187/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júna 2013 bola v Luxemburgu podpísaná Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej.
Prezident Slovenskej republiky vyslovil súhlas s predbežným vykonávaním dohody 13. decembra 2012.
Dohoda sa predbežne vykonáva od 10. júna 2013 v súlade s článkom 30 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.