15/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 2. februára 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. b), c), e) a h) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 9 časti Obranné opatrenia prvá veta znie: „Obranné opatrenia spočívajú predovšetkým v mechanickej alebo chemickej asanácii napadnutého dreva, v sústredení a likvidácii lykožrútov v ohniskách výskytu pomocou feromónových lapačov a v pripravovaní klasických lapákov, otrávených lapákov alebo lapákov ošetrených entomopatogénnou hubou.“.
2.
Príloha č. 11 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 11 k vyhláške č. 453/2006 Z. z.
LESNÉ OBLASTI A PODOBLASTI PODĽA STUPŇA OHROZENIA POŽIAROM
Kategória A – lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom
01A Borská nížina
24 Žilinská kotlina
25B Súľovské vrchy
36B Heľpianske podolie
36C Breznianska kotlina
43A Liptovská kotlina
43B Popradská kotlina, Tatranské podhorie
46F Predná hoľa
46G Kozie chrbty
47A Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy, Liptovské kopy, Vysoké Tatry (bez Širokej)
47B Belianske Tatry, Široká
47C Osobitá
Kategória B – lesy so stredným stupňom ohrozenia požiarom
06 Hornonitrianska kotlina
10 Juhoslovenská kotlina, Gemerská pahorkatina
11 Cerová vrchovina
12 Košická kotlina, Abovská pahorkatina
13 Malé Karpaty
15 Biele Karpaty
16 Považské podolie
17A Sliačska kotlina, Zvolenská pahorkatina, Slatinská kotlina
17B Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina
18 Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina
19 Slovenský kras
20A Slanské vrchy
22A Šarišská vrchovina, Šarišské podolie, Stráže
22B Ľubovnianska kotlina, Ľubotínska pahorkatina, Jakubianska brázda, Hromovec
23 Javorníky
25A Strážovské vrchy
26 Turčianska kotlina
27B Vtáčnik, Kremnické vrchy
28A Volovské vrchy
28B Čierna hora
29 Hornádska kotlina
30 Vihorlatské vrchy
32 Západné Beskydy
33B Kysucké Beskydy
33C Kysucká vrchovina
34A Malá Fatra
34B Žiar
35A Veľká Fatra sever, Starohorské vrchy sever
35B Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh
36A Lopejská kotlina, Bystrianske podhorie
37 Poľana
38A Veporské vrchy juh, Stolické vrchy
38B Veporské vrchy sever
39 Spišskogemerský kras
40 Branisko
41B Čergov
42A Bachureň
42B Levočské vrchy
42C Spišská Magura, Ždiarska brázda
46A Salatíny, Demänovské vrchy
46B Ďumbier, Prašivá; juh
46C Ďumbier, Prašivá; sever
46D Kráľova hoľa, Priehyba; juh
46E Kráľova hoľa, Priehyba; sever
47D Sivý vrch
Kategória C – lesy s nízkym stupňom ohrozenia požiarom
01B Chvojnická pahorkatina
01C Dyjsko-moravská niva, Dolnomoravská niva
02A Podunajská rovina, Čenkovská niva
02B Podunajská pahorkatina (bez nív)
02C Sústava nív podunajskej pahorkatiny (Dolnovážska, Nitrianska, Žitavská, Hronská, Ipeľská niva)
03 Burda
04A Východoslovenská rovina
04B Východoslovenská pahorkatina
05 Považský Inovec
07 Tríbeč
08 Žiarska kotlina
09 Krupinská planina, Ostrôžky
14 Myjavská pahorkatina
20B Zemplínske vrchy
21A Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie
21B Busov
27A Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec
31 Bukovské vrchy
33A Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura
33D Oravská vrchovina
41A Ľubovnianska vrchovina
41C Pieniny
44 Oravská kotlina
45 Skorušinské vrchy, Zuberská brázda“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2015.
Ľubomír Jahnátek v. r.