163/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

163
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júla 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová "centrálna evidencia hospodárskych zvierat" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami "centrálny register hospodárskych zvierat" v príslušnom tvare.
2.
V § 2 ods. 13 sa slová "písm. c)" nahrádzajú slovami "písm. a), c) až e)".
3.
V § 2 odsek 14 znie:
„(14)
Podporu podľa § 1 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť pozemkovým spoločenstvám.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 3 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a vypúšťajú sa slová "to sa nevzťahuje na žiadateľa o poskytnutie podpory hospodáriaceho na ornej pôde".
5.
V § 5 ods. 5 písm. d) sa na konci pripája číslo "2013".
6.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa slovo "alebo".
7.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová "o platbu".
8.
V § 12 ods. 1 druhá veta znie: "Žiadosť o poskytnutie platby podľa § 11 ods. 1 spolu s identifikačným listom sa podáva do 15. mája príslušného roka na základe výzvy zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle.".
9.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
10.
V 12 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
výpis z programu starostlivosti o lesné pozemky podľa písmena a),“.
11.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová "o platbu".
12.
V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
záväzné vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1, že bude plniť podmienky operácií podľa § 15.“.
13.
V § 16 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
záväzné vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1, že bude plniť podmienky operácií podľa § 15.“.
14.
V § 19 ods. 1 sa slová "písm. d) až h)" nahrádzajú slovami "písm. e) až h)" a na konci sa pripája táto veta: "Výmera plochy môže predstavovať aj viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarované jedným žiadateľom o poskytnutie podpory.".
15.
V § 19 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: "Platba sa poskytne na výmeru plochy vysiateho biopásu.".
16.
V § 20 ods. 2 prvá veta znie: "Hospodárske zvieratá podľa § 19 ods. 13 možno nahradiť iným zvieraťom rovnakého druhu a plemena, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.43a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
Čl. 30 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014.“.
17.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby4) za predchádzajúce roky; to neplatí, ak žiadosť o platbu nebola predložená z dôvodu podľa § 2 ods. 4.“.
18.
V § 21 ods. 1 písm. d) sa za slovo "úrody" vkladajú slová "v rodiacich ovocných sadoch".
19.
V § 23 ods. 1 písm. a) bod 2.3. znie:
„2.3.
jednu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín proti plesni sivej po 1. auguste,“.
20.
V § 23 ods. 1 písm. b) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách".
21.
V § 23 ods. 1 písm. c) druhom bode sa za slová "pásu a" vkladajú slová "len v rodiacich vinohradoch použiť".
22.
V § 24 písm. a) sa slová "druhmi pestovaných plodín" nahrádzajú slovami "pestovanými plodinami, pričom šírka vytvoreného biopásu je najviac 10 m".
23.
V § 25 písmeno i) znie:
„i)
pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu biotopu, a dodržiavať zaťaženie zvieratami chovanými v poľnohospodárskom podniku najviac 1,9 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní, ktorých je držiteľom a sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,23) na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov, a najmenej 0,3 dobytčej jednotky na 1 ha plochy biotopu trávnych porastov v období od 1. mája do 31. októbra každého roka záväzku; oplôtkové pasenie možno použiť, ak sa dodrží zaťaženie dobytčími jednotkami, ktoré sa prepočítava na celkovú oplotenú plochu,“.
24.
V § 28 písm. a) sa za slovo "inštitúciou" vkladajú slová "alebo oprávneným laboratóriom, ktoré má zavedený systém kvality podľa osobitných predpisov48a) (ďalej len "akreditovaná inštitúcia"),".
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
„48a)
Napríklad zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 30 ods. 2 sa za slová "platobnej agentúre" vkladajú slová "v ustanovenej lehote".
26.
V § 30 ods. 3 písmeno l) znie:
„l)
§ 29 písm. c).“.
27.
V § 30 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
„a)
§ 22 ods. 1 písm. h),
b)
§ 25 písm. c) a i),“.
28.
V § 30 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
1 % za každý deň z retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu 0,2 dobytčej jednotky/ha a viac, ale menej ako 0,25 dobytčej jednotky/ha alebo sa rovná alebo je nad 1,95 dobytčej jednotky/ha, ale menej ako 2,0 dobytčej jednotky/ha.“.
29.
V § 30 ods. 6 sa slová "je vyššie ako 2,0/ha dobytčej jednotky" nahrádzajú slovami "sa rovná alebo je vyššie ako 2,0 dobytčej jednotky/ha".
30.
V § 30 ods. 8 sa slová "najnižších požiadaviek" nahrádzajú slovami "minimálnych požiadaviek".
31.
V § 30 ods. 9 sa slová "v nasledujúcom roku zníži,26) ak žiadateľ" nahrádzajú slovami "zníži,26) ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly27) zistí, že žiadateľ".
32.
V § 30 odsek 10 znie:
„(10)
Ak žiadateľ počas trvania záväzku nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia alebo počet dobytčích jednotiek, platba sa zníži na nasledujúci rok na určenú plochu alebo na počet určených zvierat21) prepočítaných na dobytčie jednotky. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté platby vo výške zisteného rozdielu za predchádzajúce roky, ak rozsah nedodržania výmery plochy poľnohospodárskej pôdy počas trvania záväzku prevýšil 3 % výmery za rok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
Hlava I čl. 2 body 18 a 23 delegovaného nariadenia Komisie č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).“.
33.
V § 31 ods. 2 sa slová "na produkciu" nahrádzajú slovami "na iné ako potravinové účely alebo kŕmne účely, ktorými sú najmä produkcia".
34.
V § 32 ods. 1 písm. c) sa slovo "registrovanú" nahrádza slovom "registrovaných".
35.
V § 32 ods. 3 písm. c) sa slová "k 1. aprílu" nahrádzajú slovami "k 1. máju".
36.
V § 32 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
záväzné vyhlásenie žiadateľa, že bude plniť podmienky podľa § 37.“.
37.
V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
výpis z registra vydaný kontrolným ústavom o registrácii žiadateľa v registri ovocných sadov alebo vinohradov.“.
38.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby4) za predchádzajúce roky; to neplatí, ak žiadosť nebola predložená z dôvodu podľa § 2 ods. 4.“.
39.
V § 37 písm. d) uvádzacej vete sa za slovo "sade" vkladajú slová "na 1 ha".
40.
V § 38 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
1 % za každý deň z retenčného obdobia, v ktorom zaťaženie zvierat dosahuje hodnotu 0,2 dobytčej jednotky/ha a viac, ale menej ako 0,25 dobytčej jednotky/ha alebo sa rovná alebo je nad 1,95 dobytčej jednotky/ha, ale menej ako 2,0 dobytčej jednotky/ha.“.
41.
V § 38 odsek 8 znie:
„(8)
Platba podľa § 31 sa upraví podľa osobitného predpisu,26) ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly27) zistí, že žiadateľ nedodržal výmeru dielov pôdnych blokov, na ktorú sa vzťahuje záväzok. Ak žiadateľ počas trvania vzťahu nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia, zníži sa platba na nasledujúci rok na určenú plochu a žiadateľ vráti poskytnuté platby vo výške zisteného rozdielu za predchádzajúce roky, ak rozsah nedodržanej výmery počas trvania záväzku dosiahol 3 % výmery za rok.“.
42.
V § 40 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo "môže" vkladá slovo "podať".
43.
V § 40 ods. 2 písm. b) sa slovo "zvieratá" nahrádza slovom "zvierat".
44.
V § 40 ods. 11 sa vypúšťa písmeno c).
45.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Žiadateľ o platbu na operáciu podľa § 39 písm. b) eviduje počet výkrmových ošípaných vyplnením dokladu55) o premiestnení ošípaných56) a zasiela sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných podľa prílohy č. 16a platobnej agentúre do desiatich dní odo dňa skončenia záväzku.“.
46.
V § 46 ods. 3 sa slovo "neposkytnem" nahrádza slovom "neposkytne".
47.
§ 46 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Platba na operáciu podľa § 39 písm. b) sa neposkytne v príslušnom roku, ak žiadateľ o platbu nezaslal sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných platobnej agentúre podľa § 43 ods. 2 do desiatich dní odo dňa skončenia záväzku.
(7)
Ak platobná agentúra na základe vykonanej kontroly27) zistí rozdiel medzi počtom zvierat uvedených v žiadosti o platbu a skutočným počtom, platba sa zníži podľa osobitného predpisu.26)“.
48.
V § 47 odsek 5 znie:
„(5)
Ak počas trvania záväzku skončí na lesnom pozemku žiadateľa platnosť programu starostlivosti o lesy a vyhotoví sa nový program starostlivosti o lesy, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku bez zmeny výmery najneskôr do 40 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy.“.
49.
V § 48 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
50.
V § 48 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: "spolu s identifikačným listom".
51.
§ 48 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Prílohou k žiadosti o platbu podľa odseku 4 je
a)
zoznam lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, na ktoré sa vzťahuje záväzok, s uvedením ich výmery,
b)
výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej miestne príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom podľa osobitného predpisu,60a) nie starší ako tri mesiace.
(6)
Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť poskytnuté platby4) za predchádzajúce roky; to neplatí, ak žiadosť nebola predložená z dôvodu podľa § 2 ods. 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
§ 66 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z.“.
52.
V § 50 ods. 2 sa vypúšťa slovo "každoročne," a na konci sa pripájajú tieto slová: "v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa zaradenej do záväzku".
53.
V § 50 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: "v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa zaradenej do záväzku".
54.
V § 51 ods. 2 sa vypúšťa slovo "každoročne," a na konci sa pripájajú tieto slová: "v každej jednotke priestorového rozdelenia lesa zaradenej do záväzku".
55.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Platba na operáciu podľa § 47 ods. 1 písm. b) sa poskytne žiadateľovi o platbu za celú výmeru jednotky priestorového rozdelenia lesa,31) na ktorej bola splnená povinnosť podľa odsekov 2 a 3.“.
56.
§ 52 znie:
㤠52
Platba na operácie podľa § 47 ods. 1 sa poskytne žiadateľovi o platbu, ktorý spĺňa podmienky podľa § 50 alebo § 51, a vypláca sa každoročne za výmeru lesných pozemkov uvedených v § 48 ods. 3 písm. a).“.
57.
§ 54 sa dopĺňa nadpisom, ktorý znie: "Prevod záväzku".
58.
V § 54 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Nadobúdateľ podniku je povinný predložiť platobnej agentúre originál zmluvy o prevode v lehote do 15 dní od jej podpisu63) spolu so žiadosťou o platbu.
(4)
Ak nadobúdateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3, na prevod podniku sa neprihliadne a nadobúdateľovi ani prevodcovi sa platba neposkytne.“.
59.
V § 57 odsek 2 znie:
„(2)
Na žiadateľa o podporu sa vzťahujú pravidlá podľa § 2 ods. 8.“.
60.
V § 58 ods. 4 a 5 sa slová "§ 58" nahrádzajú slovami "§ 57".
61.
V § 58 ods. 6 sa vypúšťajú slová "a nepožiadanie o vrátenie už poskytnutých platieb".
62.
V § 59 ods. 2 sa slovo "nepovažuje" nahrádza slovom "považuje".
63.
§ 59 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Na žiadateľa podľa odseku 2 sa nevzťahuje povinnosť vykonania podmienok ustanovených v prvom roku záväzku príslušnej operácie alebo opatrenia.
(4)
Podmienky ustanovené v § 32 ods. 1 písm. a) na účely záväzku plynúceho od 1. januára 2015 spĺňa žiadateľ, ktorý bol najneskôr do 31. januára 2015 zaregistrovaný v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby49) a mal najneskôr do 1. marca 2015 uzatvorenú zmluvu s inšpekčnou organizáciou.50)“.
64.
Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý znie:
㤠60a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2015
Na poskytovanie platby v rámci opatrení lesnícko-environmentálne platby a agroenvironmentálne platby - podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat sa vzťahuje osobitný predpis účinný do 14. apríla 2015.“.
65.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
TABUĽKA KOMBINOVATEĽNOSTI JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ A OPERÁCIÍ
Ap - kombinácia s prienikovou platbou, A - kombinácia so súčtom platieb, N - kombinácia je vylúčená .TTP - trvalý trávny porast, OP - orná pôda, DJ -dobytčia jednotka, CHVO - chránená vodohospodárska oblasť.“.
66.
V prílohe č. 6 "Zoznam katastrálnych území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu oprávnených pre podporu v rámci podopatrenia 12.1 Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - lesný pozemok" sa na konci pripája katastrálne územie "Východná".
67.
Príloha č. 7 znie:
„Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
ODPORÚČANÉ MINIMÁLNE POČTY JEDINCOV NA HEKTÁR POTREBNÝCH PRE VSTUP DO OPERÁCIE INTEGROVANÁ PRODUKCIA V OVOCINÁRSTVE
Ovocný druh Minimálny počet[jedinec/ha]
Jadroviny 1 000
Broskyňa 600
Marhuľa 600
Slivka 500
Čerešňa 500
Višňa 500
Ringlota 500
Ríbezľa 3 000
Egreš 2 000
Malina 5 000
Černica 3 000
Čučoriedky 3 000
Brusnice 10 000
Rakytník 1 000
Baza čierna 500
Jarabina čierna (Arónia) 1 000
Ruža jabĺčková 1 000
Mandľa 300
Orech 150
Gaštan 150
Lieska 300“.
68.
Za prílohu č. 16 sa vkladá príloha č. 16a, ktorá vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 16a k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z.
Vzor
SUMÁRNY VÝKAZ O POČTE ODCHOVANÝCH VÝKRMOVÝCH OŠÍPANÝCH OD 1. MÁJA 20.. DO 30. APRÍLA 20..
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.
Robert Fico v. r.