220/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

220
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. septembra 2015
o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred ustanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
podmienky predkladania žiadostí1) o vydanie
1.
povolenia na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov,
2.
certifikátu s vopred ustanovenou sadzbou náhrady (ďalej len "certifikát"),
3.
osvedčenia o náhrade,
b)
určenie formy finančnej zábezpeky.1)
§ 2
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, žiadosť o vydanie certifikátu alebo žiadosť o vydanie osvedčenia o náhrade (ďalej len "žiadosť") podáva žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len "agentúra") na predpísanom tlačive.2)
(2)
Ak žiadateľ podáva žiadosť prvýkrát, prílohou k žiadosti je
a)
úradne osvedčená kópia dokladu o pridelení daňového identifikačného čísla,
b)
originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie staršieho ako 30 dní,
c)
vyhlásenie žiadateľa, že
1.
nie je v likvidácii,
2.
na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz,
3.
nie je v exekúcii a
4.
nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(3)
Žiadateľ sa zaregistruje prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený na webovom sídle agentúry;3) žiadosť o registráciu musí spĺňať náležitosti podľa odseku 2.
§ 3
(1)
Žiadateľ musí na účely zabezpečenia podmienok uvedených v povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, v certifikáte alebo v osvedčení o náhrade poskytnúť finančnú zábezpeku v prospech agentúry.
(2)
Žiadateľ poskytne finančnú zábezpeku podľa odseku 1 formou
a)
bankového prevodu finančných prostriedkov4) alebo
b)
bankovej záruky.5)
(3)
Finančná zábezpeka poskytnutá formou bankového prevodu podľa odseku 2 písm. a) sa považuje za poskytnutú dňom, keď je peňažná čiastka zodpovedajúca výške finančnej zábezpeky pripísaná na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici.6)
(4)
Finančná zábezpeka poskytnutá formou bankovej záruky podľa odseku 2 písm. b) musí byť doručená agentúre poštou, kuriérom alebo osobne pred termínom podania žiadosti, ponuky alebo pred podpisom zmluvy agentúrou. Záručná listina finančnej zábezpeky musí
a)
byť vystavená na sumu zodpovedajúcu finančnej zábezpeke,
b)
byť vystavená schválenou finančnou inštitúciou,
c)
obsahovať identifikačné údaje žiadateľa,
d)
definovať záväzok, za ktorý sa ručí.
§ 4
(1)
Ak je splnený celý záväzok alebo časť záväzku, ktorý vyplýva z povolenia na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, z certifikátu alebo z osvedčenia o náhrade, agentúra za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch1) vráti žiadateľovi celú finančnú zábezpeku alebo jej časť.
(2)
Ak žiadateľ podá písomnú žiadosť o vrátenie časti finančnej zábezpeky a predloží doklady ustanovené v osobitných predpisoch,1) agentúra časť finančnej zábezpeky uvoľní7) tak, aby uvoľnená časť nebola menšia ako minimálne množstvo ustanovené v osobitnom predpise2) alebo agentúra určí najnižšiu sumu uvoľnenia časti finančnej zábezpeky.
(3)
Ak žiadateľ nedodrží podmienky určené v povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, v certifikáte alebo v osvedčení o náhrade podľa osobitných predpisov,1) agentúra po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí celej finančnej zábezpeky alebo časti finančnej zábezpeky prevedie všetky finančné prostriedky alebo časť finančných prostriedkov, ktoré tvoria finančnú zábezpeku, z osobitného účtu finančných zábezpek vedeného v Štátnej pokladnici na osobitný účet prepadnutých finančných zábezpek vedený v Štátnej pokladnici podľa toho, či finančná zábezpeka prepadá v prospech rozpočtu Slovenskej republiky alebo v prospech rozpočtu Európskej únie.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 6
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 80/2007 Z. z. o podmienkach vydávania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 220/2015 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 6) v znení
- nariadenia Komisie (ES) č. 3665/93 z 21. decembra 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5),
- nariadenia Komisie (ES) č. 655/94 z 24. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5),
- nariadenia Rady (ES) č. 1500/94 z 21. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5),
- nariadenia Komisie (ES) č. 2193/94 z 8. septembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5),
- nariadenia Komisie (ES) č. 3254/94 z 19. decembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1762/95 z 19. júla 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 5),
- nariadenia Komisie (ES) č. 482/96 z 19. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 7),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1676/96 z 30. júla 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 7),
- nariadenia Rady (ES) č. 2153/96 z 25. októbra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 7),
- nariadenia Komisie (ES) č. 12/97 z 18. decembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8),
- nariadenia Komisie (ES) č. 89/97 z 20. januára 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1427/97 z 23. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8),
- nariadenia Komisie (ES) č. 75/98 z 12. januára 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 8),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1677/98 z 29. júla 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9),
- nariadenia Komisie (ES) č. 46/1999 z 8. januára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9),
- nariadenia Komisie (ES) č. 502/1999 z 12. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1662/1999 z 28. júla 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 9),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1602/2000 z 24. júla 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 10),
- nariadenia Komisie (ES) č. 2787/2000 z 15. decembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 11),
- nariadenia Komisie (ES) č. 993/2001 zo 4. mája 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 11),
- nariadenia Komisie (ES) č. 444/2002 z 11. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 12),
- nariadenia Komisie (ES) č. 881/2003 z 21. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 13),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1335/2003 z 25. júla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 13),
- nariadenia Komisie (ES) č. 2286/2003 z 18. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 15),
- nariadenia Komisie (ES) č. 837/2005 z 23. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 139, 2. 6. 2005),
- nariadenia Komisie (ES) č. 883/2005 z 10. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11. 6. 2005),
- nariadenia Komisie (ES) č. 215/2006 z 8. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006),
- nariadenia Komisie (ES) č. 402/2006 z 8. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9. 3. 2006),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1875/2006 z 18. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 360, 19. 12. 2006),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20. 12. 2006,
- nariadenia Komisie (ES) č. 214/2007 z 28. februára 2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1. 3. 2007),
- nariadenia Komisie (ES) č. 1192/2008 zo 17. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 329, 6. 12. 2008),
- nariadenia Komisie (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 98, 17. 4. 2009),
- nariadenia Komisie (ES) č. 414/2009 z 30. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 125, 21. 5. 2009),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 169/2010 z 1. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 51, 2. 3. 2010),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 177/2010 z 2. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 52, 3. 3. 2010),
- nariadenia Komisie (EÚ) č.197/2010 z 9. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 60, 10. 3. 2010),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 430/2010 z 20. mája 2010 (Ú. v. EÚ L 125, 21. 5. 2010),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 1063/2010 z 18. novembra 2010, (Ú. v. EÚ L 307, 23. 11. 2010),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 756/2012 z 20. augusta 2012 (Ú. v. EÚ L 223, 21. 8. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1101/2012 z 26. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1159/2012 zo 7. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 336 8. 12. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1180/2012 z 10. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 337, 11. 12. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 58/2013 z 23. januára 2013 (Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2013),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 530/2013 z 10. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 159, 11. 6. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.1063/2013 z 30. októbra 2013 (Ú. v. EÚ L 289, 31. 10. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1076/2013 z 31. októbra 2013 (Ú. v. EÚ L 292, 1. 11. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1099/2013 z 5. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 174/2014 z 25. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 56, 26. 2. 2014),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 889/2014 zo 14. augusta 2014 (Ú. v. EÚ L 243, 15. 8. 2014),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1223/2014 zo 14. novembra 2014 (Ú. v. EÚ L 330, 15. 11. 2014),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1272/2014 z 28. novembra 2014, (Ú. v. EÚ L 344, 29. 11. 2014),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/234 z 13. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 39 14. 2. 2015),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/428 z 13. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 70 14. 3. 2015).
2.
Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008) v znení
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 514/2008 z 9. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 150, 10. 6. 2008),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 74/2010 z 26. januára 2010 (Ú. v. EÚ L 23, 27. 1. 2010),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 669/2011 z 12. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 183, 13. 7. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1349/2011 z 20. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 338, 21. 12. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 418/2012 zo 16. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2012),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014).
3.
Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 186, 17. 7. 2009) v znení
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 278/2010 z 31. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2010),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 1084/2010 z 25. novembra 2010, (Ú. v. EÚ L 310, 26. 11. 2010),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 173/2011 z 23. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 49, 24. 2. 2011),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014).
4.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009, pokiaľ ide o systém priznávajúci vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k Zmluve, a kritériá stanovovania výšky týchto náhrad (Ú. v. EÚ L 171, 6. 7. 2010) v znení
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 599/2013 z 24. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 172, 25. 6. 2013).
5.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
6.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014) v znení
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/160 z 28. novembra 2014 (Ú. v. EÚ L 27, 3. 2. 2015).
7.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014) v znení
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/583 z 13. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 97, 14. 4. 2015).
1)
Napríklad čl. 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L114, 26. 4. 2008) v platnom znení, kap. IV delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014) v platnom znení, kap. V vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28. 08. 2014) v platnom znení.
2)
Čl. 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 v platnom znení.
3)
§ 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
4)
§ 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z.
6)
§ 2 ods. 3 písm. f) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Kap. IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014.