184/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

184
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2014 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti dňa 12. septembra 2002 (oznámenie č. 30/2004 Z. z.).
Dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2015 v súlade s článkom 2 ods. 1.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti dňa 12. septembra 2002
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarska (ďalej len „Zmluvné strany“),
riadiac sa želaním ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi v duchu spolupráce a na základe reciprocity,
želajúc si uľahčiť readmisiu a tranzit osôb zdržiavajúcich sa neoprávnene na územiach štátov Zmluvných strán,
rešpektujúc ďalšie medzinárodné záväzky, najmä záväzok podľa medzinárodného práva prijať vlastných štátnych občanov,
rešpektujúc právo občanov slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov podľa článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
berúc do úvahy Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd prijatý v Ríme 4. novembra 1950,
berúc do úvahy Dohovor o právnom postavení utečencov prijatý v Ženeve 28. júla 1951 v znení Protokolu o právnom postavení utečencov prijatého v New Yorku 31. januára 1967,
berúc do úvahy zmeny, ktoré nastali odo dňa nadobudnutia platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti dňa 12. septembra 2002 (ďalej len „Dohoda o readmisii“),
dohodli sa takto:
Článok 1
Dohoda o readmisii sa mení a dopĺňa takto:
1.
Názov Dohody o readmisii sa mení nasledovne:
„Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici.“.
2.
V preambule Dohody o readmisii sa výraz „Maďarská republika“ nahrádza výrazom „Maďarsko“.
3.
Článok 1 ods. 3 Dohody o readmisii sa mení a dopĺňa nasledovne:
„3.
Požiadaná Zmluvná strana odpovie na žiadosť neodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti o readmisiu. Ak požiadaná Zmluvná strana s readmisiou súhlasí, readmisia osôb uvedených v odseku 2 sa uskutoční najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia súhlasu požiadanej Zmluvnej strany.“.
4.
Článok 4 ods. 2 Dohody o readmisii sa mení nasledovne:
„2.
Každá Zmluvná strana na základe žiadosti druhej Zmluvnej strany prijme späť občana tretieho štátu, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území štátu žiadajúcej Zmluvnej strany a je držiteľom platného cestovného dokladu s udeleným platným vízom požiadanej Zmluvnej strany alebo je držiteľom platného povolenia na pobyt vydaného požiadanou Zmluvnou stranou, ktoré ho oprávňuje na vstup alebo pobyt na území štátu požiadanej Zmluvnej strany. Ak má dotknutá osoba vydané platné vízum alebo platné povolenie na pobyt obidvomi Zmluvnými stranami, osobu prijme späť tá Zmluvná strana, ktorej platnosť víza alebo povolenia na pobyt sa skončí neskôr.“.
5.
Článok 4 ods. 5 Dohody o readmisii sa mení a dopĺňa nasledovne:
„5.
Na žiadosť uvedenú v odsekoch 1 a 2 požiadaná Zmluvná strana odpovie neodkladne, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti o readmisiu príslušnému orgánu dožiadanej Zmluvnej strany; odmietnutie žiadosti o readmisiu musí byť odôvodnené. Ak nebola odpoveď poskytnutá v stanovenej lehote alebo v lehote predĺženej podľa odseku 6, readmisia sa považuje za odsúhlasenú.“.
6.
V článku 4 Dohody o readmisii sa dopĺňa nový odsek 7 v znení:
„7.
Po doručení súhlasu s readmisiou žiadajúcej Zmluvnej strane alebo po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 5 alebo 6 sa readmisia občana tretieho štátu uskutoční neodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní po udelení súhlasu s readmisiou.“.
7.
V článku 4 Dohody o readmisii sa doterajší odsek 7 označí ako odsek 8.
Článok 2
1.
Táto Dohoda nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si obe Zmluvné strany oznámia diplomatickou cestou, že boli splnené vnútroštátne podmienky potrebné na nadobudnutie jej platnosti.
2.
Táto Dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Platnosť tejto Dohody sa skončí spolu so skončením platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici podpísanej v Budapešti dňa 12. septembra 2002.
Dané v Bruseli 5. decembra 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:

Marián Saloň v. r.

Za vládu Maďarska:

Károly Kontrát v. r.