201/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. augusta 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8, § 34 ods. 2, § 35 ods. 2, § 37 ods. 4, § 39 ods. 4 a § 40 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods. 5 zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 129 /2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách sa mení a dopĺňa takto:
1.
Úvodná veta znie:
„Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5, § 33 ods. 8, § 34 ods. 2, § 35 ods. 2, § 37 ods. 4, § 39 ods. 4, § 40 ods. 8, § 41 ods. 11 a § 49 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a podľa § 3a ods. 5 zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2015 Z. z. ustanovuje:“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) treťom bode, § 2 ods. 2 písm. c) a d), § 25 ods. 2 písm. e), § 34 ods. 3 písm. b), prílohe č. 1 piatom bode písm. a) a šiestom bode písm. c), prílohe č. 11 prvej a druhej časti piatom bode sa slová "požiarnotechnické zariadenia" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "požiarne zariadenia" v príslušnom tvare.
3.
§ 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
㤠3
Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
(1)
Dobrovoľné hasičské zbory obcí zaradené do kategórie podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) sa na základe určenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia jednotlivých obcí zaradia do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.
(2)
Postup pri vypracovaní celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 1a.
(3)
Do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov sa môže zaradiť aj občianske združenie, ktoré spolupracuje s Hasičským a záchranným zborom a disponuje špeciálnou hasičskou technikou na nasadenie pri rozsiahlych, zložitých a časovo náročných zásahoch (ďalej len "dobrovoľný hasičský zbor špeciál").
(4)
Výsledkom celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov je
a)
určenie minimálneho potrebného počtu hasičských jednotiek a ich času dojazdu na miesto požiaru alebo inej nežiaducej udalosti v katastrálnom území obce v závislosti od stupňa nebezpečenstva,
b)
zaradenie hasičských jednotiek a dobrovoľných hasičských zborov špeciál do poplachového plánu,
c)
návrh na zriadenie hasičských staníc.
(5)
Krajské riaditeľstvo môže zmeniť podľa reálnej situácie zaradenie katastrálneho územia obce do stupňa nebezpečenstva, ako aj určenie minimálneho počtu hasičských jednotiek a ich času dojazdu na miesto požiaru alebo inej nežiaducej udalosti v katastrálnom území obce.
§ 4
Dobrovoľný hasičský zbor obce
(1)
Dobrovoľný hasičský zbor obce sa podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce môže zaradiť do týchto kategórií:
a)
A1,
b)
A,
c)
B,
d)
C,
e)
D.
(2)
Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce sú uvedené v prílohe č. 1b.
(3)
Minimálne početné stavy, funkčné obsadenie a minimálne materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce sú uvedené v prílohe č. 1c.
(4)
Dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorá nepožiada o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obce, je zaradený do kategórie D.
(5)
Súčasťou žiadosti o zaradenie do kategórie podľa odseku 1 je aj dokumentácia preukazujúca splnenie podmienok podľa odsekov 2 a 3. Ak dobrovoľný hasičský zbor obce prestane po zaradení do kategórie spĺňať podmienky podľa odseku 2 alebo odseku 3, krajské riaditeľstvo zmení jeho zaradenie do kategórie, pre ktorú podmienky spĺňa.
(6)
Krajské riaditeľstvo môže zaradiť dobrovoľný hasičský zbor obce do nižšej kategórie, ak na základe určenia stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce nie je v žiadanej kategórii potrebný.
(7)
Krajské riaditeľstvo písomne informuje obec o zaradení alebo o zmene zaradenia dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie podľa odseku 1.“.
4.
Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4a
Dobrovoľný hasičský zbor špeciál
(1)
Dobrovoľný hasičský zbor špeciál môže byť podľa charakteru plánovaného nasadenia a úloh, ktoré bude plniť, zaradený do kategórie
a)
špeciál ľahký,
b)
špeciál ťažký,
c)
logistický špeciál.
(2)
Žiadosť o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov podáva dobrovoľný hasičský zbor špeciál ministerstvu. Súčasťou žiadosti je
a)
zoznam špeciálnej techniky, ktorou dobrovoľný hasičský zbor špeciál disponuje,
b)
minimálne početné stavy,
c)
funkčné obsadenie a
d)
minimálne materiálno-technické vybavenie.
(3)
Minimálne početné stavy, funkčné obsadenie a minimálne materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru špeciál posudzuje ministerstvo podľa charakteru plánovaného nasadenia a typu špeciálnej techniky, ktorou dobrovoľný hasičský zbor špeciál disponuje.
(4)
O zaradení alebo vyradení z celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a kategórie zaradenia podľa odseku 1 sa žiadateľ písomne informuje po posúdení možnosti využitia dobrovoľného hasičského zboru špeciál.
(5)
Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru špeciál sú uvedené v prílohe č. 1d.
§ 4b
Finančná podpora
(1)
Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce sa skladá z
a)
paušálnej finančnej podpory,
b)
refundácie pohonných látok za uskutočnený výjazd mimo katastrálneho územia obce, ktorá je jeho zriaďovateľom, na základe vyžiadania pomoci operačným strediskom Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "operačné stredisko"),
c)
iných finančných príspevkov.
(2)
Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru obce na zabezpečenie jeho akcieschopnosti na základe zaradenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) raz za rok v sume
a)
5 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A1,
b)
3 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie A,
c)
2 000 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie B,
d)
700 eur pre dobrovoľný hasičský zbor obce kategórie C.
(3)
Iné finančné príspevky sa poskytujú podľa finančných možností Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a konkrétnych potrieb dobrovoľného hasičského zboru obce.
(4)
Paušálna finančná podpora sa poskytuje dobrovoľnému hasičskému zboru špeciál na zabezpečenie jeho akcieschopnosti raz za rok.“.
5.
V § 5 ods. 5 sa vypúšťajú slová "mestskom hasičskom a záchrannom zbore a v" a slová "zamestnanci mesta zaradení v slúžiacej zmene mestského hasičského a záchranného zboru a".
6.
V § 5 odseky 7 až 12 znejú:
„(7)
Na nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov a nežiaducich udalostí sa zriaďuje ohlasovňa požiarov.
(8)
Ohlasovňu požiarov zriaďuje
a)
v závodnom hasičskom útvare právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ,
b)
závodný hasičský zbor právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
c)
obec (mesto).
(9)
Závodný hasičský útvar zriaďuje odbornú službu
a)
spojovaciu,
b)
protiplynovú a
c)
strojnú.
(10)
V závodnom hasičskom zbore a dobrovoľnom hasičskom zbore obce sa zriaďuje odborná služba strojná a spojovacia.
(11)
Hasičská jednotka môže používať prostriedky hasičskej záchrannej služby, povodňovej záchrannej služby alebo protiplynovej služby, ak má tieto služby zriadené.
(12)
Na skrátenie času príchodu na miesto zásahu sa môže výkon služby hasičskej jednotky v zmene organizovať na viacerých hasičských staniciach alebo hasičských zbrojniciach; ich súčasťou môžu byť aj ohlasovne požiarov.“.
7.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Akcieschopnosť hasičskej jednotky
(1)
Závodný hasičský útvar a závodný hasičský zbor sa považujú za akcieschopné, ak je dodržaný minimálny početný stav slúžiacej zmeny a materiálno-technické vybavenie určené v rozhodnutí krajského riaditeľstva.
(2)
Materiálno-technické vybavenie hasičskej jednotky tvoria:
a)
hasičská technika,2)
b)
vecné prostriedky,2a)
c)
osobné ochranné pracovné prostriedky, prostriedky na sebazáchranu, prostriedky na ochranu dýchacích ciest, prostriedky na ochranu povrchu tela, prostriedky na poskytovanie prvej pomoci, prostriedky na určenie škodlivosti prostredia a prostriedky na likvidáciu požiaru alebo úniku nebezpečnej látky,
b)
rádiové a ostatné telekomunikačné zariadenia, signalizačné zariadenia a výpočtová technika umožňujúca informačnú podporu veliteľovi zásahu, zber, spracovanie a distribúciu informácií o zásahovej činnosti hasičskej jednotky,
c)
prostriedky hasičskej záchrannej služby a povodňovej záchrannej služby, ak sú tieto služby v hasičskej jednotke zriadené,
d)
hasiace látky, dekontaminačné látky a sorpčné látky,
e)
ostatné prostriedky.
(3)
Hasičská technika vo vybavení hasičskej jednotky je zaradená
a)
do pohotovosti na použitie pri likvidácii požiarov a iných nežiaducich udalostí; v prípade potreby sa môže použiť aj na vykonávanie odbornej prípravy alebo na zabezpečenie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak nedôjde k zníženiu jej akcieschopnosti,
b)
do zálohy na plnenie úloh uvedených v písmene a), na odbornú prípravu, ako aj na plnenie iných úloh a činností súvisiacich s výkonom služby,
c)
mimo prevádzky na vykonanie zábehu, opravy, kontroly alebo je určená na vyradenie; vykonávanie zábehu, opravy a kontroly tejto hasičskej techniky môže byť súčasťou odbornej prípravy.
(4)
O dennom zaradení hasičskej techniky do pohotovosti, zálohy alebo mimo prevádzky rozhoduje veliteľ hasičskej jednotky alebo ním určený zástupca.
(5)
Do pohotovosti sa nezaraďuje hasičská technika počas zábehu, hasičská technika, na ktorej nebola urobená predpísaná údržba a kontrola technického stavu a ani vecné prostriedky, na ktorých sa zistili iné prevádzkové vlastnosti, než predpisuje výrobca, alebo iné nedostatky brániace bezpečnej prevádzke.3)
(6)
Za minimálne vybavenie dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorý nie je zaradený do kategórie podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d), a závodného hasičského zboru, ktorý nemá rozhodnutím krajského riaditeľstva určený minimálny početný stav a materiálno-technické vybavenie, sa považuje, ak má akcieschopnú
a)
cisternovú automobilovú striekačku alebo dopravný automobil s motorovou striekačkou,
b)
hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 m,
c)
osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri likvidácii požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého zamestnanca alebo člena hasičského družstva,
d)
vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a a 3 znejú:
„2)
§ 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi.
2a)
§ 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z.
3)
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Ohlasovňa požiarov alebo operačné pracovisko hasičskej jednotky
a)
zabezpečuje nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiarov alebo nežiaducich udalostí spravidla zo svojho zásahového obvodu alebo od operačného strediska a zabezpečuje vyhlasovanie poplachu,
b)
zabezpečuje prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva,
c)
spracúva prehľady a zmeny aktuálneho stavu síl a prostriedkov; zníženie akcieschopnosti hasičskej jednotky ohlasuje územne príslušnému operačnému stredisku krajského riaditeľstva.“.
9.
V § 9 ods. 1 sa slová "zamestnancov a členov" nahrádzajú slovami "členov dobrovoľných hasičských zborov obcí, členov závodných hasičských zborov (ďalej len "člen") a zamestnancov".
10.
V § 10 ods. 4 sa slová "Okresné riaditeľstvo" nahrádzajú slovami "okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "okresné riaditeľstvo")".
11.
V § 10 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
12.
V § 11 ods. 2 písm. a) za slovom "požiaroch" sa čiarka nahrádza slovom "a" a slová "živelných pohromách, dopravných nehodách, haváriách a pri iných mimoriadnych udalostiach" sa nahrádzajú slovami "nežiaducich udalostiach".
13.
V § 12 ods. 1 uvádzacej vete sa čiarka za slovom "povodní" nahrádza slovom "a" a slová "nehôd a iných mimoriadnych udalostí" sa nahrádzajú slovami "nežiaducich udalostí".
14.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Veliteľ zásahu podľa situácie na mieste zásahu
a)
zabezpečuje prieskum a vyhodnocovanie situácie; ak treba, vyhlasuje vyšší stupeň poplachu,
b)
rozhoduje o zvolávaní ďalších hasičských jednotiek potrebných na likvidáciu požiaru a o vykonaní záchranných prác pri požiaroch a nežiaducich udalostiach,
c)
nasadzuje hasičské jednotky a určuje hlavný smer a spôsob zásahovej činnosti, určuje veliteľov zásahových úsekov a náčelníka riadiaceho štábu a vydáva im rozkazy na plnenie úloh súvisiacich so zásahom,
d)
vyžaduje použitie vrtuľníka na vykonanie leteckého prieskumu, záchrany osôb alebo likvidácie požiaru prostredníctvom územne príslušného operačného strediska,
e)
spolupracuje so špeciálnymi službami, napríklad s vodárňami, plynárňami, elektrárňami, so záchrannou zdravotnou službou a spojmi,
f)
zriaďuje veliteľské stanovište a zabezpečuje jeho označenie,
g)
kontroluje dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,8)
h)
priebežne informuje príslušné operačné stredisko o situácii na mieste zásahu, potrebe síl a prostriedkov a o zmene v osobe veliteľa zásahu,
i)
spolupracuje s Policajným zborom alebo s iným poriadkovým orgánom pri udržiavaní poriadku na mieste zásahu a v jeho blízkom okolí,
j)
podáva informácie dotknutým orgánom o situácii na mieste zásahu,
k)
vykonáva obhliadku požiariska alebo miesta nežiaducej udalosti po likvidácii požiaru alebo nežiaducej udalosti, jeho odovzdanie vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe a určenie nevyhnutných opatrení na jeho kontrolu,
l)
spracúva správu o zásahu a zabezpečuje bez zbytočného odkladu jej zaslanie na územne príslušné operačné stredisko; vzor správy o zásahu je uvedený v prílohe č. 8.“.
15.
V § 13 ods. 7 sa slovo "príslušníka" nahrádza slovami "príslušníka Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "príslušník")".
16.
V § 14 ods. 1 a ods. 4 písm. c) sa slová "živelná pohroma alebo iná mimoriadna udalosť" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "nežiaduca udalosť" v príslušnom tvare.
17.
V § 14 ods. 4 písm. m), prílohe č. 5 trinástom bode písm. b) za slovom "požiaru" sa čiarka nahrádza slovom "alebo" a slová "živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti" sa nahrádzajú slovami "nežiaducej udalosti".
18.
V § 15 za slovom "požiaroch" sa čiarka nahrádza slovom "a" a slová "živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach" sa nahrádzajú slovami "nežiaducich udalostiach".
19.
V § 17 ods. 8 sa slovo "a" za slovom "útvarov" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: "a veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí.".
20.
V § 18 ods. 1 písm. b) sa slová "živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach" nahrádzajú slovami "nežiaducich udalostiach".
21.
V § 18 odseky 3 až 8 znejú:
„(3)
Špecializovaná príprava veliteľov závodných hasičských útvarov a ich zástupcov, veliteľov zmien a veliteľov čiat sa vykonáva v rozsahu
a)
80 hodín, ak absolvovali špecializovanú prípravu alebo obdobnú prípravu ako nižší velitelia,
b)
200 hodín, ak neabsolvovali špecializovanú prípravu ani obdobnú prípravu ako nižší velitelia.
(4)
Špecializovaná príprava technikov odborných služieb závodných hasičských útvarov sa vykonáva v rozsahu 80 hodín.
(5)
Špecializovaná príprava veliteľov družstiev závodných hasičských útvarov sa vykonáva v rozsahu 120 hodín.
(6)
Obsah špecializovanej prípravy veliteľov závodných hasičských útvarov a ich zástupcov je uvedený v prílohe č. 11.
(7)
Špecializovanú prípravu veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí, veliteľov družstiev dobrovoľných hasičských zborov obcí a veliteľov závodných hasičských zborov v rozsahu 24 hodín vykonáva okresné riaditeľstvo, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom. Ak ide o špecializovanú prípravu veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí, okresné riaditeľstvo spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky a s občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi. Obsah špecializovanej prípravy veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí a veliteľov závodných hasičských zborov je uvedený v prílohe č. 12.
(8)
Odbornú prípravu na získanie odborností na výkon špeciálnych činností9) zameraných na likvidáciu požiarov a na vykonávanie záchranných prác pri požiaroch, nežiaducich udalostiach, na obsluhu hasičskej techniky a na činnosti súvisiace s výkonom služby vykonáva ministerstvo, právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na takú činnosť oprávnenie. Odborná príprava sa skončí skúškou pred skúšobnou komisiou určenou ministerstvom, právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 19 ods. 1 predvetí a v prílohe č. 5 dvadsiatom prvom bode sa čiarka za slovom "požiaroch" nahrádza slovom "a" a slová "živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach" sa nahrádzajú slovami "nežiaducich udalostiach".
23.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová "veliteľa mestského hasičského a záchranného zboru a jeho zástupcu,".
24.
V § 19 ods. 4 prvej vete sa za slovo "veliteľov" vkladajú slová "a veliteľov družstiev" a slová "obecných (mestských) hasičských zborov" sa nahrádzajú slovami "dobrovoľných hasičských zborov obcí".
25.
V § 23 ods. 3 sa vypúšťajú slová "veliteľ mestského hasičského a záchranného zboru alebo".
26.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Overeniu odbornej spôsobilosti sa podrobuje
a)
veliteľ závodného hasičského útvaru,
b)
zástupca veliteľa závodného hasičského útvaru,
c)
veliteľ zmeny závodného hasičského útvaru,
d)
veliteľ čaty závodného hasičského útvaru,
e)
veliteľ družstva závodného hasičského útvaru,
f)
technik špecialista odbornej služby závodného hasičského útvaru,
g)
veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce,
h)
veliteľ družstva dobrovoľného hasičského zboru obce,
i)
veliteľ závodného hasičského zboru,
j)
veliteľ družstva závodného hasičského zboru.“.
27.
V § 25 ods. 2 uvádzacia veta znie:
„Veliteľ závodného hasičského útvaru a jeho zástupca, veliteľ zmeny a veliteľ čaty, veliteľ družstva tejto hasičskej jednotky, ako aj veliteľ a veliteľ družstva dobrovoľného hasičského zboru obce a veliteľ a veliteľ družstva závodného hasičského zboru preukazujú znalosť“.
28.
V § 25 ods. 2 písm. c), prílohe č. 10 časti Teoretická príprava, spojovacia služba piatom bode, prílohe č. 10 časti Praktický výcvik, spojovacia služba treťom a štvrtom bode, prílohe č. 11 časti I treťom bode písm. m), prílohe č. 12 treťom bode písm. h) sa slová "živelných pohromách, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach" nahrádzajú slovami "nežiaducich udalostiach".
29.
V § 26 odsek 1 znie:
„(1)
Overovanie odbornej spôsobilosti vykonáva
a)
ministerstvo, ak ide o veliteľov a zástupcov veliteľov, veliteľov zmien, veliteľov čiat a technikov špecialistov odborných služieb závodných hasičských útvarov,
b)
krajské riaditeľstvo, ak ide o zamestnancov vo funkcii veliteľa družstva, veliteľa a veliteľa družstva závodného hasičského zboru,
c)
okresné riaditeľstvo, ak ide o veliteľov a veliteľov družstiev dobrovoľných hasičských zborov obcí.“.
30.
V § 27 ods. 1 sa slová "podľa § 25 príslušný orgán" nahrádzajú slovami "príslušný orgán podľa § 26".
31.
V § 27 odsek 2 znie:
„(2)
Na výkon funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce sa nevyžaduje ďalšia odborná spôsobilosť, ak túto funkciu vykonáva príslušník alebo zamestnanec, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť v oblasti operatívneho riadenia.“.
32.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Osoba s odbornou spôsobilosťou veliteľa závodného hasičského útvaru alebo veliteľa závodného hasičského zboru je tiež osoba, ktorá bola príslušníkom, získala osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie činnosti v oblasti operatívneho riadenia a túto činnosť vykonávala najmenej päť po sebe nasledujúcich rokov bezprostredne pred skončením služobného pomeru. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá na žiadosť ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo po skončení služobného pomeru bez overenia vedomostí.“.
33.
V § 29 ods. 1 písm. a) a b) sa čiarka za slovom "požiarov" nahrádza slovom "a" a slová "živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach" sa nahrádzajú slovami "nežiaducich udalostiach".
34.
V § 29 ods. 3, § 31 ods. 7, § 34 ods. 5 a prílohe č. 3 druhom bode sa slová "mimoriadna udalosť" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "nežiaduca udalosť" v príslušnom tvare.
35.
V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová "mestského hasičského a záchranného zboru a".
36.
V § 30 ods. 4 sa slová "v odseku 2 písm. a), c), d)" nahrádzajú slovami "v odseku 2 písm. a) až e)".
37.
V § 32 písmená b) a c) znejú:
„b)
poplachový plán,
c)
povodňový plán.7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.“.
38.
§ 36 vrátane nadpisu znie:
㤠36
Poplachový plán
(1)
Poplachový plán určuje sily a prostriedky zboru na vykonanie výjazdu na zásah a zahŕňa sily a prostriedky hasičských jednotiek, ktoré môžu byť vyžiadané operačným strediskom na poskytnutie pomoci.
(2)
Poplachový plán vypracúva zbor na účely nasadzovania síl a prostriedkov hasičských jednotiek na účinný zásah.
(3)
Pri spracúvaní poplachového plánu koordinuje krajské riaditeľstvo zaraďovanie síl a prostriedkov do jednotlivých stupňov poplachu s príslušnými okresnými riaditeľstvami; okresné riaditeľstvo koordinuje zaraďovanie síl a prostriedkov do jednotlivých stupňov poplachu s obcami alebo právnickými osobami, ktoré poskytujú pomoc pri likvidácii požiaru alebo nežiaducej udalosti.“.
39.
§ 37 sa vypúšťa.
40.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Prístup k ostatnej dokumentácii
(1)
Poplachový plán je prístupný na ohlasovni požiarov príslušnej hasičskej stanice okresného riaditeľstva a na operačnom stredisku krajského riaditeľstva. Výpis z poplachového plánu je prístupný na operačnom pracovisku závodného hasičského útvaru, na ohlasovni požiarov závodného hasičského zboru a u zriaďovateľa dobrovoľného hasičského zboru obce.
(2)
Dokumentácia likvidácie požiarov a povodňový plán sú prístupné na ohlasovni požiarov príslušnej hasičskej stanice okresného riaditeľstva a na operačnom stredisku krajského riaditeľstva. Dokumentácia likvidácie požiarov je prístupná v ohlasovni požiarov a hasičskej stanici závodného hasičského útvaru, hasičskej zbrojnici závodného hasičského zboru a hasičskej stanici alebo hasičskej zbrojnici dobrovoľného hasičského zboru obce.“.
41.
§ 39 a 40 znejú:
㤠39
(1)
Zriaďovateľ dobrovoľného hasičského zboru obce poskytuje členovi dobrovoľného hasičského zboru obce rovnošatu.
(2)
Strih rovnošaty má byť riešený tak, aby umožňoval bezpečný výkon služby, nosenie funkčného označenia, ako aj označenia príslušnosti k dobrovoľnému hasičskému zboru obce.
(3)
Funkčné označenie je umiestnené na výložke rovnošaty na pravej strane blúzy nad chlopňou horného vrecka. Označenie príslušnosti k dobrovoľnému hasičskému zboru obce je umiestnené na vonkajšej strane ľavého rukáva rovnošaty.
§ 40
(1)
Funkčné označenie členov dobrovoľného hasičského zboru obce tvoria
a)
päťlístkové rozety striebornej farby s priemerom 14 mm pre funkciu
1.
hasič - jedna rozeta,
2.
starší hasič - dve rozety,
3.
technik-strojník - tri rozety,
b)
päťlístkové rozety striebornej farby s priemerom 14 mm a lemovka striebornej farby pretkávaná modrou niťou pre funkciu
1.
veliteľ družstva - jedna rozeta,
2.
veliteľ jednotky - dve rozety.
(2)
Príslušnosť členov k dobrovoľnému hasičskému zboru obce sa označuje znakom. Znak má tvar štítu s rozmermi 75 mm x 90 mm. Na znaku je uvedený názov dobrovoľného hasičského zboru obce a jej sídlo. V strede znaku je erb obce. Rozmery erbov sa riadia heraldickými pravidlami.
(3)
Grafické znázornenie funkčných označení členov dobrovoľných hasičských zborov obcí je uvedené v prílohe č. 15.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
42.
V prílohe č. 1 šiestom bode písm. c) sa slová "§ 2 ods. 1 písm. b)" nahrádzajú slovami "§ 2 ods. 4".
43.
Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 1a až 1d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
"Príloha č. 1a k vyhláške č. 611/2006 Z. z.
Postup pri vypracúvaní celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky
Príloha č. 1b k vyhláške č. 611/2006 Z. z.
Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce
I.
Kategória A1:
a)
hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom nebezpečenstva III. až VII.,
b)
hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých nemá zbor dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti.
Úlohy:
a)
vykonanie
1.
prvotného zásahu "1 C" vodným prúdom pri záchrane osoby pri požiari v objekte,
2.
základného prieskumu a jednoduchej technickej záchrany, napríklad vstup do uzatvoreného priestoru,
3.
samostatného zásahu pri menších požiaroch v jednoduchých stavbách,
4.
prvotného zásahu pri vnútorných požiaroch objektov, spoločného zásahu so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov a pri požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,
5.
jednoduchých technických zásahov pri dopravných nehodách motorových vozidiel, napríklad vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel pomocou ručného náradia, záchyt drobného úniku ropných produktov a prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel a podobne,
6.
jednoduchých zásahov spojených so záchranou osôb v rámci súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou, napríklad transport zranených osôb, použitie jednoduchých technických prostriedkov na vstup do uzatvorených objektov a podobne,
b)
zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne,
c)
spoločný zásah so zborom pri
1.
úniku nebezpečných látok v doprave alebo v technologických procesoch, napríklad budovanie a obsluha improvizovaných dekontaminačných pracovísk, zásobovanie vodou a podobne,
2.
dopravných nehodách s hromadným postihnutím osôb, napríklad transport zranených do miesta triedenia, zastavenie a zachytenie unikajúcich prevádzkových kvapalín, stabilizácia vozidla a podobne,
3.
únikoch ropných látok do vodných tokov, napríklad budovanie norných stien, záchyt ropných látok a podobne.
Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:
a)
absolvovanie základnej prípravy všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľa hasičskej jednotky, veliteľa družstva a technika špecialistu odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a 24,
b)
zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)
c)
vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
d)
dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,
e)
dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednotky hasičskou technikou,
f)
dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednotky autonómnymi dýchacími prístrojmi podľa kategórie dobrovoľného hasičského zboru obce,
g)
vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,
h)
výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci operačným strediskom v počte 1 + 3 do desiatich minút,
i)
od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.
II.
Kategória A:
a)
hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom nebezpečenstva V. až VII,
b)
hasičská jednotka prvého nasadenia určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých zbor nemá dostatočné plošné pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti.
Úlohy:
a)
vykonanie
1.
prvotného zásahu "1 C" vodným prúdom pri záchrane osoby pri požiari v objekte,
2.
základného prieskumu a jednoduchej technickej záchrany, napríklad vstup do uzatvoreného priestoru,
3.
samostatného zásahu pri menších požiaroch v prírodnom prostredí,
4.
prvotného zásahu pri vonkajších požiaroch objektov, spoločného zásahu so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov a požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,
5.
jednoduchých technických zásahov pri dopravných nehodách motorových vozidiel, napríklad vyslobodzovanie zranených osôb z havarovaných vozidiel pomocou ručného náradia, záchyt drobného úniku ropných produktov a prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel a podobne,
6.
jednoduchých zásahov spojených so záchranou osôb v rámci súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou, napríklad transport zranených osôb, použitie jednoduchých technických prostriedkov na vstup do uzatvorených objektov a podobne,
b)
zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne.
Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:
a)
absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a 24,
b)
zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)
c)
vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
d)
dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,
e)
dodržiavanie vybavenosti hasičskej jednotky hasičskou technikou,
f)
vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,
g)
výjazd hasičskej jednotky od vyžiadania pomoci operačným strediskom v počte 1 + 3 do desiatich minút,
h)
od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.
III.
Kategória B:
Hasičská jednotka určená na podporu zboru - diaľková doprava vody pomocou cisternovej automobilovej striekačky, tvorenie hadicového vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a vykonávanie jednoduchých likvidačných prác.
Úlohy:
a)
vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a prírodnom prostredí,
b)
uskutočnenie zásahu spoločne so zborom pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí, napríklad striedanie príslušníkov, zásobovanie vodou a podobne,
c)
zasahovanie pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne a podobne.
Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:
a)
absolvovanie základnej prípravy členov všetkými členmi hasičskej jednotky podľa § 16 ods. 4, absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkcie veliteľ hasičskej jednotky, veliteľ družstva a technik špecialista odbornej služby alebo ďalšie odborné spôsobilosti podľa § 18 a 24,
b)
zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)
c)
vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
d)
dodržiavanie počtov a funkčného zloženia členov hasičskej jednotky,
e)
dodržiavanie vybavenia hasičskej jednotky hasičskou technikou,
f)
vybavenie hasičskej techniky vozidlovou rádiostanicou a určeným počtom prenosných rádiostaníc,
g)
od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín dostaviť na hasičskú zbrojnicu do pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v pohotovosti je do desiatich minút,
h)
od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.
IV.
Kategória C:
Hasičská jednotka určená na podporu zboru - diaľková doprava vody, tylové zabezpečenie hasičských jednotiek a poskytovanie pomoci v oblastiach pri dlhotrvajúcich a zložitejších zásahoch.
Úlohy:
a)
vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a v prírodnom prostredí,
b)
podpora a tylové zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí,
c)
zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové kalamity a povodne.
Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky:
a)
zdravotná spôsobilosť všetkých členov hasičskej jednotky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,1)
b)
vybavenie členov hasičskej jednotky osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
c)
disponovanie v čase zásahu hasičov jednoduchými vecnými prostriedkami, základným ženijným materiálom, napríklad lopaty, motykosekery a podobne,
d)
od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do dvoch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice a byť v pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v pohotovosti je do desiatich minút,
e)
od vyžiadania pomoci operačným strediskom sa musí do troch hodín dostaviť do hasičskej zbrojnice 66 % členov hasičskej jednotky.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1) § 40 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Príloha č. 1c k vyhláške č. 611/2006 Z. z.
Minimálne početné stavy, funkčné zloženie členov a minimálne materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičských zborov obcí podľa jednotlivých kategórií
Príloha č. 1d k vyhláške č. 611/2006 Z. z.
Úlohy, podmienky nasadenia a požiadavky na akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru špeciál
I.
Kategória špeciál ľahký:
Poskytovanie pomoci v odľahlých a neprístupných horských oblastiach alebo v prírodnom prostredí a na vodných plochách.
Úlohy:
a)
záchrana a vyhľadávanie postihnutých osôb, stanovenie ich polohy a poskytnutie záchrany postihnutým osobám,
b)
vyhľadávanie a záchrana ľudí z vody a poskytnutie pomoci s využitím člnov pre ľudí, ktorí uviazli v dôsledku povodne,
c)
poskytovanie pomoci pri záchrane života a v prípade nutnosti vydávanie prostriedkov a zabezpečenie nevyhnutných potrieb,
d)
pátranie po ľuďoch v zaplavených mestských a vidieckych oblastiach,
e)
vyslobodzovanie ľudí zo zaplavených oblastí,
f)
spolupráca s pátracím tímom vo vzduchu/pátranie vo vzduchu, napríklad vrtuľníky a lietadlá,
g)
poskytovanie nevyhnutnej pomoci v zaplavenej oblasti,
h)
preprava zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,1) preprava liekov, zdravotníckeho materiálu a podobne,
i)
preprava potravín a pitnej vody,
j)
poskytnutie prvej pomoci,
k)
vykonanie samostatnej záchrany a vyhľadávania pomocou technického pátracieho vybavenia a technických prostriedkov na to určených,
l)
samostatné vykonávanie činností súvisiacich s prevozom alebo presunom zranených alebo inak postihnutých osôb,
m)
operatívnosť 24 hodín a sedem dní v týždni.
Požiadavky na akcieschopnosť:
a)
absolvovanie základnej prípravy všetkými členmi dobrovoľného hasičského zboru špeciál podľa § 16 ods. 4 a absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru špeciál podľa § 18 a 24,
b)
odborná spôsobilosť člena dobrovoľného hasičského zboru špeciál, ak je požadovaná osobitným predpisom,
c)
zdravotná spôsobilosť všetkých členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,2)
d)
vybavenie členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
e)
dodržiavanie početných stavov a funkčného zloženia členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál,
f)
vybavenie a akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru špeciál hasičskou technikou,
g)
vybavenie zásahovej techniky vozidlovou rádiostanicou alebo prenosnou rádiostanicou,
h)
vybavenie najmenej 4 ks prenosných rádiostaníc,
i)
dodržiavanie minimálneho početného stavu - štyria členovia dobrovoľného hasičského zboru špeciál s odbornou spôsobilosťou,
j)
výjazd dobrovoľného hasičského zboru špeciál s požadovanou hasičskou technikou od vyžiadania pomoci operačným strediskom do dvoch hodín,
k)
sebestačnosť pri zásahu najmenej 72 hodín.
II.
Kategória špeciál ťažký:
a)
poskytovanie pomoci pri rozsiahlych, zložitých a časovo náročných zásahoch špeciálnou hasičskou technikou,
b)
disponovanie špeciálnou hasičskou technikou a členmi dobrovoľného hasičského zboru špeciál odborne spôsobilými na jej obsluhu.
Úlohy:
Podpora hasičských jednotiek pri rozsiahlych, ťažkých a časovo náročných zásahoch špeciálnou zásahovou technikou, napríklad veterné a snehové kalamity, povodne, rozsiahle lesné požiare, diaľková doprava vody a podobne.
Požiadavky na akcieschopnosť:
a)
absolvovanie základnej prípravy všetkými členmi dobrovoľného zboru špeciál podľa § 16 ods. 4 a absolvovanie špecializovanej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľ dobrovoľného hasičského zboru špeciál podľa § 18 a 24,
b)
odborná spôsobilosť člena dobrovoľného hasičského zboru špeciál, ak je požadovaná osobitným predpisom,
c)
vybavenie členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,
d)
dodržiavanie početných stavov a funkčného zloženia členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál,
e)
vybavenie a akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru špeciál zásahovou technikou,
f)
vybavenie zásahovej techniky vozidlovou rádiostanicou alebo prenosnou rádiostanicou,
g)
vybavenie najmenej 4 ks prenosných rádiostaníc,
h)
dodržiavanie minimálneho početného stavu - štyria členovia dobrovoľného hasičského zboru špeciál s odbornou spôsobilosťou,
i)
výjazd dobrovoľného hasičského zboru špeciál s požadovanou hasičskou technikou od vyžiadania pomoci operačným strediskom do dvoch hodín,
j)
sebestačnosť pri zásahu najmenej 72 hodín.
III.
Kategória logistický špeciál:
Logisticky podporuje hasičské jednotky a ohrozené obyvateľstvo počas zásahu hasičskej jednotky pri zabezpečovaní núdzového stravovania a ubytovania v rámci humanitárnej pomoci.
Úlohy:
a)
poskytnutie dočasného núdzového ubytovania vrátane základných služieb, napríklad stany, prikrývky, lôžka a podobne, a to najmä v počiatočných fázach nežiaducej udalosti v spolupráci s existujúcimi štruktúrami, miestnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami až do odovzdania miestnym orgánom,
b)
poskytnutie dočasného núdzového stravovania vrátane základných služieb, napríklad stany, stoly, stoličky a podobne, a to najmä v počiatočných fázach nežiaducej udalosti v spolupráci s existujúcimi štruktúrami, miestnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami až do odovzdania miestnym orgánom,
c)
samostatné vykonávanie činností pri prevoze alebo presune zranených alebo postihnutých osôb.
Požiadavky na akcieschopnosť:
a)
odborná spôsobilosť pre danú činnosť, ak je vyžadovaná osobitným predpisom,
b)
vybavenie členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácií prác,
c)
dodržiavanie početných stavov a funkčného zloženia členov dobrovoľného hasičského zboru špeciál,
d)
vybavenie a akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru špeciál zásahovou technikou a technickými prostriedkami,
e)
dodržiavanie minimálneho početného stavu - štyria členovia dobrovoľného hasičského zboru špeciál s odbornou spôsobilosťou,
f)
výjazd dobrovoľného hasičského zboru špeciál s požadovanou hasičskou technikou od vyžiadania pomoci operačným strediskom do dvoch hodín,
g)
sebestačnosť pri zásahu najmenej 72 hodín.
Základná príprava podľa § 16 ods. 4 pre člena dobrovoľného hasičského zboru obce platí pre člena dobrovoľného hasičského zboru špeciál rovnako.
Podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce podľa § 24 platia pre veliteľa dobrovoľného hasičského zboru špeciál rovnako.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
"1) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 40 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
44.
V prílohe č. 4 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.“.
45.
V prílohe č. 5 prvom bode sa slová "Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb".
46.
V prílohe č. 5 siedmom bode písm. c), ôsmom bode písm. a), deviatom bode písm. d) a e), desiatom bode písm. a) a b), jedenástom bode, dvanástom bode písm. a), trinástom bode písm. a), pätnástom bode, šestnástom bode, osemnástom bode písm. b), prílohe č. 10 časti Praktický výcvik, spojovacia služba prvom bode sa slová "iná mimoriadna udalosť" vo všetkých tvaroch nahrádza slovami "nežiaduca udalosť" v príslušnom tvare.
47.
V prílohe č. 5 deviatom bode písm. d) sa za slovami "závodných hasičských zborov" vypúšťa čiarka a slová "mestského hasičského a záchranného zboru" a v písmene e) sa slová "mestského hasičského a záchranného zboru" nahrádzajú slovami "dobrovoľného hasičského zboru obce".
48.
V prílohe č. 5 osemnástom bode písm. a) sa slová "hasičského a záchranného útvaru" nahrádzajú slovami "operačného strediska krajského riaditeľstva".
49.
V prílohe č. 5 dvadsiatom treťom a dvadsiatom štvrtom bode sa slová "volací znak" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "volacia značka" v príslušnom tvare.
50.
V prílohe č. 6 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.
51.
V prílohe č. 10 časti Teoretická príprava, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa za slovom zásahoch vypúšťa čiarka a slová "haváriách a iných mimoriadnych udalostiach".
52.
V prílohe č. 11 sa v nadpise I. časti vypúšťajú slová "veliteľa mestského hasičského a záchranného zboru," a v nadpise II. a III. časti slová "mestského hasičského a záchranného zboru a".
53.
V prílohe č. 12 nadpis znie: "OBSAH ŠPECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY VELITEĽOV A VELITEĽOV DRUŽSTIEV DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV OBCÍ A VELITEĽOV A VELITEĽOV DRUŽSTIEV ZÁVODNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV".
54.
V prílohe č. 13 sa v nadpise II. časti vypúšťajú slová "a mestských hasičských a záchranných zborov".
55.
V prílohe č. 15 nadpis znie: "GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE FUNKČNÝCH OZNAČENÍ ČLENOV DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE"
56.
Príloha č. 16 sa vypúšťa.
57.
Slová "obecný (mestský) hasičský zbor" vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami "dobrovoľný hasičský zbor obce" v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Robert Kaliňák v. r.