169/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 15. júla 2015
o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 120/2015 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje technický postup pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) zákona.
§ 2
(1)
Úprava zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa vykonáva v súlade s technickou dokumentáciou spracovanou držiteľom skupiny B zbrojnej licencie, ktorý úpravu vykoná.
(2)
Pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa dodržiava tento postup:
a)
hlavné časti zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa upravia tak, aby využitie mechanických vlastností materiálu neumožnilo spätnú úpravu zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona na zbraň, do ktorej by bolo možné nabíjať a z nej strieľať strelivo určené pre zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C,
b)
v hlavni zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa umiestnia zábrany, ktorých odstránenie spôsobí zničenie hlavne,
c)
rozmery nábojovej komory zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sú také, aby strelivo určené pre zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C nebolo možné vystreliť,
d)
pri zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona s presadenou nábojovou komorou pri pokuse o odstránenie hlavne dôjde k poškodeniu jej nerozoberateľného spoja s puzdrom záveru,
e)
ústia nábojových komôr revolverového valca zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa oproti hlavni zúžia a presadia,
f)
pri zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona, ktorej konštrukcia je riešená tak, že pri bežnej manipulácii a čistení zbrane sa umožňuje rozobratie hlavných častí; tieto hlavné časti nesmú umožňovať z nich strieľať strelivo určené pre zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C.
§ 3
(1)
Označenie zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona kontrolnou expanznou značkou sa vykoná trvalým a viditeľným spôsobom. Kontrolnou expanznou značkou sa označí hlaveň a aspoň jedna ďalšia hlavná časť tejto zbrane.
(2)
Vzor kontrolnej expanznej značky podľa § 35 ods. 3 písm. c) zákona je uvedený v prílohe.
§ 4
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.
Jozef Mihok v. r.
Príloha k vyhláške č. 169/2015 Z. z.
VZOR
Kontrolná expanzná značka:
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.