148/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2015 do 30.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

148
ZÁKON
zo 17. júna 2015,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z. a zákona č. 77/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V nadpise § 38c sa slová „1. septembra 2015“ nahrádzajú slovami „1. júna 2016“.
4.
V § 38c odsek 2 znie:
„(2)
Poistenec je povinný doručiť zdravotnej poisťovni doterajší preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz aj európsky preukaz do tridsiatich dní od doručenia preukazu poistenca podľa tohto zákona.“.
5.
V § 38c ods. 3 sa slová „31. augusta 2015“ nahrádzajú slovami „31. mája 2016“.
6.
V nadpise § 38ed sa slová „1. augusta 2015“ nahrádzajú slovami „1. mája 2016“.
7.
V § 38ed sa slová „1. augusta 2015“ nahrádzajú slovami „1. mája 2016“, slová „§10a“ sa nahrádzajú slovami „§10aa“ a číslovka „0,4“ sa nahrádza číslovkou „0,9“.
8.
Za § 38ed sa vkladá § 38ee, ktorý znie:
㤠38ee
Ustanovenie § 10a sa od 1. júna 2016 neuplatňuje.“.
Čl. III
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení takto:
V čl. X sa slová „1. septembra 2015“ nahrádzajú slovami „1. júna 2016“.
Čl. IV
Zákon č. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. XIV sa slová „čl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2015, čl. I 13. bodu,“ vypúšťajú, slová „čl. VIII tretieho, ôsmeho, 25. a“ sa nahrádzajú slovami „čl. VIII 25. a“ a za slová „1. januára 2016,“ sa vkladajú slová „čl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2016 a čl. I 13. bodu a čl. VIII tretieho a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2016,“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. júla 2015, okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2015 a čl. II prvého bodu a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.