkonom zariadenia
do 250 kW vrátane .............................120,49 eura/MWh,
4. bioplynu vyrobeného
anaeróbnou fermentačnou
technológiou s celkovým výkonom
zariadenia nad 250 kW
do 500 kW vrátane ..............................110,00 eur/MWh,
5. bioplynu vyrobeného
anaeróbnou fermentačnou
technológiou s celkovým
výkonom zariadenia nad 500 kW
do 750 kW vrátane ..............................102,95 eura/MWh,
6. bioplynu vyrobeného anaeróbnou
fermentačnou technológiou
s celkovým výkonom zariadenia
nad 750 kW ........................................ 100,23 eura/MWh,
7. plynu vyrobeného termochemickým
splyňovaním biomasy
v splyňovacom generátore......................99,21 eura/MWh,
8. fermentovanej zmesi vyrobenej
aeróbnou fermentáciou biologicky
rozložiteľného odpadu ...........................95,50 eura/MWh.
(2)
Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2016 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:
a)
v spaľovacej turbíne
s kombinovaným cyklom .....................74,75 eura/MWh,
b)
v spaľovacej turbíne
s regeneráciou tepla ............................ 74,69 eura/MWh,
c)
v spaľovacom motore s palivom
1. zemný plyn..................................... 80,26 eura/MWh,
2. vykurovací olej ................................78,89 eura/MWh,
3. zmes vzduchu a metánu.................. 74,39 eura/MWh,
4. z katalyticky spracovaného
odpadu ...............................................99,82 eura/MWh,
5. z termického štiepenia odpadov
a jeho produktov ..................................98,40 eura/MWh,
d)
v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom
1. zemný plyn .....................................79,76 eura/MWh,
2. vykurovací olej ................................78,96 eura/MWh,
3. hnedé uhlie ............................... ......80,37 eura/MWh,
4. čierne uhlie s celkovým
inštalovaným výkonom zariadenia
výrobcu elektriny do 50 MW
vrátane ...............................................74,84 eura/MWh,
5. čierne uhlie s celkovým
inštalovaným výkonom
zariadenia výrobcu elektriny
nad 50 MW .........................................71,83 eura/MWh,
6. komunálny odpad ............................77,60 eura/MWh,
7. plyn vyrobený termochemickým
splyňovaním odpadu v splyňovacom
generátore alebo termickým
štiepením odpadu ................................89,05 eura/MWh,
e)
spaľovanie energeticky využiteľných
plynov vznikajúcich pri hutníckej
výrobe ocele .......................................80,02 eura/MWh,
f)
v Rankinovom
organickom cykle................................ 98,31 eura/MWh.“.
5.
V § 21 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „12 %“ nahrádzajú slovami „10 %“.
6.
V § 23 ods. 3 vzorec KSt znie:
„KSt = NSSSt-2 - NPSSt-2 - (1 - s) X (SPSt-2 - PPSt-2) - Naukct-2 - CVt-2 + 0,7 x GCCt-2“.
7.
V § 26 ods. 11 prvej vete sa vypúšťajú slová „tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a“.
8.
V § 43 ods. 1 sa slová „110 kV“ nahrádzajú slovami „52 kV“.
9.
Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015
Podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. júla 2015 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2016.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Jozef Holjenčík v. r.