194/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
zo 14. júla 2015
o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vydáva do obehu pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá (ďalej len "pamätná eurominca").
b)
Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako obehové euromince1) a na jej národnej strane bude použitý pamätný motív [bod 2 písm. b)].
c)
Pamätná eurominca má štatút zákonného platidla v celej eurozóne.
2.
Vzhľad pamätnej euromince
a)
Pamätná eurominca sa vydáva s novou spoločnou európskou stranou.2)
b)
Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazený portrét Ľudovíta Štúra. Vpravo od portrétu sú v opise vnútorného kruhu v dvoch riadkoch názov štátu "SLOVENSKO" a letopočet "2015". Vľavo od portrétu sú v opise vnútorného kruhu v dvoch riadkoch meno a priezvisko "ĽUDOVÍT ŠTÚR" a letopočty jeho narodenia a úmrtia "1815 - 1856". Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka "MK" umiestnená medzi dvoma razidlami, je v pravej hornej časti pamätnej euromince a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince akad. soch. Ivana Řeháka "IŘ" sú v jej pravej spodnej časti. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie.
c)
Na hrane pamätnej euromince je nápis "SLOVENSKÁ REPUBLIKA". Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: október 2015
Jozef Makúch v. r.
1)
Nariadenie Rady (EÚ) č. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 194, 2. 7. 2014).
2)
Informácia Komisie č. 2006/C 225/05 o nových spoločných stranách obehových euromincí (Ú. v. EÚ C 225, 19. 9. 2006).