159/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 13. júla 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z. a vyhlášky č. 21/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 sa v prvom bode „Zoznam úsekov na diaľnici D1“ na konci dopĺňajú úseky D01-048 až D01-050, ktoré znejú:

„D01-048 Dubná Skala D1, I/18 Martin D1 5,700
D01-049 Martin D1 D1, I/18 1,690
D01-050 Martin D1 Turany I/18, D1 10,700“.

2.
V prílohe č. 1 sa v druhom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ za úsek 018-A018 vkladajú nové úseky 018-026b2 až 018-032m, ktoré znejú:

„018-026b2 Dubná Skala I/18, D1 Martin-sever I/18 1,313
018-028a Martin-východ I/18 I/18, D1 0,360
018-028b I/18, D1 Priekopa I/18, III/2137 0,501
018-029a Martin I/18, III/2137 MK-a, I/18 0,257
018-029b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,867
018-029c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,263
018-029d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,271
018-029e MK-d, I/18 Sučany-západ I/18 0,211
018-030e Sučany-východ I/18 MK-b, I/18 0,770
018-030c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,320
018-030d MK-c, I/18 Turany 1 III/2138, I/18 0,337
018-031a Turany 1 III/2138, I/18 MK-a, I/18 0,465
018-031b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,733
018-031c MK-b, I/18 Turany 2 I/18, III/2138 0,516
018-032a Turany 2 I/18, III/2138 MK-a, I/18 0,477
018-032k MK-a, I/18 MK-c, I/18 0,292
018-032d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,708
018-032l MK-d, I/18 MK-g, I/18 0,226
018-032m MK-g, I/18 I/18, D1 0,850“.

3.
V prílohe č. 1 sa v treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ vypúšťajú úseky:

„018-026b MK-a, I/18 Martin-sever I/18 3,313
018-028 Martin-východ I/18 Priekopa I/18, III/018254 0,861
018-029a Martin I/18, III/018254 MK-a, I/18 0,257
018-029b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,867
018-029c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,263
018-029d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,271
018-029e MK-d, I/18 Sučany-západ I/18 0,211
018-030e Sučany-východ I/18 MK-b, I/18 0,770
018-030c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,320
018-030d MK-c, I/18 Turany 1 III/018255, I/18 0,337
018-031a Turany 1 III/018255, I/18 MK-a, I/18 0,465
018-031b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,733
018-031c MK-b, I/18 Turany 2 I/18, III/018255 0,516
018-032a Turany 2 I/18, III/018255 MK-a, I/18 0,477
018-032k MK-a, I/18 MK-c, I/18 0,292
018-032d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,708
018-032l MK-d, I/18 MK-g, I/18 0,226
018-032m MK-g, I/18 MK-i, I/18 1,018“.

4.
V prílohe č. 1 sa v treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ za úsek 018-026a vkladá nový úsek 018-026b1, ktorý znie:

„018-026b1 MK-a, I/18 Dubná Skala I/18, D1 2,000“.

5.
V prílohe č. 1 treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/18“ úsek 018-032j znie:

„08-032j I/18, D1 Krpeľany III/2131, I/18 0,650“.

6.
V prílohe č. 1 treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/75“ úseky 075-002 a 075-005 znejú:

„075-002 Sládkovičovo-východ I/75 Galanta-západ I/75 4,196

075-005 Galanta 3 I/75A I/75 1,075“.

7.
V prílohe č. 1 sa v treťom bode „Zoznam úsekov na ceste I/75“ na konci dopĺňajú úseky 075-078 až 075-080, ktoré znejú:

„075-078 Galanta-západ I/75 Galanta 1 I/75 1,000
075-079 Galanta 1 I/75 Galanta 2 I/75 1,900
075-080 Galanta 2 I/75 Galanta 3 I/75 1,200“.

8.
V prílohe č. 1 štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/68“ úsek 068-i011 znie:

„068-i011 Mníšek nad Popradom-sever I/68 Mníšek nad Popradom-juh I/68 3,250“.

9.
V prílohe č. 1 štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/68“ sa vypúšťa úsek:

„068-013 Št. hr. SK/PL I/68 Mníšek nad Popradom-sever I/68 0,208“.

10.
V prílohe č. 1 štvrtom bode „Zoznam úsekov na ceste I/75“ úsek 075-i002 znie:

„075-i002 Galanta-západ I/75 Galanta-východ I/75 3,611“.

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2015.
Ján Počiatek v. r.