168/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. júla 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2014 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike sa mení takto:
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny
(1)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nainštaluje inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny podľa § 3 ods. 2 až 5 v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov elektriny, ktorí najneskôr do
a)
31. decembra 2014 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, a to v lehote do 31. decembra 2015,
b)
31. decembra 2015 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, 2 a 4, a to v lehote do 31. decembra 2016,
c)
31. decembra 2018 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1 až 4, a to v lehote do 31. decembra 2020.
(2)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy nainštaluje inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny podľa § 3 ods. 2 až 5 v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov elektriny, ktorí najneskôr do
a)
31. decembra 2015 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, 2 a 4, a to v lehote do 31. decembra 2016,
b)
31. decembra 2018 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1 až 4, a to v lehote do 31. decembra 2020.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.
v z. Rastislav Chovanec v. r.