166/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 8. júla 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 14/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 200/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2
P. č. Názov výrobku Kategória podľa prílohy I
nariadenia
Komisie (ES)
č. 966/2009
Druh a veľkosťbalenia Množstvona žiaka a deň Podpora zo zdrojov EÚ s DPH
v eurách
Podpora z národných
zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia úhrada
platená
žiakom s DPH
v eurách
1. plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,0953 0,06
2. plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované I kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,04674 0,0953 0,05
3. plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,1010 0,08
4. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,04674 0,0953 0,05
5. polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované I kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,04674 0,0953 0,05
6. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,1178 0,10
7. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,1010 0,06
8. polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,1122 0,05
9. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,04674 0,1256 0,19
10. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I téglik 200 ml 200 ml 0, 03739 0,1234 0,19
11. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,04674 0,1216 0,19
12. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,04674 0,1234 0,28
13. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I téglik 200 ml 200 ml 0,03739 0,0942 0,18
14. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi I téglik 200 ml 200 ml 0,03739 0,1234 0,29
15. zakysané mlieko I téglik 200 ml 200 ml 0,03739 0,0915 0,19
16. zakysané mlieko I téglik 200 g 200 g 0,03630 0,0942 0,17
17. zakysané mlieko I téglik 250 g 250 g 0,04538 0,1198 0,21
18. acidofilné mlieko I téglik 230 ml 230 ml 0,04300 0,1135 0,16
19. acidofilné mlieko I téglik 250 ml 250 ml 0,04674 0,1178 0,16
20. acidofilné mlieko I téglik 200 g 200 g 0,03630 0,1002 0,16
21. acidofilné mlieko I téglik 250 g 250 g 0,04538 0,1143 0,16
22. bifidový cmar neochutený I téglik 250 g 250 g 0,04538 0,1143 0,17
23. jogurt biely I téglik 125 g 125 g 0,02269 0,0626 0,18
24. jogurt biely I téglik 135 g 135 g 0,02450 0,0676 0,23
25. jogurt biely I téglik 145 g 145 g 0,02632 0,0726 0,24
26. jogurt biely I téglik 150 g 150 g 0,02723 0,0751 0,26
27. tvarohový dezert I téglik 80 g 80 g 0,01452 0,0453 0,33
28. .jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,02043 0,0637 0,23
29. .jogurt ochutený II téglik 135 g 135 g 0,02206 0,0688 0,25
30. .jogurt ochutený II téglik 145 g 145 g 0,02369 0,0739 0,28
31. .jogurt ochutený II téglik 150 g 150 g 0,02451 0,0765 0,27
32. .jogurt ochutený II téglik 150 ml 150 ml 0,02525 0,0788 0,27
33. jogurtové mlieko II téglik 200 ml 200 ml 0,03366 0,1050 0,23
34. bifidový cmar ochutený II téglik 250 g 250 g 0,04085 0,1275 0,22
35. tvaroh hrudkovitý III fólia 200 g 85 g 0,04628 0,0944 0,12
36. tvaroh hrudkovitý III téglik, fólia 250 g 85 g 0,04628 0,0944 0,12
37. tvaroh hrudkovitý III fólia, vedro 1 000 - 5 000 g 85 g 0,04628 0,0944 0,12
38. tvaroh termizovaný III téglik 250 g 85 g 0,04628 0,0944 0,12
39. polomäkký nezrejúci parený neúdený syr III fólia 800 g - 1 700 g 30 g 0,04628 0,0889 0,10
40. polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 % V fólia 1 000 - 2 800 g 30 g 0,04166 0,0850 0,05
41. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % V fólia 1 000 - 2 800 g 30 g 0,04166 0,0900 0,10
42. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky V tácka 100 g 30 g 0,04166 0,0900 0,10
43. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky V fólia 30 g 30 g 0,04166 0,0900 0,10
44. nátierka termizovaná neochutená I téglik 200 g 200 g 0,03630 0,1002 0,35“.
2.
V prílohe č. 5 sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 756/2013 zo 6. augusta 2013 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 657/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 211, 7. 8. 2013).“.
Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 4 a 5.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2015.
Robert Fico v. r.