144/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 18. júna 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
zariadením na výrobu tepla zariadenie na premenu rôznych foriem energie na teplo, ktoré zahŕňa stavebnú časť a technologické zariadenia v rámci stavebnej časti po tepelný rozvod.“.
2.
V § 5 ods. 1 popisy veličín Y1 a Y2 znejú:
„Y1 je faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike, ktorý zohľadňuje náklady v roku t na
a)
investičný rozvoj, ak ich cieľom bude zvýšenie účinnosti sústavy tepelných zariadení alebo zníženie prevádzkových nákladov pri výrobe tepla alebo distribúcii tepla,
b)
ekologizáciu zariadenia na výrobu tepla,
c)
plánovanú generálnu opravu zariadenia na výrobu tepla,
d)
odstránenie poruchy spôsobenej živelnou pohromou alebo haváriou,
e)
odstránenie poruchy, havárie alebo udalosti zavinenej treťou osobou, ktorej včasné neodstránenie by malo za následok ohrozenie zdravia osôb alebo vznik veľkých materiálnych škôd,
Y2 je faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike, ktorý zohľadňuje náklady na výstavbu zariadenia na výrobu tepla alebo jeho časti, v ktorom sa ako palivo budú využívať obnoviteľné zdroje energie, ktoré regulovaný subjekt realizuje v roku t.“.
3.
V § 5 ods. 2 popis veličiny INb znie:
„INb sú náklady na ekologizáciu zariadenia na výrobu tepla,“.
4.
V § 8 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
zmluva na nákup paliva na rok t,“.
5.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Návrh ceny tepla podľa odseku 1 a podklady podľa odseku 2 písm. a), b), d), e) a f) a odseku 3 sa predkladajú v elektronickej podobe a v listinnej podobe na formulároch podľa príloh č. 1 až 6 a 8 až 12.“.
6.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Výška skutočných nákladov na výrobu tepla, distribúciu tepla a dodávku tepla za rok t sa predkladá v elektronickej podobe a v listinnej podobe na formulároch podľa príloh č. 7, 13 a 14 a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla aj podľa príloh č. 15 až 19 do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.
7.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015
Regulačný príkon odberného zariadenia podľa § 7 ods. 3 vypočítaný na rok 2015 sa uplatní aj v roku 2016.“.
8.
Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Zoznam odberateľov tepla a skutočná dodávka tepla do doberných miest“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Jozef Holjenčík v. r.