212/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. novembra 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2015 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.