191/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 24. júla 2015,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 12 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z., vyhlášky č. 48/2008 Z. z., vyhlášky č. 144/2009 Z. z., vyhlášky č. 457/2009 Z. z., vyhlášky č. 229/2010 Z. z., vyhlášky č. 355/2011 Z. z., vyhlášky č. 2/2012 Z. z., vyhlášky č. 90/2013 Z. z. a vyhlášky č. 57/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Základné požiadavky na valcové skúšobne bŕzd podľa odseku 2 písm. p), odseku 4 a odseku 5 písm. p) sú uvedené v prílohe č. 3b.“.
2.
Za prílohu 3a sa vkladá príloha 3b, ktorá znie:
„Príloha č. 3b k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA VALCOVÉ SKÚŠOBNE BŔZD
Valcová skúšobňa bŕzd na stanici technickej kontroly musí umožniť zaznamenanie a prenos nasledujúcich údajov do automatizovaného informačného systému technických kontrol v elektronickej forme:
1.
súbor hodnôt automaticky zaznamenaný od začiatku až do skončenia merania účinku prevádzkovej brzdy na kolese alebo náprave vozidla po dobu aspoň 30 sekúnd s frekvenciou vzorkovania 10 Hz, pričom je v každom časovom okamihu vzorkovania súčasne zaznamenané:
a)
čas vzorkovania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
b)
brzdná sila na každom jednotlivom brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
c)
ovládacia sila [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p) a ods. 5 písm. p)],
d)
ovládací tlak prevádzkovej brzdy [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 5 písm. p)],
2.
súbor hodnôt automaticky zaznamenaný od začiatku až do skončenia merania účinku parkovacej brzdy na kolese vozidla po dobu aspoň 5 sekúnd s frekvenciou vzorkovania 10 Hz, pričom je z každého časového okamihu vzorkovania súčasne zaznamenané:
a)
čas vzorkovania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
b)
brzdná sila na jednotlivom, parkovacou brzdou brzdenom kolese vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
3.
hodnota tlaku v brzdnom okruhu prevádzkovej brzdy [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 5 písm. p)],
4.
informácia o tom, či bolo dosiahnuté zablokovanie kolies pri brzdení prevádzkovou brzdou [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
5.
informácia o tom, či bolo dosiahnuté zablokovanie kolies pri brzdení parkovacou brzdou [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
6.
hodnota pasívneho odporu prevádzkovej brzdy dosiahnutá na každom jednotlivo brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
7.
najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily prevádzkovej brzdy dosiahnutá na každom jednotlivo brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
8.
hodnota najvyššej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy vozidla dosiahnutá v priebehu merania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],
9.
hodnota konečnej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy vozidla pri najvyšších dosiahnutých brzdných silách [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)].“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
Ján Počiatek v. r.