193/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. júla 2015 uložené kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 - 2016 z 1. júna 2015 uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Dodatok č. 12 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 29. 4. 2002 platnej a účinnej do 31. 12. 2016, uzatvorený 1. júla 2015 medzi Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov dopravných podnikov v SR
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy SR zastupujúcim zamestnávateľov dopravných podnikov v SR.