171/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

171
ZÁKON
z 24. júna 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 4 piatej vete sa nad slovom "zákona" a v § 31 ods. 9 tretej vete sa nad slovom "predpis" odkaz "24a)" nahrádza odkazom "13b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 8a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Na základe rozhodnutia poskytovateľa dotácie možno doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie predložiť najneskôr do schválenia poskytnutia dotácie.".
3.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.“.
4.
V § 9 ods. 5 prvej vete sa za slová "Najvyšší súd Slovenskej republiky" vkladajú slová "a Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky" a v druhej vete sa za slová "Najvyššieho súdu Slovenskej republiky" vkladajú slová "a kapitoly Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.".
5.
V § 10 ods. 4 sa slová "správu národnej rade v rámci správy o plnení" nahrádzajú slovami "informáciu národnej rade v rámci návrhu".
6.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo financií riadi práce a usmerňuje vypracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy, osobitne návrhu štátneho rozpočtu, pričom vychádza z programu stability.18a) Súčasťou programu stability je aj určenie podielu schodku rozpočtu verejnej správy alebo podielu prebytku rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkte.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Čl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997) v platnom znení.“.
7.
V § 14 ods. 4 sa slová "schválených východísk rozpočtu verejnej správy" nahrádzajú slovami "schváleného programu stability".
8.
V § 14 ods. 7 druhej vete sa slová "prerokovať ho" nahrádzajú slovami "návrh súhrnného rozpočtu za zdravotnícke zariadenia zaradené vo verejnej správe a prerokovať ich".
9.
V § 14 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Správca kapitoly je povinný predkladať ministerstvu financií na jeho žiadosť návrhy rozpočtov za subjekty verejnej správy vo svojej zakladateľskej pôsobnosti a zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorých príjmy a výdavky nie sú súčasťou rozpočtu správcu kapitoly, a prerokovať ich s ministerstvom financií.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
10.
V § 14 ods. 9 sa vypúšťa posledná veta.
11.
V § 15 ods. 1 sa slová "na príjmový účet platobnej jednotky" nahrádzajú slovami "do štátneho rozpočtu".
12.
V § 30 ods. 1 sa druhá a tretia veta nahrádzajú vetou, ktorá znie: "Vláda predkladá národnej rade v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy aj informáciu o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na bežný rozpočtový rok.".
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 42ac sa citácia "Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1,Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997) v platnom znení." nahrádza citáciou "Nariadenie (ES) č. 1466/97 v platnom znení.".
Čl. II
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z. a zákona č. 361/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 5 sa slová "východísk rozpočtu verejnej správy" nahrádzajú slovami "programu stability7a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Čl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997) v platnom znení.“.
2.
V § 12 ods. 3 sa číslo "8" nahrádza číslom "9".
3.
V § 12 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "pričom počas rozpočtového provizória obec a vyšší územný celok poskytujú v tomto rozsahu a termínoch údaje schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka,".
4.
V § 12 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
upravený rozpočet najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu orgánom obce alebo orgánom vyššieho územného celku príslušným podľa osobitných predpisov18) a upravený rozpočet v mesiaci december rozpočtového roka najneskôr do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka,“.
5.
V § 17 ods. 8 prvej vete sa slovo "výstavbu" nahrádza slovom "obstaranie".
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.“.
7.
V § 17 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: "Pokuta za prekročenie dlhu23b) sa ukladá z podielu celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku ku koncu príslušného rozpočtového roka na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka; do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa odsekov 7 a 8 sa nezapočítavajú záväzky z prijatia návratných zdrojov financovania podľa § 19 ods. 24 a záväzky obce v nútenej správe alebo vyššieho územného celku v nútenej správe. Ak sa medziročne podiel dlhu obce alebo vyššieho územného celku na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka zvýši, pokuta za prekročenie dlhu23b) sa uloží vo výške 5 % z tohto medziročného zvýšenia. Pokuta za prekročenie dlhu23b) sa neukladá, ak nepresiahne sumu 40 eur.".
Čl. III
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., zákona č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 110/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 261/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z. a zákona č. 362/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Kancelária súdnej rady je rozpočtová organizácia.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015 okrem čl. I bodov 3 a 4 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.