218/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

218
VÝNOS
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 25. augusta 2015
o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 11 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 416/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 27. marca 2014 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR1) v znení dodatku č. 1 z 20. februára 2015 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 27. marca 2014 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR2) sa rozširuje na zamestnávateľov v časti odvetvia, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností3) na úrovni skupiny je 27.4 – výroba elektrických svietidiel a 27.9 – výroba ostatných elektrických zariadení.
§ 2
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.
Ján Richter v. r.
1)
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2014 Z. z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
2)
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2015 Z. z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
3)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.