172/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172
ZÁKON
z 25. júna 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z. zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z. a zákona č. 335/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1a sa vkladá § 1aa, ktorý znie:
㤠1aa
Vláda rozhoduje spravidla formou uznesenia vlády; uznesenie vlády nepodlieha preskúmaniu súdom.1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 244 Občianskeho súdneho poriadku.“.
2.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ľudských práv.“.
3.
V § 14 ods. 3 sa slová "koordinuje plnenie úloh" nahrádzajú slovami "poskytuje dotácie".
4.
V § 18 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
kultúrno-osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,“.
5.
Za § 40w sa vkladá § 40x, ktorý znie:
㤠40x
(1)
Pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oblasti ľudských práv podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov okrem poskytovania dotácií prechádza na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa názov "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.“.
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 117/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 179 ods. 4 sa slovo "nespôsobí" nahrádza slovom "spôsobí".
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.