150/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 5 ods. 9 zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 72/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“)
výnos z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
Týmto výnosom sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Príloha č. 1 ustanovuje kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účely výskumu a vývoja podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona. Príloha č. 2 ustanovuje kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účely, ktoré sú taxatívne ustanovené v § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona.
Výnos nadobúda účinnosť 15. júla 2015.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 6/2015 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.