183/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

183
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. mája 2015 bola v Sankt Pöltene podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným činom.
Dohoda nadobudne platnosť 22. septembra 2015 v súlade s článkom 12 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.