211/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostíbSlovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. januára 2015 a 10. júla 2015 bola dohodnutá zmena prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza, podpísanej 6. mája 2011 (oznámenie č. 544/2009 Z. z., oznámenie č. 152/2011 Z. z. a oznámenie č. 241/2013 Z. z.).
Zmena prílohy dohody nadobudne platnosť 1. septembra 2015.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.