196/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 99 ods. 2, § 100 ods. 10 a 11, § 102 ods. 7, § 104 ods. 7, § 105 ods. 6, § 106 ods. 9, § 130 ods. 11, § 157 ods. 15 a § 160 ods. 11 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 4. augusta 2015 č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2011 o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany.
Účelom opatrenia sú zmeny týkajúce sa dodatočných náležitostí predajného prospektu a ročnej správy o hospodárení, požiadaviek na zníženie rizika protistrany a podmienok, ktoré obsahujú zmluvy o pôžičke cenného papiera, dohody o predaji a spätnom nákupe a dohody o nákupe a spätnom predaji.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.