206/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. augusta 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 8 a 11 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení vyhlášky č. 489/2009 Z. z. a vyhlášky č. 121/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 2 prvý bod znie:
„1.
Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Bratislava,“.
2.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa druhý bod.
Doterajšie body 3 až 9 sa označujú ako body 2 až 8.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Viliam Čislák v. r.