214/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. augusta 2015,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 53a ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 435/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko sa dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenami c) až f), ktoré znejú:
„c)
úpravy základu dane o sumu neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti podľa § 17 ods. 27 a 32 zákona o dani z príjmov,
d)
daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) podľa § 19 zákona o dani z príjmov,
e)
odpočtu daňovej straty podľa § 30 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov,
f)
správnosti uplatnenia ustanovení § 43 zákona o dani z príjmov pri dani vyberanej zrážkou.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
splnenia podmienok existencie prevádzkarne podľa § 4 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2015.
Peter Kažimír v. r.