2/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. decembra 2014 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 10. decembra 2014 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2015, uzatvorená medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2015 z 10. decembra 2014 uzatvorená medzi štátom, zastúpeným zástupcami poverenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2015 zo 16. decembra 2014 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2015 zo 17. decembra 2014 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
5.
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu z 9. decembra 2014, uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárskym odborovým združením
a
Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.