197/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 7, § 9 ods. 7, § 10 ods. 8 a § 11 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")
opatrenie zo 4. augusta 2015 č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim.
Účelom opatrenia je presne špecifikovať spôsob vrátane dokladov, ktorými sa v rámci povoľovacieho konania Národnej banke Slovenska preukazuje splnenie zákonom stanovených podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti, a to pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim podľa § 167 až 187 zákona, ale nová regulácia v oblasti povoľovacieho konania vychádzajúca zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2009) v platnom znení.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.