149/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 26. júna 2015 uložené dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2015 z 29. mája 2015 uzavretý medzi Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO
a
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2015 zo 7. mája 2015 uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.