157/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 30. júna 2015,
ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 46c ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Vzory ponukových listov sú uvedené v
a)
prílohách č. 1, 3, 31, 36, 37 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok,
b)
prílohách č. 1, 3, 4, 6, 9, 31, 32, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len "register zmlúv"),
c)
prílohách č. 1, 3, 4, 6, 7, 31, 32, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
d)
prílohách č. 1, 3, 4, 10, 31, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
e)
prílohách č. 1, 3, 4, 8, 31, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
f)
prílohách č. 1, 3, 4, 11, 31, 32, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona,
g)
prílohách č. 1, 3, 4, 22, 31, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,
h)
prílohách č. 1, 3, 5, 6, 9, 31, 32, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
i)
prílohách č. 1, 3, 5, 6, 7, 31, 32, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
j)
prílohách č. 1, 3, 5, 10, 31, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
k)
prílohách č. 1, 3, 5, 8, 31, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
l)
prílohách č. 1, 3, 5, 11, 31, 32, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona,
m)
prílohách č. 1, 3, 5, 22, 31, 33, 36, 39 a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,
n)
prílohách č. 2, 12, 15, 30, 32, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
o)
prílohách č. 2, 12, 14, 30, 32, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
p)
prílohách č. 2, 10, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
q)
prílohách č. 2, 8, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
r)
prílohách č. 2, 16, 30, 32, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,
s)
prílohách č. 2, 22, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,
t)
prílohách č. 2, 10, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
u)
prílohách č. 2, 8, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,
v)
prílohách č. 20, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a spĺňa podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,
w)
prílohách č. 2, 13, 28, 32 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom (ďalej len "dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom"), na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,
x)
prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,
y)
prílohách č. 2, 13, 30, 32, 33 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,
z)
prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,
aa)
prílohách č. 26 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
ab)
prílohách č. 2, 13, 28, 32 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,
ac)
prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,
ad)
prílohách č. 2, 13, 28, 32 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 46d zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,
ae)
prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 46d zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,
af)
prílohách č. 2, 25, 34, 35, 36, 39 a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 3 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona,
ag)
prílohách č. 2, 24, 35, 36, 38 a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona,
ah)
prílohách č. 2, 23, 34, 36, 37 a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 3 zákona,
ai)
prílohách č. 18, 35, 36, 38 a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 3 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,
aj)
prílohách č. 17 a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a nespĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 a 3 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 a 3 zákona,
ak)
prílohách č. 21 a 40, ak sporiteľ nesplnil podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa § 31 zákona,
al)
prílohách č. 27 a 40, ak sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona rovná nule.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu v znení opatrenia č. 46/2015 Z. z.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.
Ján Richter v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 4 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 5 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 6 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 7 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 8 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 9 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 10 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 11 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 12 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 13 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 14 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 15 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 16 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 17 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 18 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 19 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 20 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 21 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 22 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 23 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 24 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 25 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 26 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 27 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 28 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 29 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 30 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 31 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 32 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 33 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 34 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 35 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 36 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 37 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 38 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 39 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.
Príloha č. 40 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.