173/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

173
ZÁKON
z 30. júna 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. d) a § 7 ods. 11 sa za slová "ozbrojených bezpečnostných zborov," vkladajú slová "orgánov krízového riadenia,".
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Hospodárska mobilizácia
(1)
Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych činností a organizačných činností a opatrení vykonávaných v období krízovej situácie alebo pripravovaných a vykonávaných v stave bezpečnosti.4)
(2)
Hospodárska mobilizácia slúži na
a)
zaistenie ochrany základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky,
b)
realizáciu prípravy štátu na obranu,
c)
riešenie krízových situácií a na zmiernenie ich následkov prostredníctvom opatrení hospodárskej mobilizácie.
(3)
Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie zdrojov, ktorými sú životne dôležité tovary a služby nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a potreby nevyhnutné na zabezpečenie činnosti ústredných orgánov, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, orgánov krízového riadenia, informačných a spravodajských služieb, ako aj subjektov hospodárskej mobilizácie.
(4)
Na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa podľa tohto zákona podieľajú aj ústredné orgány, podnikatelia a iné právnické osoby, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, a fyzické osoby.“.
3.
V § 3 písm. d) sa za slová "ozbrojených bezpečnostných zborov" vkladá čiarka a slová "orgánov krízového riadenia,".
4.
V § 3 písmeno l) znie:
„l)
uchovaním výrobných schopností sústavné udržiavanie prevádzkyschopnosti výrobných, opravárenských a iných zariadení nevyhnutných na zabezpečenie výroby na náhradu spotreby, strát a opráv výzbroje a techniky ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu,“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 218/2013 Z. z.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa slová "podľa § 5 písm. a), e), q)" nahrádzajú slovami "podľa § 5 písm. a), e), f), q)".
8.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo "l),".
9.
V § 7 ods. 5 poslednej vete sa vypúšťa slovo "môže".
10.
V § 7 ods. 6 sa slová "podľa § 5 písm. g), i)," nahrádzajú slovami "podľa § 5 písm. e), g), h), i),".
11.
V § 8 sa vypúšťa písmeno c).
12.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená h) až o).
13.
V § 9 ods. 1 písm. h) sa slovo "koordinujú" nahrádza slovom "spolupracujú" a slovo "prípravu" sa nahrádza slovami "pri príprave".
14.
V § 9 ods. 1 písm. k) sa slová "§ 19 ods. 7 písm. f)" nahrádzajú slovami "§ 19 ods. 7 písm. d)".
15.
V § 10 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).
16.
V § 10 písm. e) sa slová "§ 9 ods. 1 písm. i)" nahrádzajú slovami "§ 9 ods. 1 písm. h)".
17.
V § 12 písmeno c) znie:
„c)
koordinuje činnosť okresných úradov,“.
18.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§15a
Ústredné orgány, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie
(1)
Ústredné orgány, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, môžu v stave bezpečnosti vykonávať opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) a pri spracovávaní krízového plánu hospodárskej mobilizácie alebo údajového dokumentu primerane použijú ustanovenia tohto zákona a vykonávacích predpisov, prípadne poskytnú požadované údajové dokumenty subjektu hospodárskej mobilizácie.
(2)
Pre zabezpečenie činnosti na obdobie krízovej situácie môžu ústredné orgány podľa odseku 1 v stave bezpečnosti uplatňovať požiadavky u vecne príslušných subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a).“.
19.
V § 16 ods. 1 písm. c) sa slovo "alebo" nahrádza slovom "a".
20.
V § 16 sa odsek 3 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i)
vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h) podľa osobitného predpisu,34a) v rozsahu organizácie cestnej dopravy, ktorej realizáciu zabezpečuje
1.
spoluprácou s vyšším územným celkom a subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva dopravy,
2.
určovaním subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) alebo písm. e),
3.
ukladaním pracovnej povinnosti alebo vecného plnenia,
j)
požiada ústredný orgán alebo vyšší územný celok o písomný súhlas s vydaním príkazu na pracovnú povinnosť alebo na vecné plnenie, ak vydáva príkaz na vecné plnenie subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý bol určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie rozhodnutím alebo príkazom ústredného orgánu podľa § 4 ods. 1 písm. d), § 9 ods. 1 písm. b) alebo § 17 ods. 2 písm. c), alebo príkaz na pracovnú povinnosť zamestnancovi takéhoto subjektu hospodárskej mobilizácie, ak sa na takýto subjekt hospodárskej mobilizácie alebo jeho zamestnanca vzťahuje § 19 ods. 2 a 3,
k)
požiada ústredný orgán alebo vyšší územný celok o písomný súhlas s vydaním príkazu na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b), ak vydáva príkaz na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa písmena c) alebo písmena d) alebo odseku 4 písm. g) subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý bol určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie rozhodnutím alebo príkazom ústredného orgánu podľa § 4 ods. 1 písm. d), § 9 ods. 1 písm. b) alebo § 17 ods. 2 písm. c), a ak sa na takýto subjekt hospodárskej mobilizácie vzťahuje § 7 ods. 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
21.
V § 16 ods. 4 písm. a) sa slová "§ 5 písm. a), b), e)," nahrádzajú slovami "§ 5 písm. a), b), e), h),".
22.
V § 18 ods. 3 písm. b) tretí bod a písm. c) sa slová "v územnom obvode obce" nahrádzajú slovami "na území obce".
23.
V § 19 ods. 7 sa vypúšťajú písmená a) a d).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až d).
24.
V § 19 ods. 7 písmeno a) a v § 22 ods. 1 písmeno a) znejú:
„a)
dodržiavať regulačné opatrenia spotreby elektriny a plynu,36) spotreby tepla,36a) spotreby vody36b) a spotreby ropy a ropných výrobkov,37)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36, 36a, 36b a 37 znejú:
„36)
§ 20 a 21 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36a)
§ 27 a 28 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
36b)
§ 32 ods. 1 písm. f) a § 36 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
37)
§ 14 zákona č. 218/2013 Z. z.“.
25.
V § 20 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
dodržiavať regulačné opatrenia spotreby elektriny a plynu,36) spotreby tepla,36a) spotreby vody36b) a spotreby ropy a ropných výrobkov,37)“.
26.
V § 31 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
nedodrží § 34 o nakladaní s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie.“.
27.
V § 31 ods. 2 sa slová "na obstaranie majetku hospodárskej mobilizácie" nahrádzajú slovami "na obstaranie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie".
28.
V § 31 odsek 7 znie:
„(7)
Na konanie o ukladaní sankcií sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)“.
29.
V § 32 ods. 3 sa slová "a § 31 neustanovujú" nahrádzajú slovom "neustanovuje".
30.
V § 32 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
nedodrží regulačné opatrenia spotreby elektriny a plynu,36) spotreby tepla,36a) spotreby vody36b) a spotreby ropy a ropných výrobkov,37)“.
31.
§ 33 a 34 znejú:
㤠33
(1)
Na obstarávanie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie sa vzťahuje osobitný predpis.31)
(2)
Správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie vykonáva subjekt hospodárskej mobilizácie uvedený v § 4 ods. 1 písm. a) (ďalej len "správca majetku štátu").
(3)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie je subjekt hospodárskej mobilizácie povinný užívať len na účely hospodárskej mobilizácie.
§ 34
(1)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie okrem hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu17) môže správca majetku štátu prenechať subjektu hospodárskej mobilizácie do nájmu51) alebo do výpožičky52) alebo môže spoločne užívať majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie so subjektom hospodárskej mobilizácie na základe písomnej dohody o spoločnom užívaní majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(2)
Dohoda o spoločnom užívaní podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
označenie účastníkov dohody o spoločnom užívaní s uvedením základných identifikačných údajov účastníkov, najmä názov, sídlo, identifikačné číslo a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene účastníka,
b)
vymedzenie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý je predmetom spoločného užívania,
c)
vyčíslenie prevádzkových nákladov spojených s užívaním uvedeného majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
d)
spôsob a rozsah spoločného užívania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie vrátane ustanovenia o prednostnom užívaní majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie v prípade vzniku krízovej situácie,
e)
podiel zúčastnených strán na uhrádzaní prevádzkových nákladov spojených s prevádzkou, údržbou, servisom alebo technickým zhodnotením spoločne užívaného majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
f)
dobu spoločného užívania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
g)
spôsob vysporiadania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie v prípade zrušenia subjektu hospodárskej mobilizácie alebo ak tento majetok prestane slúžiť na účely hospodárskej mobilizácie,
h)
zmluvnú pokutu.
(3)
Ak ide o majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie, ktorého obstarávacia cena nie je vyššia ako 200 eur za jednotlivú vec, môže byť správcom majetku štátu prenechaný subjektu hospodárskej mobilizácie do výpožičky52) len na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý obsahuje najmä
a)
označenie účastníkov s uvedením základných identifikačných údajov účastníkov, najmä názov, sídlo, identifikačné číslo a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene účastníka,
b)
vymedzenie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý je predmetom výpožičky, aj s jeho cenovým ohodnotením,
c)
povinnosti preberajúceho a usmernenie v rámci riešenia straty alebo odcudzenia prevzatého majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
d)
spôsob a rozsah spoločného užívania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie vrátane ustanovenia o prednostnom užívaní majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie v prípade vzniku krízovej situácie, ak je to potrebné uviesť vzhľadom na zapožičaný majetok,
e)
spôsob vysporiadania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie v prípade zrušenia subjektu hospodárskej mobilizácie alebo ak tento majetok prestane slúžiť na účely hospodárskej mobilizácie,
f)
dobu výpožičky.
(4)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie okrem hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu17) môže nájomca alebo vypožičiavateľ prenechať ďalej do podnájmu51) alebo do výpožičky52) len na účely hospodárskej mobilizácie a len s písomným súhlasom správcu majetku štátu.
(5)
Ak majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu z dôvodu svojho úplného opotrebenia, poškodenia, zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke alebo z iného závažného dôvodu, je neupotrebiteľným majetkom štátu a nakladá sa s ním podľa osobitného predpisu.53)
(6)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie v správe správcu majetku štátu, ktorý mu neslúži na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, je prebytočným majetkom a vzťahujú sa na neho ustanovenia osobitného predpisu.53a)
(7)
Na nakladanie s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie sa vzťahuje osobitný predpis,53a) ak odseky 1 až 6 a § 38 neustanovujú inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 53 a 53a znejú:
„53)
§ 13b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 345/2012 Z. z.
53a)
Zákon č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
32.
§ 35 až 37 sa vypúšťajú.
33.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Iný spôsob nakladania s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie
(1)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý je ako celok alebo jeho časť technicky alebo technologicky uspôsobený tak, že prevodom inému správcovi majetku štátu, zmenou vypožičiavateľa alebo nájomcu alebo predajom celku, alebo jeho časti by stratil spôsobilosť na užívanie na účely hospodárskej mobilizácie, sa môže ponúknuť do vlastníctva doterajšiemu vypožičiavateľovi, nájomcovi alebo tomu, s kým je uzatvorená dohoda o spoločnom užívaní podľa § 34 ods. 1, ak oň prejaví záujem, najmenej za cenu určenú znaleckým posudkom.
(2)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 musí správca majetku štátu najskôr vyhlásiť za prebytočný podľa § 34 ods. 6. Ak sa s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie nenaloží podľa odseku 1, nakladá sa s ním podľa osobitného predpisu.53)
(3)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie môže správca majetku štátu bezodplatne previesť do vlastníctva subjektu hospodárskej mobilizácie vtedy, ak stopercentným vlastníkom tohto subjektu hospodárskej mobilizácie je štát. Takto prevedený majetok štátu musí naďalej slúžiť na účely hospodárskej mobilizácie. Na takto prevedený majetok štátu si jeho nový vlastník nemôže nárokovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na jeho zhodnotenie ani na jeho prevádzku u správcu majetku štátu, ktorý mu majetok štátu previedol.
(4)
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie nemožno postihnúť exekúciou ani výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu,53b) ak nejde o majetok štátu podľa § 34 ods. 5 a 6.
(5)
Na majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie vo vlastníctve štátu alebo na majetok prevedený podľa odseku 3 nemožno zriadiť záložné právo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53b znie:
„53b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
34.
V § 40 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
35.
Slová "životne dôležité výrobky alebo životne dôležité tovary" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "životne dôležité tovary" v príslušnom tvare.
36.
Slová "obvodný úrad" alebo slová "obvodný úrad v sídle kraja" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "okresný úrad" alebo slovami "okresný úrad v sídle kraja" v príslušnom tvare.
37.
Slová "územná vojenská správa" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "okresný úrad v sídle kraja" v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 250/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z. a zákona č. 321/2014 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 v druhom riadku sa pre rok 2016 slová "7,6 %" nahrádzajú slovami "6,9 %" a pre rok 2017 sa slová "8,8 %" nahrádzajú slovami "6,9 %".
Čl. III
Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 6 sa na konci pripája veta, ktorá znie: "Na účely tohto zákona sa za prevádzkareň nepovažujú prevádzkové priestory využívané predávajúcimi a organizátormi predajných akcií na organizovanie a uskutočňovanie jednorazových predajných a prezentačných obchodných aktivít.".
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.