203/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

203
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 10. augusta 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 prvá veta znie: "Riaditeľ vydáva organizačný poriadok školy, ktorý zverejňuje na viditeľnom mieste v škole." a druhá veta sa vypúšťa.
2.
V § 4 sa vypúšťa odsek 8.
3.
V § 5 ods. 2 sa slová "ods. 6" nahrádzajú slovami "ods. 12" a slová "ods. 3" sa nahrádzajú slovami "ods. 5".
4.
V § 7 ods. 1 prvej vete sa za slovom "prírode" vypúšťa čiarka a slová "ktoré podľa návrhov triednych učiteľov zaradí riaditeľ do plánu práce školy".
5.
V § 11 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová "23 a".
6.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 2 až 5. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
7.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú písmená d), f) a h).
Doterajšie písmená e) a g) sa označujú ako písmená d) a e) a doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená f) až i).
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Juraj Draxler v. r.