180/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

180
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. júla 2015
o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona sa preukazuje písomným vyhlásením správcu vkladu o splatení základného imania v plnej výške alebo výpisom z účtu.
(2)
Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona sa preukazuje, ak je zakladateľom budúcej zdravotnej poisťovne alebo jedným zo zakladateľov budúcej zdravotnej poisťovne
a)
fyzická osoba,
1.
prehľadom o majetkovej a finančnej situácii fyzickej osoby,
2.
dokladmi o príjme fyzickej osoby, ktorá je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb,1) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, napríklad daňovým priznaním k dani z príjmov alebo dokladom o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia, ak fyzická osoba začala poberať príjem zo závislej činnosti pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia (ďalej len „žiadosť o povolenie“), predkladá sa daňové priznanie alebo doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov len za obdobie od začatia poberania takéhoto príjmu; ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o príjme fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
3.
písomnou informáciou o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania budúcej zdravotnej poisťovne,
4.
výpismi o stavoch na účtoch v bankách, zahraničných bankách a pobočkách zahraničných bánk ku dňu podania žiadosti o povolenie,
5.
písomným vyhlásením fyzickej osoby, že finančné prostriedky vložené do základného imania budúcej zdravotnej poisťovne nepochádzajú z trestnej činnosti,2)
b)
fyzická osoba podnikateľ,
1.
výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra alebo iného registra, na základe ktorého fyzická osoba podnikateľ podniká, nie starším ako tri mesiace,
2.
prehľadom o majetkovej a finančnej situácii fyzickej osoby podnikateľa,
3.
účtovnými závierkami overenými audítorom, ak takému overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak fyzická osoba podnikateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o povolenie, predkladajú sa účtovné závierky len za obdobia od začatia výkonu podnikateľskej činnosti,
4.
daňovým priznaním k dani z príjmov najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia, ak fyzická osoba podnikateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o povolenie, predkladá sa daňové priznanie k dani z príjmov len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o príjme fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
5.
písomnou informáciou o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania budúcej zdravotnej poisťovne,
6.
výpismi o stavoch na účtoch v bankách, zahraničných bankách a pobočkách zahraničných bánk ku dňu podania žiadosti o povolenie,
7.
písomným vyhlásením fyzickej osoby podnikateľa, že finančné prostriedky vložené do základného imania budúcej zdravotnej poisťovne nepochádzajú z trestnej činnosti,2)
c)
právnická osoba,
1.
výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom vydaným príslušným orgánom preukazujúcim vznik právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, výpisom z obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starším ako tri mesiace,
2.
zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou,3) ktorou bola právnická osoba založená,
3.
prehľadom o majetkovej a finančnej situácii právnickej osoby,
4.
účtovnými závierkami overenými audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správami audítora a správami o hospodárení alebo inými obdobnými správami, ak sa správy o hospodárení alebo iné obdobné správy v súlade s príslušnými právnymi predpismi daného štátu vyhotovujú, schválenými valným zhromaždením alebo iným príslušným orgánom právnickej osoby, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia, pričom ak je právnická osoba súčasťou konsolidovaného celku, predkladá sa aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o povolenie, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobia od jej vzniku, a ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti o povolenie audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
5.
písomnou informáciou o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania budúcej zdravotnej poisťovne,
6.
výpismi o stavoch na účtoch v bankách, zahraničných bankách a pobočkách zahraničných bánk ku dňu podania žiadosti o povolenie,
7.
písomným vyhlásením právnickej osoby, že finančné prostriedky vložené do základného imania budúcej zdravotnej poisťovne nepochádzajú z trestnej činnosti.2)
(3)
Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona sa preukazuje
a)
dokladmi podľa odseku 2,
b)
zoznamom fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni, zoznamom blízkych osôb,4) ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k inej zdravotnej poisťovni alebo k finančnej inštitúcii podľa § 33 ods. 4 zákona, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla inštitúcie a mien a priezvisk týchto blízkych osôb,
c)
zoznamom právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu, v ktorých má
1.
fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, alebo
2.
právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky,
d)
zoznamom obsahujúcim meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni,
e)
grafickým znázornením štruktúry kvalifikovanej účasti budúceho akcionára a grafickým znázornením štruktúry skupiny s úzkymi väzbami podľa § 33 ods. 6 zákona, ku ktorej patrí budúci akcionár,
f)
písomným vyhlásením budúceho akcionára, že on ani iné osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni nepôsobili v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v § 33 ods. 1 písm. d) zákona v zdravotnej poisťovni, finančnej inštitúcii podľa § 33 ods. 4 zákona alebo obchodnej spoločnosti, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zavedená nútená správa alebo bolo zrušené povolenie na výkon zdravotného poistenia alebo odňaté povolenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, a že právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
g)
písomnou informáciou o
1.
sankciách v oblasti zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, finančného trhu a bankovníctva uložených budúcemu akcionárovi v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o povolenie, a to o sankciách uložených právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní,
2.
skutočnosti, či budúcemu akcionárovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o povolenie odmietnuté vydanie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti v oblasti zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, finančného trhu a bankovníctva alebo mu bolo takéto povolenie odňaté,
3.
akciách budúcej zdravotnej poisťovne, ktoré chce budúci akcionár nadobudnúť, a to o
3a.
menovitej hodnote a ich počte v členení podľa menovitých hodnôt,
3b.
podiele na základnom imaní vyjadrenom v percentách,
4.
hlasovacích právach v budúcej zdravotnej poisťovni, ktoré chce budúci akcionár nadobudnúť, a to o
4a.
počte hlasov,
4b.
podiele na hlasovacích právach vyjadrenom v percentách,
5.
akciách v inej zdravotnej poisťovni, ktoré má budúci akcionár v čase podania žiadosti o povolenie, a to o
5a.
menovitej hodnote a ich počte v členení podľa menovitých hodnôt,
5b.
podiele na základnom imaní vyjadrenom v percentách,
6.
hlasovacích právach v inej zdravotnej poisťovni, ktoré má budúci akcionár v čase podania žiadosti o povolenie, a to o
6a.
počte hlasov,
6b.
podiele na hlasovacích právach vyjadrenom v percentách,
h)
výpisom z registra trestov budúceho akcionára, ktorý je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, nie starším ako tri mesiace, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu, nie starším ako tri mesiace; ak je budúcim akcionárom právnická osoba, výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace sa predkladá za každého člena štatutárneho orgánu, dozornej rady a za prokuristu právnickej osoby,
i)
zoznamom finančných inštitúcií podľa § 33 ods. 4 zákona, zdravotných poisťovní a obchodných spoločností, v ktorých fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni a fyzická osoba, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni, pôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly,
j)
písomným vyhlásením budúceho akcionára, že fyzické osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni a fyzické osoby, ktoré sú spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni, spĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 3 písm. b) až g) zákona.
(4)
Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly preukazuje
a)
odborným životopisom navrhovanej osoby a dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktoré potvrdzujú, že navrhovaná osoba je odborne spôsobilou osobou podľa § 33 ods. 5 zákona,
b)
výpisom z registra trestov navrhovanej osoby nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu, nie starším ako tri mesiace,
c)
zoznamom obsahujúcim obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania a percentuálny podiel na základnom imaní zdravotných poisťovní a finančných inštitúcií podľa § 33 ods. 4, na hlasovacích právach v zdravotných poisťovniach a finančných inštitúciách podľa § 33 ods. 4, v ktorých majú osoby navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly najmenej 5-percentnú účasť, sú zastúpené v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch alebo významnou časťou svojho majetku ručia za ich záväzky, rozsah záväzku, za ktorý osoby navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly ručia, a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
d)
zoznamom finančných inštitúcií podľa § 33 ods. 4 zákona, zdravotných poisťovní a obchodných spoločností, v ktorých osoba navrhovaná za člena predstavenstva a člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoba zodpovedná za výkon vnútornej kontroly pôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva alebo osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly,
e)
písomným vyhlásením osoby navrhovanej za člena predstavenstva, za prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva budúcej zdravotnej poisťovne a osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly, že spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3, písm. b) až g) zákona a že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.
(5)
Splnenie podmienok podľa § 33 ods. 1 písm. e) zákona sa preukazuje dokladmi potvrdzujúcimi prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami podľa § 33 ods. 6 zákona, ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni, s uvedením výšky priamych podielov a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny. Tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z obchodného registra, výpisom z registra emitenta alebo výpisom z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera a grafickým znázornením štruktúry takejto skupiny, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni, vrátane označenia zahraničných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami s uvedením príslušných orgánov dohľadu; ak ide o akcionára s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni, ktorý je zahraničnou osobou, aj jeho písomným vyhlásením o tom, že spĺňa požiadavky podľa § 33 ods.1 písm. f) zákona.
(6)
Splnenie podmienok podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona sa preukazuje dokladmi podľa odseku 6 písm. c) a grafickým znázornením štruktúry takejto skupiny.
(7)
Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. g) a h) zákona sa preukazuje
a)
dokladmi potvrdzujúcimi informácie o technickom vybavení budúcej zdravotnej poisťovne s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme vrátane informácií o jeho bezpečnosti a bezpečnosti prenosu dát,
b)
návrhmi vnútorných predpisov, smerníc alebo pokynov upravujúcich
1.
systém vnútornej kontroly,
2.
pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s klientmi,
3.
pravidlá uzatvárania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
4.
pravidlá kontroly výberu a vymáhania poistného,
5.
pravidlá kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti,
6.
pravidlá tvorby a vedenia zoznamov poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
c)
vnútornými predpismi upravujúcimi systém kontroly a riadenia rizika vyplývajúceho z obchodnej činnosti a zoznamom vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík s vymedzením náplne ich činnosti a rozsahu zodpovednosti,
d)
písomným opisom technického vybavenia budúcej zdravotnej poisťovne s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov zabezpečujúcom všetky činnosti zdravotnej poisťovne,
e)
návrhom vnútorných aktov riadenia upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme, systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií,
f)
dokladom preukazujúcim vlastnícke právo alebo iné oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej sa budú vykonávať činnosti budúcej zdravotnej poisťovne, ak miesto tejto nehnuteľnosti je odlišné od miesta sídla alebo miesta ústredia,
g)
obchodno-finančným plánom budúcej zdravotnej poisťovne najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o povolenie,
h)
návrhmi vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti budúcej zdravotnej poisťovne zabezpečujúcich plnenie pravidiel obozretného podnikania, ktoré upravujú najmä organizačný poriadok a organizačnú štruktúru budúcej zdravotnej poisťovne,
i)
návrhom vnútorného aktu riadenia o pravidlách archivácie dokumentov.
(8)
Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. i) zákona sa preukazuje predložením dokladov podľa odsekov 4 a 5.
(9)
Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 zákona sa preukazuje zoznamom akcionárov a výpisom z registra emitentov.
(10)
Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 2 zákona sa preukazuje dokladmi podľa odseku 1 ku koncu kalendárneho roka.
§ 2
(1)
Doklady podľa § 1 sa predkladajú v origináloch; ak nemožno predložiť originály dokladov, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie.
(2)
Ak sú doklady podľa § 1 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok sa preukazuje aj úradne osvedčeným prekladom týchto informácií a dokladov do štátneho jazyka, ak sú doklady vyhotovené v českom jazyku, preklad do slovenského jazyka5) sa nevyžaduje.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 766/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky č. 176/2005 Z. z.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.
Viliam Čislák v. r.
1)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5)
§ 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.