207/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 28. júla 2015
o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie vydáva do obehu pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá (ďalej len "pamätná eurominca").
b)
Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako obehové euromince1) a na jej národnej strane bude použitý pamätný motív [bod 2 písm. b)].
c)
Pamätná eurominca má štatút zákonného platidla v celej eurozóne.
2.
Vzhľad pamätnej euromince
a)
Pamätná eurominca sa vydáva s novou spoločnou európskou stranou.2)
b)
Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazená vlajka Európskej únie, ktorá je jedným z jej symbolov. Vlajka Európskej únie je kompozične doplnená dvanástimi postavami symbolizujúcimi obyvateľov Európskej únie. V hornej časti pamätnej euromince je v opise vnútorného kruhu zľava doprava nápis "SLOVENSKO" a v jej pravej časti sú letopočty "1985 - 2015". Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka "MK" umiestnená medzi dvoma razidlami, je vpravo od vlajky Európskej únie a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Georgea Stamatopoulosa "ΓΣ" sú umiestnené v pravej spodnej časti mincového poľa. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie.
c)
Na hrane pamätnej euromince je nápis "SLOVENSKÁ REPUBLIKA". Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: september 2015
Jozef Makúch v. r.
1)
Nariadenie Rady (EÚ) č. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 194, 2. 7. 2014).
2)
Informácia Komisie č. 2006/C 225/05 o nových spoločných stranách obehových euromincí (Ú. v. EÚ C 225, 19. 9. 2006).