209/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

209
OZNÁMENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
výnos z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Výnos bude uverejnený v elektronickej forme na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.