16/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 2. februára 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
poveruje člena komisie na zastupovanie počas jeho neprítomnosti.“.
2.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
3.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Podrobnosti o aktualizačnej odbornej príprave
Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva formou odborných prednášok v celkovom rozsahu najmenej 16 hodín so zameraním na
a)
podrobnosti o zmenách
1.
všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti tepelnej energetiky,
2.
všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti regulácie sieťových odvetví,
3.
technických predpisov z oblasti tepelnej energetiky,
b)
odborné poznatky a skúsenosti najmä z oblasti
1.
spaľovania a spaľovacích zariadení,
2.
alternatívnych zdrojov tepla,
3.
prevádzkovania rozvodov tepla,
4.
ochrany ovzdušia.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
Pavol Pavlis v. r.