155/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
VÝNOS
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 1. júla 2015
o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries1) sa poskytuje obci do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, a to
a)
v paušálnej sume 18 eur a
b)
na úkon podľa § 2.
§ 2
(1)
Dotácia vo výške 1,60 eura sa poskytuje na
a)
zápis, zmenu alebo výmaz údajov adresy,2)
b)
zápis, zmenu alebo výmaz názvu ulice a geografickej osi ulice.3)
(2)
Ak ide o zmeny podľa odseku 1 na základe rozhodnutia obce, dotácia sa poskytuje jednorazovo vo výške 1,60 eura na zmenu všetkých údajov v registri súvisiacich s rozhodnutím obce.
§ 3
Paušálna suma podľa § 1 písm. a) na rok 2015 je 9 eur.
§ 4
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Kaliňák v. r.