177/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

177
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. júla 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmená c) až e) znejú:
„c)
certifikovaným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré
1.
sú vyrobené priamo z predzákladného sadiva zemiakov, zo základného sadiva zemiakov alebo z certifikovaného sadiva zemiakov,
2.
sú určené najmä na výrobu zemiakov,
3.
spĺňajú požiadavky na certifikované sadivo zemiakov uvedené v prílohách č. 1 a 2 a
4.
spĺňajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,
d)
šľachtiteľským sadivom zemiakov hľuzy zemiakov zodpovedajúce opisu odrody, ktoré sú vyrábané pod dohľadom udržiavateľa odrody, a ak nie je uvádzané na trh, nepodlieha uznávaniu,
e)
predzákladným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré
1.
sú vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavanie odrody a zdravotného stavu zemiakov,
2.
sú určené predovšetkým na výrobu základného sadiva zemiakov,
3.
spĺňajú požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov uvedené v prílohách č. 1 a 2 a
4.
spĺňajú pri uznávaní sadiva vykonávanom kontrolným ústavom požiadavky podľa prvého až tretieho bodu,“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
materskou rastlinou identifikovaná rastlina, z ktorej bol odobraný materiál na množenie,
n)
mikropropagáciou postup rýchleho rozmnoženia rastlinného materiálu na produkciu veľkého počtu rastlín pri použití kultúry in vitro z diferencovaných vegetatívnych pukov alebo meristémového pletiva odobratého z rastliny.“.
3.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Požiadavky na výrobu sadiva zemiakov
(1)
Sadivo zemiakov v kategórii predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov musí pri uznávaní vykonávanom kontrolným ústavom spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Sadivo zemiakov možno vyrábať v ustanovenom počte generácií množenia, pričom poradie generácie množenia sa musí uviesť na náveske pri pomenovaní kategórie sadiva zemiakov.
(3)
Vyrábať možno najviac
a)
štyri generácie predzákladného sadiva zemiakov,
b)
štyri generácie základného sadiva zemiakov, pričom spolu s generáciami predzákladného sadiva zemiakov nesmie byť počet generácií vyšší ako sedem,
c)
dve generácie certifikovaného sadiva zemiakov.
(4)
Ak nie je na náveske príslušnej kategórie sadiva zemiakov uvedená generácia množenia, sadivo zemiakov sa považuje za poslednú generáciu, ktorá je pre danú kategóriu povolená.
(5)
Predzákladné sadivo zemiakov a základné sadivo zemiakov okrem poslednej generácie základného sadiva zemiakov možno vyrábať len z množiteľských porastov, ktoré boli založené v katastrálnom území okresov uvedených v prílohe č. 3.
(6)
Zoznam okresov uvedený v prílohe č. 3 tvorí uzavretú sadivovú oblasť na výrobu predzákladného sadiva zemiakov a základného sadiva zemiakov okrem poslednej generácie základného sadiva zemiakov, v ktorej je zakázané zakladanie porastov zo sadiva zemiakov, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na certifikované sadivo zemiakov.
(7)
Množiteľské porasty sadiva zemiakov možno zakladať len na pozemkoch, na ktorých neboli pestované zemiaky najmenej tri roky, a to v dostatočnej vzdialenosti od porastov určených na pestovanie konzumných zemiakov.
(8)
Pred založením množiteľského porastu zemiakov sa musí vykonať prieskum na vylúčenie výskytu háďatka zemiakového (Globodera rastochiensis, Globodera pallida) a rakovinovca zemiakového (Synchytrium endobioticum).
(9)
Skladovať alebo dopravovať sadivo zemiakov spolu s konzumnými zemiakmi alebo inak nakladať so sadivom zemiakov spolu s konzumnými zemiakmi je zakázané.“.
4.
Nadpis § 4 znie: "Požiadavky na kvalitu sadiva zemiakov v dávke".
5.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov musí spĺňať požiadavky na zdravotný stav sadiva zemiakov podľa osobitných predpisov.3)“.
6.
V § 4 sa vypúšťa odsek 7.
7.
V § 5 ods. 2 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: "ak spĺňa požiadavky podľa § 2 písm. b) až d) a podľa § 3 a 4".
8.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
9.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Uznávanie sadiva zemiakov s uvedením triedy Únie
(1)
Predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh so zaradením do príslušnej triedy Únie, ak pri skúške vykonávanej kontrolným ústavom spĺňa požiadavky pre príslušnú triedu Únie ustanovené v prílohe č. 4.
(2)
Predzákladné sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh so zaradením do triedy Únie PBTC a triedy Únie PB, ak spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 4 v časti A.
(3)
Základné sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh so zaradením do triedy Únie S, triedy Únie SE a triedy Únie E, ak spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 4 v časti B.
(4)
Certifikované sadivo zemiakov možno uznávať a uvádzať na trh so zaradením do triedy Únie A a triedy Únie B, ak spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 4 v časti C.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na predzákladné sadivo zemiakov, základné sadivo zemiakov alebo certifikované sadivo zemiakov, ktoré už bolo uvedené na trh v inom členskom štáte Európskej únie.“.
10.
V § 6 ods. 1 sa za slová "podľa § 5" vkladajú slová "alebo § 5a".
11.
V § 7 ods. 1 prvej vete sa slovo "Základné" nahrádza slovami "Predzákladné sadivo zemiakov, základné".
12.
V § 8 ods. 1 písm. h) sa slová "triedu spoločenstva" nahrádzajú slovami "triedu Únie".
13.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Označovanie sadiva zemiakov podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje na malé balenia sadiva zemiakov s hmotnosťou do 10 kg.“.
14.
V § 9 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Sadivo zemiakov z tretích krajín možno uvádzať na trh, ak sadivo zemiakov spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov11) a bolo uznané ako sadivo zemiakov príslušnej kategórie zodpovedným orgánom tretej krajiny, ktorej bola udelená rovnocennosť.
(2)
Dodávateľ pri uvádzaní sadiva zemiakov na trh podľa odseku 1, ktorého hmotnosť je väčšia ako 2 kg, je povinný zabezpečiť, aby boli uvedené tieto údaje:
a)
druh zemiakov,
b)
názov odrody zemiakov,
c)
kategória zemiakov,
d)
krajina výroby sadiva zemiakov a zodpovedný orgán,
e)
krajina odoslania,
f)
dovozca,
g)
množstvo sadiva zemiakov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z.“.
15.
Prílohy č. 1 až 4 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SADIVO ZEMIAKOV
1.
Predzákladné sadivo zemiakov musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:
a)
musí pochádzať z materských rastlín, ktoré sú bez týchto škodlivých organizmov: Pectobacterium spp., Dickeya spp., zvinutka zemiaka, vírus zemiaka A, vírus zemiaka M, vírus zemiaka S, vírus zemiaka X a vírus zemiaka Y,
b)
musí byť bez symptómov bakteriálneho černania stoniek,
c)
počet rastlín v poraste neprislúchajúcich k odrode a počet rastlín inej odrody spolu nesmie presiahnuť 0,01 %,
d)
počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 0,5 %,
e)
počet rastlín v poraste so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,1 %.
2.
Plnenie požiadaviek uvedených v prvom bode písm. b) až e) sa zisťuje úradnými poľnými prehliadkami na poraste. Pri pochybnostiach sa úradné poľné prehliadky na poraste doplnia úradným pretestovaním výskytu na listoch.
3.
Pri použití metód mikropropagácie sa zisťuje plnenie požiadavky uvedenej v prvom bode písm. a) tak, že sa materská rastlina otestuje úradne alebo pod úradným dohľadom. Pri použití metódy klonového výberu sa zisťuje plnenie požiadavky uvedenej v prvom bode písm. a) tak, že zásoba klonov sa otestuje úradne alebo pod úradným dohľadom.
4.
Základné sadivo zemiakov musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:
a)
pri úradných prehliadkach na poraste nesmie počet rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek presiahnuť 1,0 %,
b)
počet rastlín v poraste neprislúchajúcich k odrode a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 % a v priamom potomstve nesmie presiahnuť spolu 0,25 %,
c)
počet rastlín v priamom potomstve so symptómami infekcie vírusmi nesmie presiahnuť 4,0 %,
d)
pri úradných prehliadkach na poraste počet rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť spolu 0,8 %.
5.
Certifikované sadivo zemiakov musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:
a)
pri úradných prehliadkach na poraste nesmie počet rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek presiahnuť 4,0 %,
b)
počet rastlín v poraste neprislúchajúcich k odrode a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,5 % a v priamom potomstve nesmie presiahnuť spolu 0,5 %,
c)
počet rastlín v priamom potomstve so symptómami infekcie vírusmi nesmie presiahnuť 10,0 %,
d)
pri úradných prehliadkach na poraste nesmie počet rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka presiahnuť spolu 6,0 %.
6.
Tolerancie povolené vo štvrtom bode písm. c) a d) a v piatom bode písm. c) a d) sa uplatňujú len vtedy, ak sú vírusové choroby spôsobené vírusmi, ktoré sa vyskytujú v Európe.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA KVALITU SADIVA ZEMIAKOV V DÁVKE
Tolerancie na prítomnosť znečistenia, nedostatkov a chorôb v sadive zemiakov:
1.
Prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti, ak ide o predzákladné sadivo zemiakov a základné sadivo zemiakov, a 2,0 % hmotnosti, ak ide o certifikované sadivo zemiakov.
2.
Sadivo zemiakov napadnuté kombináciou suchej hniloby a mokrej hniloby okrem tej, ktorá je spôsobená rakovinou zemiakov, krúžkovitosťou zemiakov alebo hnedou hnilobou zemiakov, nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti pri predzákladnom sadive zemiakov a pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % hmotnosti, z toho napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti.
3.
Sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3,0 % ich hmotnosti.
4.
Sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou na viac ako tretine povrchu hľuzy nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti.
5.
Sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu hľuzy nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti pri predzákladnom sadive zemiakov a 5 % hmotnosti pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov.
6.
Sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu hľuzy nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti pri predzákladnom sadive zemiakov a 3 % hmotnosti pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov.
7.
Hľuzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 0,5 % hmotnosti pri predzákladnom sadive zemiakov a 1 % hmotnosti pri základnom sadive zemiakov a certifikovanom sadive zemiakov.
8.
Celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v bodoch 2 až 7 nesmie presiahnuť 6 % hmotnosti, ak ide o predzákladné sadivo zemiakov a základné sadivo zemiakov, a 8,0 % hmotnosti, ak ide o certifikované sadivo zemiakov.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.
ZOZNAM OKRESOV NA VÝROBU PREDZÁKLADNÉHO SADIVA A ZÁKLADNÉHO SADIVA ZEMIAKOV OKREM POSLEDNEJ GENERÁCIE ZÁKLADNÉHO SADIVA ZEMIAKOV
KRAJ OKRES
Banskobystrický Banská Bystrica
Brezno
Žilinský Dolný Kubín
Námestovo
Liptovský Mikuláš
Ružomberok
Tvrdošín
Turčianske Teplice
Prešovský Levoča
Poprad
Stará Ľubovňa
Kežmarok
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA UVEDENIE TRIEDY ÚNIE PRE SADIVO ZEMIAKOV
Časť A
1.
Požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov triedy Únie PBTC:
1.1.
podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a)
v poraste sa nesmú vyskytovať rastliny neprislúchajúce k odrode alebo rastliny inej odrody,
b)
v poraste sa nesmú vyskytovať rastliny napadnuté bakteriálnym černaním stoniek,
c)
v priamom potomstve nesmú byť na rastlinách prítomné vírusové infekcie,
d)
v poraste sa nesmú vyskytovať rastliny so symptómami mozaikovitosti a so symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka,
e)
rastliny vrátane hľúz musia byť vyrábané mikropropagáciou,
f)
rastliny vrátane hľúz musia byť vyrábané v chránenom zariadení a rastovom substráte, ktorý je bez výskytu škodcov,
g)
hľuzy sa nesmú množiť mimo prvej generácie,
1.2.
dávky nesmú obsahovať sadivo zemiakov, ak
a)
je napadnuté hnilobou,
b)
je napadnuté koreňomorkou zemiakovou,
c)
je napadnuté suchou chrastovitosťou,
d)
je napadnuté prašnou chrastovitosťou,
e)
sa v dôsledku dehydratácie nadmerne scvrklo,
f)
má vonkajšie chyby vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz.
2.
Požiadavky na predzákladné sadivo zemiakov triedy Únie PB:
2.1.
podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a)
počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie spolu presiahnuť 0,01 %,
b)
rastliny musia byť bez symptómov bakteriálneho černenia stoniek,
c)
počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,1 %,
d)
v priamom potomstve nesmie počet rastlín so symptómami spôsobenými akýmkoľvek vírusom presiahnuť 0,5 %,
2.2.
tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:
a)
sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,
b)
sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,
c)
sadivo zemiakov napadnuté suchou chrastovitosťou na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,
d)
sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,
e)
hľuzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti,
f)
sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,
g)
prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,
h)
celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 6 % ich hmotnosti.
Časť B
1.
Požiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie S:
1.1.
podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a)
počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %,
b)
počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 0,1 %,
c)
počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 1,0 %,
d)
počet rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť spolu 0,2 %,
e)
počet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie byť vyšší ako päť,
f)
ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa považuje za sadivo patriace k piatej generácii,
1.2.
tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:
a)
sadivo zemiakov napadnuté inou hnilobou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,
b)
sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,
c)
sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,
d)
sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,
e)
scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1 % ich hmotnosti,
f)
sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,
g)
prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,
h)
celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 6 % ich hmotnosti.
2.
Požiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie SE:
2.1.
podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a)
počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %,
b)
počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 0,5 %,
c)
počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 2 %,
d)
počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,5 %,
e)
počet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie byť väčší ako šesť,
f)
ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa považuje za sadivo patriace k šiestej generácii,
2.2.
tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:
a)
sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,
b)
sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,
c)
sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,
d)
sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,
e)
scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1 % ich hmotnosti,
f)
sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,
g)
prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,
h)
celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 6 % ich hmotnosti.
3.
Požiadavky na základné sadivo zemiakov triedy Únie E:
3.1.
podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a)
počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %,
b)
počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 1,0 %,
c)
počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 4 %,
d)
počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,8 %,
e)
počet generácií na poli vrátane predzákladných generácií a základných generácií nesmie byť väčší ako sedem,
f)
ak nie je generácia uvedená na úradnej náveske, sadivo zemiakov sa považuje za sadivo patriace k siedmej generácii,
3.2.
tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:
a)
sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,
b)
sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,
c)
sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,
d)
sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,
e)
scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1 % ich hmotnosti,
f)
sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,
g)
prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1 % ich hmotnosti,
h)
celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 6 % ich hmotnosti.
Časť C
1.
Požiadavky na certifikované sadivo zemiakov triedy Únie A:
1.1.
podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a)
počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,2 %,
b)
počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 2 %,
c)
počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 8 %,
d)
počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 2 %,
1.2.
tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:
a)
sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,
b)
sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,
c)
sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,
d)
sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,
e)
scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1 % ich hmotnosti,
f)
sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,
g)
prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 2 % hmotnosti,
h)
celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 8 % hmotnosti.
2.
Požiadavky na certifikované sadivo zemiakov triedy Únie B:
2.1.
podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:
a)
počet rastlín, ktoré nepatria k odrode, a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,5 %,
b)
počet rastlín napadnutých bakteriálnym černením stoniek nesmie presiahnuť 4 %,
c)
počet rastlín v priamom potomstve so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 10 %,
d)
počet rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými zvinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 6 %,
2.2.
tolerancie prítomnosti nečistôt, chýb a chorôb v dávke:
a)
sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosť zemiakov a hnedá hniloba zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % ich hmotnosti, z toho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % ich hmotnosti,
b)
sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5 % ich hmotnosti,
c)
sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % ich hmotnosti,
d)
sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,
e)
scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1 % ich hmotnosti,
f)
sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených hľúz alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3 % ich hmotnosti,
g)
prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 2 % hmotnosti,
h)
celkový podiel sadiva zemiakov uvedených v písmenách a) až f) nesmie presiahnuť 8 % ich hmotnosti.“.
16.
Názov prílohy č. 5 znie: "Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie".
17.
Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím až piatym bodom, ktoré znejú:
„3.
Vykonávacia smernica Komisie č. 2013/63/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia prílohy I a II k smerniciam Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o minimálne podmienky, ktoré má spĺňať sadivo zemiakov a dávky sadiva zemiakov (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013).
4.
Vykonávacia smernica Komisie č. 2014/20/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú triedy Únie pre základné a certifikované sadivo zemiakov a podmienky a označenie vzťahujúce sa na tieto triedy (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).
5.
Vykonávacia smernica Komisie č. 2014/21/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.