148/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

148
ZÁKON
zo 17. júna 2015,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z. a zákona č. 43/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa na začiatku vkladá nový riadok, ktorý znie: „AH-7921, chemicky 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl] benzamid“.
2.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „HU-243, kanbizol, chemicky (6aR,9R,10aR)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „25I-NBOMe, chemicky 4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamín“.
3.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Metkatinón, chemicky 1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Metoxetamín (MXE), chemicky 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanón“.
Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z. a zákona č. 77/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 10a sa vkladá § 10aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10aa
Preukaz poistenca
(1)
Preukaz poistenca sa vydáva na desať rokov; ak ide o poistenca podľa § 3 ods. 3, preukaz poistenca možno vydať aj na kratšie obdobie. Na rubovej strane preukazu poistenca je európsky preukaz17) okrem preukazu poistenca s označením „EÚ“ podľa § 9c ods. 7. Súčasťou preukazu poistenca je elektronický čip, ktorý obsahuje elektronické prostriedky na identifikáciu poistenca, elektronické prostriedky na autentizáciu poistenca pre vstup do národného zdravotníckeho informačného systému a elektronické prostriedky na šifrovú ochranu údajov. Preukaz poistenca slúži na
a)
preukázanie verejného zdravotného poistenia,
b)
preukázanie registrácie poistenca iného členského štátu s bydliskom na území Slovenskej republiky v inštitúcii miesta bydliska,
c)
preukázanie prítomnosti poistenca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
d)
identifikáciu a autentizáciu poistenca v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnej poisťovne,
e)
identifikáciu a autentizáciu poistenca v národnom zdravotníckom informačnom systéme,
f)
umožnenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom,16i)
g)
umožnenie prístupu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.16j)
(2)
Preukaz poistenca obsahuje
a)
titul, ak ho poistenec má,
b)
meno a priezvisko poistenca,
c)
rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike,
d)
dátum narodenia poistenca,
e)
obchodné meno zdravotnej poisťovne,
f)
kód zdravotnej poisťovne,
g)
dobu platnosti preukazu poistenca,
h)
označenie preukazu „EU“ podľa § 9c ods. 7 alebo označenie preukazu „P“ pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť,
i)
identifikačné číslo poistenca.
(3)
Bezpečnostný kód k preukazu poistenca slúži na udelenie súhlasu na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom16k) a na umožnenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.16i) Bezpečnostný kód k preukazu poistenca je kombináciou štyroch číslic. Po dobu platnosti preukazu poistenca môže poistenec bezpečnostný kód meniť. Zmena bezpečnostného kódu sa vykonáva v príslušnej zdravotnej poisťovni alebo prostredníctvom Národného portálu zdravia.16l)
(4)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky zaslať Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) na účely vyhotovenia preukazu poistenca bezodkladne po vzniku niektorej zo skutočností podľa odseku 12 údaje o poistencovi v rozsahu
a)
titul, ak ho poistenec má,
b)
meno a priezvisko poistenca,
c)
rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike,
d)
dátum narodenia poistenca,
e)
identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou,
f)
obchodné meno, kód a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne,
g)
osobné identifikačné číslo poistenca uvedené na európskom preukaze,
h)
identifikačné číslo európskeho preukazu okrem preukazu s označením „EU“ podľa § 9c ods. 7,
i)
doba platnosti preukazu poistenca,
j)
adresa pobytu poistenca, na ktorú má byť preukaz poistenca doručený,
k)
označenie preukazu „EU“ podľa § 9c ods. 7 alebo označenie preukazu „P“ pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.
(5)
Národné centrum vyhotoví preukaz poistenca a doručí ho príslušnej zdravotnej poisťovni do 30 dní od zaslania údajov podľa odseku 4. Národné centrum zašle zdravotnej poisťovni aj bezpečnostný kód k preukazu poistenca do piatich pracovných dní od doručenia preukazu poistenca. Národné centrum nevyhotoví preukaz poistenca, ak na základe údajov z centrálneho registra poistencov zistí, že poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie z dôvodu úmrtia poistenca alebo vyhlásenia poistenca za mŕtveho, o čom informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu zaslaním elektronickej dávky.
(6)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná zaslať alebo odovzdať poistencovi preukaz poistenca do piatich pracovných dní od doručenia preukazu poistenca národným centrom. Príslušná zdravotná poisťovňa zašle alebo odovzdá poistencovi bezpečnostný kód k preukazu poistenca do piatich dní od zaslania alebo odovzdania preukazu poistenca. Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená zaslať bezpečnostný kód k preukazu poistenca do elektronickej schránky za podmienok ustanovených osobitným predpisom.16m)
(7)
Na účely preukázania verejného zdravotného poistenia vydá príslušná zdravotná poisťovňa do vydania preukazu poistenca poistencovi potvrdenie o verejnom zdravotnom poistení, ktoré obsahuje titul, ak ho poistenec má, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo poistenca, ak ho má pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, dobu platnosti potvrdenia o verejnom zdravotnom poistení, obchodné meno a kód zdravotnej poisťovne a náhradný certifikát k európskemu preukazu17) s dobou platnosti najviac 90 dní.
(8)
Národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca bezodkladne po uplynutí doby jeho platnosti.
(9)
Národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca bezodkladne po oznámení zdravotnou poisťovňou, ktorá preukaz poistenca vydala, že
a)
poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
poistenec stratil preukaz poistenca alebo mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola oznámená zdravotnej poisťovni, ktorá preukaz poistenca vydala,
c)
preukaz poistenca bol zničený alebo poškodený a táto skutočnosť bola oznámená zdravotnej poisťovni, ktorá preukaz poistenca vydala,
d)
poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie,
e)
poistencovi iného členského štátu zanikla registrácia v inštitúcii miesta bydliska,
f)
poistenec sa stal poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku s bydliskom v inom členskom štáte,
g)
poistenec sa stal poberateľom výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov s bydliskom v inom členskom štáte,
h)
došlo k zmene údajov podľa odseku 2 písm. b) až d), g) a h) alebo k zmene zdravotnej poisťovne, alebo
i)
preukaz poistenca nemal byť poistencovi vydaný.
(10)
Ak poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca na základe údajov z centrálneho registra poistencov.
(11)
Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa zmeny zdravotnej poisťovne vrátiť preukaz poistenca zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty preukaz poistenca podá na poštovú prepravu.
(12)
Príslušná zdravotná poisťovňa zašle poistencovi nový preukaz poistenca najneskôr
a)
do skončenia platnosti preukazu poistenca,
b)
do 60 dní od zistenia chyby pri vyhotovení preukazu poistenca,
c)
do 60 dní od oznámenia straty, odcudzenia, zničenia, poškodenia alebo nefunkčnosti preukazu poistenca,
d)
do 60 dní od oznámenia zmeny údajov uvedených v odseku 2 písm. b) až d), g) a h) poistencom,
e)
do 40 dní od potvrdenia prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne alebo pri vzniku verejného zdravotného poistenia.“.
2.
V § 22 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 10a ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 10aa ods. 11“.
3.
V nadpise § 38c sa slová „1. septembra 2015“ nahrádzajú slovami „1. júna 2016“.
4.
V § 38c odsek 2 znie:
„(2)
Poistenec je povinný doručiť zdravotnej poisťovni doterajší preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz aj európsky preukaz do tridsiatich dní od doručenia preukazu poistenca podľa tohto zákona.“.
5.
V § 38c ods. 3 sa slová „31. augusta 2015“ nahrádzajú slovami „31. mája 2016“.
6.
V nadpise § 38ed sa slová „1. augusta 2015“ nahrádzajú slovami „1. mája 2016“.
7.
V § 38ed sa slová „1. augusta 2015“ nahrádzajú slovami „1. mája 2016“, slová „§10a“ sa nahrádzajú slovami „§10aa“ a číslovka „0,4“ sa nahrádza číslovkou „0,9“.
8.
Za § 38ed sa vkladá § 38ee, ktorý znie:
㤠38ee
Ustanovenie § 10a sa od 1. júna 2016 neuplatňuje.“.
Čl. III
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení takto:
V čl. X sa slová „1. septembra 2015“ nahrádzajú slovami „1. júna 2016“.
Čl. IV
Zákon č. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. XIV sa slová „čl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2015, čl. I 13. bodu,“ vypúšťajú, slová „čl. VIII tretieho, ôsmeho, 25. a“ sa nahrádzajú slovami „čl. VIII 25. a“ a za slová „1. januára 2016,“ sa vkladajú slová „čl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2016 a čl. I 13. bodu a čl. VIII tretieho a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2016,“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. júla 2015, okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2015 a čl. II prvého bodu a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.