20/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.02.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 1990 bol v Moskve podpísaný Protokol o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu tejto banky medzi vládami Bulharskej republiky, Maďarskej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej republiky, Rumunska, Zväzu sovietskych socialistických republík, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s protokolom vyslovilo súhlas uznesením č. 160 zo 4. júla 1991.
Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky protokol ratifikoval 25. augusta 1991.
Protokol sa predbežne vykonáva od 1. januára 1991 v súlade s článkom III.
K oznámeniu č. 20/2015 Z. z.
PROTOKOL o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu tejto banky
Vlády Bulharskej republiky, Maďarskej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej republiky, Rumunska, Zväzu sovietskych socialistických republík, Českej a Slovenskej federatívnej republiky,
zohľadňujúc zmeny, ktoré nastali v ekonomickej spolupráci krajín
sa dohodli na nižšie uvedenom:
Článok 1
V súlade s článkom XXVI Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky z 10. júla 1970 vniesť do uvedenej dohody nasledovné zmeny:
1.
Znenie preambuly je nasledovné:
„Vlády Bulharskej republiky, Maďarskej republiky, Vietnamskej socialistickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej republiky, Rumunska, Zväzu sovietskych socialistických republík, Českej a Slovenskej federatívnej republiky,
riadiac sa záujmami efektívneho rozvoja ekonomík Zmluvných strán,
sa dohodli na nasledovnom:“
2.
Tretí odsek článku 1 vyložiť v nasledovnom znení:
„Členmi Banky sa môžu stať aj iné krajiny, medzištátne bankové, finančné a hospodárske organizácie. Podieľať sa na činnosti Banky môžu iné bankové a finančné organizácie na základe osobitného statusu, ktorý pre nich stanovuje Banková rada.
Proces pristúpenia iných členov Banky určuje článok XXIII tejto dohody.“
Štvrtý odsek článku 1 vyložiť nasledovne:
„Banka vykonáva svoju činnosť na základe rovnoprávnosti jej členov a rešpektovania suverenity štátov.“
3.
Prvý odsek článku III vyložiť v nasledovnom znení:
„Základnou úlohou Banky je poskytovanie úverov na komerčných zásadách na realizovanie spoločných investičných projektov a rozvojových programov niekoľkými záujemcami – členmi Banky, na výstavbu objektov pre rozvoj národných ekonomík členských štátov Banky, ako aj na realizáciu podujatí spojených s účasťou členov Banky na svetovej ekonomike a iné ciele, ktoré určuje Banková rada a ktoré zodpovedajú úlohám Banky.“
Druhý odsek článku II vyložiť v nasledovnom znení:
„Pri svojej činnosti musí Banka vychádzať z potreby zabezpečenia efektívneho využitia zdrojov, garantovania solventnosti z hľadiska svojich záväzkov, prihliadať na finančnú situáciu dlžníkov a prísnu zodpovednosť za vrátenie úverov poskytnutých Bankou.“
Štvrtý odsek článku II vypustiť.
Piaty odsek článku II vyložiť nasledovne:
„Činnosť Banky musí napomáhať rozvoju ekonomík členských štátov a ich zahranično-obchodných vzťahom na trhovom základe, uskutočneniu štrukturálnych reforiem ich ekonomík a začleneniu členských štátov do systému svetovej ekonomiky.“
4.
Body 1 a 2 článku III vyložiť v nasledovnom znení:
„1. Základné imanie Banky je stanovené vo výške 1 300 miliónov ECU. Vytvára sa vo voľne vymeniteľných, ako aj v národných menách členských štátov alebo v zlate. Pritom podiel národných mien na základnom imaní nepresahuje 5 %.
2. Podielové príspevky (kvóty) Zmluvných strán v základnom imaní sú:
(v mil.ECU)
Bulharská republika 123,0
Maďarská republika 121,4
Vietnamská socialistická republika 4,7
Kubánska republika 23,4
Mongolská ľudová republika 6,2
Poľská republika 175,5
Rumunsko 76,7
Zväz sovietskych socialistických republík 580,7
Česká a Slovenská federatívna republika 188,4
Na sumu podielových príspevkov (kvót) členských štátov splnomocnené banky týchto krajín vydávajú Banke obligácie.“
Body 3 a 4 článku III vypustiť.
Bod 5 článku III vyložiť nasledovne:
„základné imanie sa môže zvýšiť uznesením Bankovej rady Banky. Spôsob a termíny príslušných vkladov stanovuje Banková rada.“
Bod 6 článku III vyložiť v nasledovnom znení:
„Základné imanie sa môže zvýšiť aj pri pristúpení nového člena Banky o výšku jeho podielového príspevku (kvóty) do tohto kapitálu. Suma, spôsob a termíny vkladu stanovuje Banková rada po dohode s príslušným členom.“
5.
Článok V vyložiť nasledovne:
„V Banke môžu byť vytvorené špeciálne fondy zo zdrojov zúčastnených krajín a organizácií.“
6.
Článok VI vyložiť v nasledovnom znení:
„Banka môže získavať prostriedky vo voľne vymeniteľných národných menách zúčastnených členských štátov Banky získaním finančných a bankových úverov a pôžičiek, vydaním obligačných pôžičiek, iných cenných papierov, prijatím vkladov, ako aj v iných formách.“
7.
Článok VII vyložiť v novom znení:
„1. Banka poskytuje úvery na účely uvedené v článku II tejto dohody.
2. Úverovanými objektmi sú:
– výstavba, rozšírenie, modernizácia, rekonštrukcia a technická modernizácia podnikov;
– vykonávanie projekčno-výskumných prác, ktoré priamo súvisia s investíciami a výrobou produkcie, ako aj vývojovo-konštrukčných prác;
– zavádzanie nových technologických projektov;
– osvojenie priemyselnej výroby novej produkcie;
– inovačná činnosť, vrátane získavania a osvojenia licencií;
– vykonávanie lízingových operácií;
3. Úvery sa poskytujú:
– bankám, hospodárskym organizáciám a podnikom členských štátov Banky nezávisle od formy vlastníctva;
– medzinárodným organizáciám a spoločným podnikom s účasťou členských štátov Banky;
– bankám a ekonomickým organizáciám iných krajín.
4. Banka poskytuje úvery dlžníkom, ktorým sa prideľujú zákonom na získanie devízových úverov v zahraničných bankách v súlade s jeho národným zákonodarstvom;
5. Banka môže vydávať záruky, svojimi prostriedkami sa podieľať na konzorciálnych úveroch súvisiacich s realizáciou spoločných projektov, vykonávať operácie s cennými papiermi (vrátane vlastnej emisie), mať podiel v kapitále podnikov, bánk, finančných a iných organizácií, ako aj pripravovať projekty financovania a ponúkať služby v oblasti vypracovania posudkov a poradenské služby.“
8.
Článok VIII vypustiť.
9.
Prvý a druhý odsek článku XI vyložiť v nasledovnom znení:
„Banka má právo na základe rovnoprávnosti vstupovať do kontaktu a nadviazať obchodné vzťahy s medzinárodnými finančno-úverovými a inými medzinárodnými inštitúciami, s hospodárskymi organizáciami členských štátov Banky, ako aj s inými bankami a organizáciami.“
Tretí odsek článku XI vyložiť nasledovne:
„Charakter a formy týchto vzťahov určuje Predstavenstvo Banky.“
10.
Článok XII vypustiť.
11.
Druhý odsek bodu 4 článku XIII bude mať nasledovné znenie:
„Banka nenesie zodpovednosť za záväzky svojich členov, rovnako ako aj členovia Banky nezodpovedajú za záväzky Banky.“
12.
Druhý odsek článku XIV vyložiť nasledovne:
„Vychádzajúc zo záujmov ďalšieho rozvoja a zdokonalenia činnosti Banky sa môžu do štatútu Banky vniesť na odporúčanie Bankovej rady zmeny so súhlasom členov Banky.“
13.
Bod 1 článku XVI vyložiť nasledovne:
„Zástupcom krajín a medzištátnych organizácií v Bankovej rade sa pri výkone svojich služobných povinností poskytujú na území každého členského štátu Banky nasledujúce výsady a imunity“ – ďalej ako je v texte.
Bod 2 článku XVI vyložiť v nasledovnom znení:
„Výsady a imunity uvedené v tomto článku sa poskytujú v nej spomenutým osobám výlučne v služobných záujmoch. Každý člen Banky má právo a je povinný vzdať sa imunity udelenej jej zástupcovi vo všetkých prípadoch, ak sa nazdáva, že imunita by mohla brániť výkonu spravodlivosti a vzdanie sa imunity nemá za následok poškodenie cieľov, pre ktoré bola poskytnutá.“
14.
Druhý odsek článku XIX vyložiť v nasledovnom znení:
„Radu Banky tvoria zástupcovia členov Banky.“
Tretí odsek článku XIX vyložiť v nasledovnom znení:
„Každý člen Banky má v Rade jeden hlas nezávisle od výšky svojho vkladu do kapitálu Banky.“
Štvrtý odsek článku XIX vyložiť v nasledovnom znení:
„Rada prijíma uznesenia týkajúce sa zásadných otázok činnosti Banky uvedených v štatúte Banky jednohlasne, a v ostatných otázkach — kvalifikovanou väčšinou najmenej 3/4 hlasov. Pritom má Banková rada právo prijímať uznesenia, ak sa zasadnutia Rady zúčastnia zástupcovia najmenej 3/4 členov Banky.“
15.
Tretí odsek článku XX vyložiť v nasledovnom znení:
„Predstavenstvo tvorí predseda Predstavenstva a jeho zástupcovia, ktorých menuje Banková rada ako pravidlo z občanov členských štátov Banky na obdobie piatich rokov.“
Z piateho odseku článku XX vypustiť slová: „na základe princípu nedeliteľnej právomoci.“
16.
Prvý odsek článku XXIII vyložiť nasledovne:
„Záujemcovia, ktorí si želajú pristúpiť k tejto dohode podľa článku I a stať sa členom Banky predložia Bankovej rade oficiálnu žiadosť v ktorej uvedú, že zdieľajú ciele a zásady činnosti Banky a prijímajú záväzky vyplývajúce z tejto dohody a štatútu Banky.“
Tretí odsek článku XXIII vyložiť v nasledovnom znení:
„Riadne overená kópia uznesenia Bankovej rady o prijatí nového člena Banky sa zasiela tomuto členovi a depozitárovi tejto dohody. Deň, kedy bol tento dokument spolu s dokumentom (žiadosťou) o pristúpení doručený depozitárovi sa považuje za deň pristúpenia k dohode a prijatia za člena Banky, o čom depozitár informuje ostatných členov Banky a samotnú Banku.“
17.
Článok XXIV vyložiť v novom znení:
„Každý člen môže ukončiť členstvo v Banke a odstúpiť od účasti na tejto dohode upovedomením o tom Radu minimálne šesť mesiacov vopred. Počas uvedenej doby musia byť usporiadané vzťahy medzi Bankou a príslušným členom z hľadiska ich vzájomných záväzkov.
Ukončenie členstva v Banke nezbavuje člena jeho záväzkov voči Banke až do ich úplného splnenia.
Rada oficiálne oznámi depozitárovi tejto dohody ukončenie členstva v Banke.“
18.
Prvý odsek článku XXVI vyložiť v nasledovnom znení:
„Táto dohoda sa môže zmeniť len so súhlasom členov Banky.“
Druhý odsek článku XXVI vyložiť nasledovne:
„Dohoda sa ukončí v prípade, ak najmenej 2/3 členov vyhlásia, že odstupujú od Banky podľa článku XXIV tejto dohody a vypovedajú túto dohodu.“
19.
Zmeniť číslovanie článkov dohody zohľadnením zmien, ktoré boli vykonané na základe tohto protokolu.
Článok II
Podľa článkov 31 a 32 štatútu Medzinárodnej investičnej banky vykonať nasledovné zmeny v štatúte Banky:
1.
Preambulu vyložiť v nasledovnom znení:
„Členmi Medzinárodnej investičnej banky podľa dohody o založení sú:
Bulharská republika, Maďarská republika, Vietnamská socialistická republika, Kubánska republika, Mongolská ľudová republika, Poľská republika, Rumunsko, Zväz sovietskych socialistických republík, Česká a Slovenská federatívna republika.“
2.
Článok 1 vyložiť v nasledovnom znení:
„Medzinárodná investičná banka, ďalej len „Banka„ organizuje a vykonáva úverové, ako aj iné bankové operácie v súlade s dohodou o založení Medzinárodnej investičnej banky (ďalej len „Dohoda”) a jej štatútom.“
3.
Za prvým odsekom článku 2 doplniť odsek s nasledovným obsahom:
„Sídlo Banky – Moskva.“
4.
Druhý odsek článku 3 vyložiť nasledovným spôsobom:
„Banka nenesie zodpovednosť za záväzky svojich členov, rovnako ako aj členovia Banky nezodpovedajú za záväzky Banky.“
5.
Druhý odsek článku 6 vyložiť v novom znení:
„Členmi Banky sa môžu stať aj iné krajiny, medzištátne bankové, finančné a ekonomické organizácie. Na činnosti Banky sa môžu podieľať iné bankové a finančné organizácie na základe osobitného statusu, ktorý pre nich stanovuje Banková rada.
Proces pristúpenia iných členov Banky určuje článok XXIII tejto dohody. Tretí odsek článku 6 vyložiť v nasledovnom znení:
„Záujemcovia, ktorí si želajú pristúpiť k tejto dohode podľa článku 1 a stať sa členom Banky predložia Bankovej rade oficiálnu žiadosť v ktorej uvedú, že zdieľajú ciele a zásady činnosti Banky a prijímajú záväzky vyplývajúce z tejto dohody a štatútu Banky.“
Piaty odsek článku 6 vyložiť v nasledovnom znení:
„Každý člen Banky môže ukončiť členstvo v Banke s upovedomením Bankovej rady minimálne šesť mesiacov vopred. Počas uvedenej doby musia byť usporiadané vzťahy medzi Bankou a príslušným členom Banky z hľadiska ich vzájomných záväzkov“.
6.
Článok 7 vypustiť.
7.
Vyložiť článok 8 v nasledovnom znení:
„Zdroje Banky sa vytvárajú z príspevkov členov do základného imania, príspevkov zúčastnených členov do ich špeciálnych fondov, získaním prostriedkov v akejkoľvek forme od členov Banky a na medzinárodných devízových trhoch, prevedením časti zisku do rezervného kapitálu a vlastných špeciálnych fondov Banky.“
8.
Zmeniť znenie prvého odseku článku 9:
„Základné imanie Banky predstavuje 1 miliardu 300 miliónov ECU. Vytvára sa vo voľne vymeniteľných, ako aj v národných menách členských štátov alebo v zlate. Pri tom podiel národnej meny v základnom imaní nepresahuje 5 %.“
Piaty odsek článku 9 vyložiť v nasledovnom znení:
„Členovi Banky, ktorý uskutočnil vklad do základného imania vydá Banka certifikát, ktorý je potvrdením a dôkazom o zaplatení príspevku.“
Šiesty odsek článku 9 vyložiť v nasledovnom znení:
„V prípade odchodu člena z Banky sa suma jeho príspevku do základného imania zohľadňuje pri usporiadaní vzťahov medzi týmto členom a Bankou z hľadiska ich vzájomných záväzkov.“
9.
Článok 11 vyložiť v novom znení:
„V Banke sa môžu vytvárať špeciálne fondy zo zdrojov zúčastnených krajín a organizácií.
Ciele, výšku, podmienky, spôsob vytvárania a fungovania špeciálnych fondov definujú príslušné dohody medzi zúčastnenými krajinami, organizáciami a Bankou.“
10.
Článok 12 vyložiť v nasledovnom znení:
„Banka môže získavať prostriedky vo voľne vymeniteľných menách, v národných menách zúčastnených členských štátov získaním finančných a bankových úverov a pôžičiek, vydaním obligačných pôžičiek a iných cenných papierov, prijímaním vkladov, ako aj v iných formách.“
Článok 13 vyložiť v novom znení:
„Banka poskytuje úvery dlžníkom uvedeným v dohode z vlastných a získaných prostriedkov v menách dohodnutých medzi Bankou a dlžníkom, spolu s inými bankovými inštitúciami sa podieľa na poskytovaní takýchto úverov a vydáva záruky na záväzky bánk, hospodárskych organizácií a podnikov spôsobom stanoveným Predstavenstvom.“
11.
Článok 14 vypustiť.
12.
Tretí odsek článku 15 vyložiť v nasledovnom znení:
„V úverovej zmluve sú uvedené ekonomické a finančno-bankové kritéria, ktoré charakterizujú: vysokú efektívnosť úverovaného subjektu; finančnú situáciu dlžníka; podmienky poskytnutia, využitia a splatenia úveru a zabezpečenie jeho návratnosti.“
Piaty odsek článku 15 vyložiť v nasledovnom znení:
„Ekonomické a finančno-bankové kritéria stanovuje Predstavenstvo Banky v závislosti od charakteru a určenia investícií.“
Riadok 1 šiesteho odseku článku 15 vyložiť v nasledovnom znení:
„Banka môže vypracovať posudky a môže odovzdať...“ – ďalej ako je uvedené v texte.
Ôsmy odsek článku 15 vyložiť v nasledovnom znení:
„Spôsob poskytovania a splatenia úverov, zabezpečenia ako aj všeobecné podmienky, ktoré musia byť uvedené v úverových zmluvách definuje Banková rada a Predstavenstvo v rámci svojich kompetencií.“
Doplniť článok 15 o nasledujúci odsek:
„Úvery dlžníkom v jednotlivých členských štátoch poskytuje Banka so súhlasom centrálnej banky alebo iných splnomocnených orgánov v súlade so zákonodarstvom krajiny – príjemcu úveru.“
Článok 16 vyložiť v novom znení:
„Úvery sa poskytujú na obdobie do 15 rokov a na základe osobitného uznesenia Rady aj na dlhšiu dobu.“
13.
V článku 17 z prvého riadku druhého odseku vypustiť slová „ako pravidlo.“
14.
Písmeno „a“ bodu 1 článku 18 vyložiť v nasledovnom znení:
„Pri uskutočňovaní úverových, záručných a iných bankových operácií povoľovať vydanie prostriedkov len na účely, ktoré sú uvedené v uzavretých zmluvách.“
Písmeno „b“ vyložiť v nasledovnom znení:
„Vykonávať neustálu kontrolu dodržiavania podmienok úverových zmlúv počas celej doby ich platnosti.“
Prvý odsek bodu 2 článku 18 vyložiť v nasledovnom znení:
„Pri porušení zmluvných podmienok dlžníkom má Banka právo:“
15.
Článok 19 vyložiť v novom znení:
„Banka môže vykonávať všetky operácie prijaté v medzinárodnej bankovej praxi, ktoré zodpovedajú cieľom Banky.“
16.
V článku 21 druhý odsek bodu 1 vyložiť v nasledovnom znení:
„Radu Banky tvoria zástupcovia členov Banky.“
Tretí odsek bodu 1 článku 21 vyložiť v nasledovnom znení:
„Každý člen Banky má v Rade jeden hlas nezávisle od výšky svojho vkladu do kapitálu Banky.“
Prvý odsek bodu 3 článku 21 vyložiť v nasledovnom znení:
„Na zasadnutiach Rady striedavo predsedá zástupca každého člena Banky.“
19.
V článku 22 v bode 1 vypustiť tri posledné riadky z písmena „a“.
Písmeno „b“ toho istého bodu článku 22 vyložiť v nasledovnom znení:
„Schvaľuje na základe návrhov Predstavenstva zoznam objektov, ktoré majú byť úverované bankou s uvedením súm úveru pre jednotlivé objekty v rámci ktorých má Predstavenstvo právo úvery poskytovať.“
Riadok 1 písmena „c“ bodu 1 článku 22 vyložiť v nasledovnom znení:
„schvaľuje základné zásady úverovej politiky Banky, výročnú správu...“ – ďalej ako je uvedené v texte.
Zmeniť znenie písmena „h“ bodu 1 článku 22 nasledovne:
„Prijíma uznesenia o cieľoch, výške, termínoch a podmienkach vytvárania a využívania rezervného kapitálu a vlastných špeciálnych fondov.“
Písmeno „j“ toho istého článku vyložiť nasledovne:
„prijíma uznesenia:
– o prijatí nových členov Banky;
– o spôsobe a termínoch príspevkov do základného imania Banky;
– o termíne a spôsobe ukončenia činnosti Banky.“
Z bodu 2 článku 22 vypustiť slová:
„– o vydaní obligačných pôžičiek.“
20.
V článku 23 druhý odsek vyložiť nasledovne:
„Predstavenstvo tvorí predseda Predstavenstva a jeho zástupcovia, ktorých menuje Banková rada ako pravidlo z občanov členov Banky na obdobie piatich rokov.“
Zo štvrtého odseku článku 23 vypustiť slová: „na základe zásady nedeliteľnej právomoci.“
Piaty odsek článku 23 vyložiť v nasledovnom znení:
„Do kompetencií predsedu Predstavenstva patrí:
a)
disponovanie v súlade so štatútom Banky a uzneseniami Bankovej rady celým majetkom a prostriedkami Banky;
b)
zastupovanie v mene Banky, ako aj predkladanie v mene Banky nárokov a žalôb na súd a arbitráž;
c)
vydávanie príkazov a prijímanie uznesení v operatívnych otázkach činnosti Banky;
d)
podpisovanie zmlúv, obligácií a splnomocnení v mene Banky;
e)
schválenie pravidiel a pokynov Banky o spôsobe vykonávania úverových a iných bankových operácií v súlade so zásadami stanovenými Bankovou radou;
f)
menovanie a prepúšťanie zamestnancov Banky okrem členov Predstavenstva, schvaľovanie interného organizačného poriadku, stanovenie podľa Bankovou radou schváleného systemizačného rozvrhu a rozpočtu správnych výdavkov, výšky platov a odmien pre vynikajúcich zamestnancov;
g)
stanovenie počtu systemizovaných miest a výšky platov zamestnancom obslužného technického personálu Banky v rámci Radou schvaľovaného mzdového fondu na tieto ciele a rozdelenie týchto zamestnancov na správy a oddelenia Banky;
h)
vydanie splnomocnení funkcionárom Banky na vystupovanie v mene Banky, podpisovanie zmlúv, obligácií a splnomocnenia.
Do kompetencie Predstavenstva patrí:
a)
realizovanie základných princípov úverovej politiky schválených Bankovou radou;
b)
organizácia práce za účelom získania a umiestnenia voľných prostriedkov;
c)
predkladanie návrhov na úverovanie objektov Bankovej Rade s príslušným odôvodnením;
d)
prijímanie uznesení o poskytnutí úverov na financovanie investičných projektov v rámci kompetencií, ktoré mu poskytla Banková rada;
e)
prijímanie uznesení o vydávaní záruk a vydávaní obligačných pôžičiek;
f)
stanovenie úrokových sadzieb a podmienok poskytovania úverov a vydávania záruk vychádzajúc zo zásad a všeobecných podmienok stanovených Bankovou radou;
g)
príprava na posúdenie potrebných materiálov a ponúk Bankovej rade;
h)
organizácia a nadviazanie obchodných kontaktov a korešpondenčných vzťahov Banky s inými bankami a organizáciami.“
Písmeno „c“ piateho odseku článku 23 vypustiť.
Šiesty odsek vypustiť.
21.
V článku 25 zo siedmeho riadku prvého odseku vypustiť slovo „troch“ a nahradiť ho slovom „jeho“.
22.
Tretí odsek článku 26 vyložiť v nasledovnom znení:
„Personál Banky sa zostavuje ako pravidlo z občanov členských krajín Banky v súlade so smernicou o pracovných podmienkach zamestnancov Banky.“
23.
Druhý odsek článku 28 vyložiť v novom znení:
„Ak k dohode nedôjde, riešenie sporov postupuje na preskúmanie na arbitrážny súd pri obchodnej a priemyselnej komore štátu, v ktorom má Banka svoje sídlo.“
24.
Článok 30 vyložiť v nasledovnom znení:
„Banka vykonáva svoju činnosť zabezpečujúc rentabilitu svojich operácií.
Čistý zisk Banky po schválení výročnej správy sa rozdeľuje na základe uznesenia Bankovej rady. Zisk môže byť určený na vytváranie rezervného kapitálu, vlastných špeciálnych fondov, môže byť rozdelený medzi členov, ako aj použitý na iné účely.“
Článok 31 vyložiť v nasledovnom znení:
„V súlade s článkom XIV dohody sa môžu zmeny v štatúte Banky vykonávať so súhlasom členov Banky na odporúčanie Bankovej rady.“
25.
Článok 32 vyložiť v nasledovnom znení:
„Návrhy na zmenu štatútu Banky môže predkladať na posúdenie Rade každý člen Banky, ako aj Predstavenstvo Banky.“
26.
Zmeniť číslovanie článkov štatútu zohľadnením zmien, ktoré boli vykonané na základe tohto protokolu.
Článok III
Tento protokol podlieha ratifikácii a nadobúda platnosť dňom, keď posledná zo Zmluvných strán odovzdá ratifikačnú listinu depozitárovi tohto protokolu. Avšak protokol bude uvedený do platnosti dočasne od 1. januára 1991.
Článok IV
Tento protokol bude uložený na sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude plniť funkciu depozitára tohto protokolu.
Dané v Moskve 20. decembra 1990 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.
Na základe splnomocnenia vlády Bulharskej republiky
V. Penčev
Na základe splnomocnenia vlády Maďarskej republiky
D. Šurani
Na základe splnomocnenia vlády Vietnamskej socialistickej republiky
Le Ho
Na základe splnomocnenia vlády Kubánskej republiky
R. Amado Blanco
Na základe splnomocnenia vlády Mongolskej ľudovej republiky
G. Chuderčulun
Na základe splnomocnenia vlády Poľskej republiky
G. Vujtovič
Na základe splnomocnenia vlády Rumunska
M. Krišan
Na základe splnomocnenia vlády Zväzu sovietskych socialistických republík
V.Gerašenko
Na základe splnomocnenia vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky
F. Pavelka